Класифікація фізичних задач

Як відомо в першу чергу задачі діляться на кількісні та якісні. Якісними називаються задачі, у розв’язку яких визначаються якісні залежності між фізичними величинами. Для їх розв’язку не потрібні ніякі обчислення. Розв’язання таких задач полягає у використанні фізичних закономірностей до аналізу явищ, про які говориться у задачі. Кількісні задачі ж це задачі, в яких відповідь не можна отримати без обрахунків. Нижче наведена класифікація кількісних задач за різними критеріями:

За змістом:

конкретні,

абстрактні,

з міжпредметним змістом,

технічні,

історичні,

з певних розділів курсу фізики.

За дидактичною метою:

тренувальні,

творчі,

дослідницькі;

контрольні.

За способом подання умови:

текстові,

графічні,

експериментальні,

задачі-малюнки ( або фотографії),

За ступенем складності:

прості,

середньої складності,

складні,

підвищеної складності,

За вимогою:

на знаходження невідомого,

на доведення,

на конструювання,

За способом розв'язування:

експериментальні,

обчислювальні;

графічні.

Розглянуту класифікацію задач не можна вважати досить повною, оскільки одна й та ж задача може бути віднесена до різних груп, проте вона досить зручна в застосуванні. Розкриємо деякі види задач.

Текстові задачі – це такі задачі, умова яких виражається словесно у вигляді тексту, і містить всі необхідні дані, окрім фізичних констант. У текстовій задачі можуть міститися відомості, які не очевидні для розв’язку задачі.

Умова задачі у вигляді тексту є незручною для образного уявлення задачі, тому процес сприймання задачі супроводжується перекодуванням за допомогою кодів більш високого порядку, тобто короткий запис умови задачі, використання малюнків, схем електричних кіл і т. п.

Комбіновані задачі – це задачі, що передбачають використання багатьох закономірностей з різних тем і розділів фізики.

Наприклад: Дві однаково заряджені кульки підвішені на нитках однакової довжини, їх опускають у гас. Якою повинна бути густина матеріалу кульок, щоб кут розходження був однаковий в повітрі і в гасі?

Дана комбінована задача потребує в учнів знання з електростатики, механіки, гідростатики.

Комбіновані задачі використовуються для поглибленого вивчення фізики, поглиблення уявлень про взаємозв’язки явищ, а також для тематичної перевірки знань.

Графічні задачі – це такі задачі, у яких об’єктом дослідження є графік, заданий в умові, або графік потрібно побудувати. За функцією графіка в задачі виділяють декілька типів графічних задач:

задачі, в умові яких графічно задається залежність між двома фізичними величинами, або потрібно графічно виразити залежність між ними;

задачі, які графічний спосіб залежності між величинами переводять у табличний або аналітичний, і навпаки.

Принципова відмінність графічної задачі від текстової являється у формі подання навчальної інформації.

Експериментальні задачі - це задачі, дані для розв’язку яких треба взяти з експериментального досліду. Вони бувають якісні та кількісні. Експериментальні задачі є також невід’ємним компонентом навчання фізики в школі.В. О Сухомлинський про особливості функціонування колективу
Щоб уміло здійснювати педагогічно продуманий навчально-виховний процес у колективі, кожному вчителеві слід мати чіткі уявлення про основу функціонування дитячого колективу. Основою існування дитячого ...

Форми організації процесу виховання
Виховні години (години спілкування) Ранки, свята Конкурси (художньої самодіяльності, виробів учнів, тематичні, олімпіади, малюнків, шкільних газет, «Міс училища», гумористичні, КВК, «На кращого за пр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net