Застосування учнями евристичних методів і прийомів при рішенні продуктивних задач

Педагогіка: історія і сьогодення » Технічне мислення на уроках праці » Застосування учнями евристичних методів і прийомів при рішенні продуктивних задач

Сторінка 4

Творча праця в будь-якій області сучасного виробництва припускає постійні переходи від вивчення основ науки до практичного застосування техніки і технологічних процесів, від вивчення техніки до її установки і налагодження, від налагодження встановленого устаткування до удосконалення його, від практичних знань, умінь і навичок до узагальнених понять основ науки, техніки і технології виробництва. Унаслідок цього творчому характерові трудової діяльності властиві специфічні особливості, що випливають із сутності процесу конкретного виду професійної праці. Критерієм професійної підготовленості учня виступає результативність (продуктивність) його праці, наявність реальної здатності узагальнювати й удосконалювати свій практичний досвід.

Технічне мислення являє собою такий рівень розвитку інтелекту, що дає можливість знаходити нове, оригінальне, що представляє суспільну цінність, вирішення виробничої проблеми. Тому нині необхідно розвивати технічне творче мислення в учнів.

Напрямки дослідження технічного мислення основані на вивченні єдності образного і понятійного мислення.

Приймаючи тезу про єдність і взаємопроникнення основних компонентів технічного мислення в його загальній структурі за вихідну, ми приймаємо, що образний компонент займає в цій структурі проміжну позицію між поняттям і дією.

В змісті образного компонента, можна виділити три складових взаємозалежних структурних елементи образу: сукцесивні (поетапні) схеми-представлення про окремі частини об'єкта; симультанні, або "внутрішні" просторові схеми об'єкта; уявлення про спосіб дії, тобто про характер і структуру практичних дій (побудова зображення, монтаж об'єкта).

Найбільш ефективним способом формування в учнів технічного творчого мислення являється робота над вирішенням системи виробничо-технічних задач продуктивного характеру в процесі теоретичного і практичного навчання. При цьому найкращий результат досягається тоді, коли зміст цих задач відбивають зв'язки між загальноосвітніми, загально-технічними і спеціальними циклами навчальних дисциплін. Це забезпечує цілеспрямоване вивчення учнями розділів навчальних дисциплін, що представляють собою фундамент успішного оволодіння прийомами професійної діяльності широкого діапазону.

Оволодіння учнями осмисленим раціональним використанням прийомів розумової діяльності - основа для можливості творчого комбінування знань, умінь і навичок при рішенні продуктивних виробничо-технічних задач.

Евристичні методи і прийоми є засобом самоорганізації і саморегуляції розумової діяльності людини в процесі рішення продуктивної задачі. Евристичний метод значно активізує протікання розумових процесів, операцій, комбінаторику знань, що актуалізуються завдяки застосуванню цих методів і функціонування яких цими методами направляється і регулюється.

Страницы: 1 2 3 4 Історично-педагогічні аспекти діяльності кафедри духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І.Чайковського
Українська духова школа сформувалася в результаті плідної творчої діяльності багатьох поколінь музикантів і педагогів. На розвиток професійного духового виконавства в Україні вагомий вплив мали предс ...

Санітарно-гігієнічні норми та правила безпечної роботи при виконанні петриківського розпису
Робоче місце школяра має забезпечувати зручність виконання графічних робіт і сприятливі умови для його правильного фізичного розвитку. Виконуючи графічні побудови, учень проводить різні за своєю довж ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net