Функції,види семінару

Сторінка 2

Головне завдання коментованого читання — навчити учнів глибоко розуміти, аналізувати і правильно тлумачити текст. Учитель на конкретних прикладах демонструє учням, як правильно коментувати, уникаючи помилок.

Семінар-вирішення завдань проводять після засвоєння учнями матеріалу з певної теми чи розділу. Учитель заздалегідь дає учням декілька завдань (з неповними чи зайвими даними) для самостійного вирішення, список необхідної літератури. На семінарі учні аналізують правильні та неправильні, вдалі й невдалі рішення.

Семінар-диспут є проміжним видом між семінаром-розгорнутою бесідою та семінаром-доповіддю. Нова інформація засвоюється в процесі обговорення протилежних поглядів. На консультації учитель дає питання, в яких повинні бути явні чи приховані протиріччя. Це спонукає учнів думати, сперечатися, обстоювати власну точку зору. Учитель спрямовує думки учнів за допомогою питань, доброзичливих реплік, конкретних зауважень, логічних міркувань, переконує у правильності чи помилковості їх суджень.

Міжпредметний семінар є найскладнішим типом шкільного семінару, головне завдання якого — забезпечити усвідомлення учнями міжпредметних зв'язків, систематизувати знання, вміння, навички, підбити підсумки роботи. Відрізняється від звичайних семінарських занять масштабністю проблем, запропонованих для обговорення, узагальненням та систематизацією навчального матеріалу з різних предметів. Міжпредметний семінар проводить учитель предмета, питання якого є стрижневими у проблематиці заняття.

Види семінарів з форм і методів:

Форма проведення

Вживані методи проведення семінару

Комбінований

Як правило проводиться у декілька етапів, залежно від поставлених цілей.

Практикум

Обговорення результатів практичних, лабораторних робіт і гіпотез, що висуваються на їх основі, або підтвердження теоретичних досліджень, розгорнута дискусія.

Тематичний –

Дискусія, обговорення в мікрогрупах поставлених питань по темі, що вивчається, з подальшим загальним підведенням підсумків

Проблемно – дослідницька бесіда

Евристична, пошукова бесіда, обговорення різних точок зору, що існують з обговорюваної проблеми.

Дослідницький

Вирішення в групах поставлених проблем («мозковий штурм»), розбитих на блоки для груп; обговорення методом «круглого столу» виступів представників груп, узагальнення і систематизація виводів за допомогою вчителя

Диспут

Реалізація підготовленого сценарію диспуту: обговорення підготовлених спірних рефератів, доповідей, точок зору, розгорнута дискусія, проблемно – пошуковий метод. (Вимагає від вчителя сценічної майстерності.)

Міжпредметний .

«Круглий стіл», «мозковий штурм», робота в мікрогрупах

Обговорення рефератів, доповідей.

Бесіда, «круглий стіл».

Страницы: 1 2 3 4Організація та проведення експериментального дослідження методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»
Під експериментом розуміють «активне вміщування у предмет для точного вивчення окремих частин та відношень у предметі». Також визначають експеримент Данілова М.А. та Болдирєва М.І. На їх думку, сутні ...

Самовиховання — кінцевий результат виховання
Провідними методами: самопізнання є самоспостереження, самооцінка, самовипробування, самоаналіз. Самоспостереження включає: а) самоопитування — людина запитує сама себе; б) згадування: порівняння тог ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net