Уміння роботи з різними джерелами інформації

Сторінка 2

Однак виписки часом не претендують на скільки-небудь повне відображення змісту всієї книги, і цим вони відрізняються від конспектів, тез і докладних планів.

Для того щоб зберегти загальне уявлення про книжку чи статтю, доцільно написати на неї анотацію, де б стисло було викладено зміст. В разі потреби вона допоможе повернутися до цього твору.

Тези – (положення) це стислий виклад основних думок чи принципово важливих положень, які розкриті у творі або, які ви маєте захищати у своєму виступі. Складання тез розвиває мислення, вчить робити узагальнення, стисло формувати висновки, сприяє глибшому проникненню в зміст прочитаного.

Вивчивши методику організації і проведення семінарського заняття у вищій школі ми прийшли до висновку про те, що:

Слово «семінар» походить від латинського «seminarium» - розсадник і пов'язано з функціями «посіву» знань, що передаються від вчителя до учнів і «проростають» у свідомості учнів.

Семінар - це така форма організації навчання, при якій на етапі підготовки домінує самостійна робота учнів з навчальною літературою та іншими дидактичними засобами над серією питань, проблем і завдань, а в процесі семінару йдуть активне обговорення, дискусії та виступи учнів, де вони під керівництвом вчителя роблять узагальнюючі висновки і висновки.

Існує ряд форм семінарського заняття, такі як: розгорнута бесіда, обговорення доповідей і рефератів, семінар-диспут, семінар - прес-конференція, коментоване читання, вправи на самостійність мислення, письмова (контрольна) робота, семінар-колоквіум та інші.

Семінар у порівнянні з іншими формами навчання вимагає від учнів досить високого рівня самостійності в роботі з літературою.

В організації семінарських занять реалізується принцип спільної діяльності, співтворчості. Семінар так само є найважливішою формою засвоєння знань.

У процесі підготовки до семінару закріплюються і уточнюються вже відомі і освоюються нові категорії. Семінар як розвиваюча, активна форма навчального процесу сприяє виробленню самостійного мислення студента, формуванню інформаційної культури.

З точки зору методики проведення семінар представляє собою комбіновану, інтегративну форму навчального заняття.

Для підготовки і точного і повної відповіді на семінарському занятті студенту необхідно серйозно і ґрунтовно підготується. Для цього він повинен вміти працювати з навчальною і додатковою літературою, а також знати основні критерії для написання реферату або доповіді, якщо семінар проходить у цій формі.

Страницы: 1 2 Домашня навчальна робота учнів
Мета як форми організації пізнавальної діяльності учнів — розширення знань учнів, привчання їх до регулярної самостійної навчальної роботи, формування вмінь самоконтролю, виховання самостійності, акт ...

Організація самостійної роботи учнів на уроці
навчання географія урок самостійний Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація са ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net