Класифікація фізичних задач

Як відомо в першу чергу задачі діляться на кількісні та якісні. Якісними називаються задачі, у розв’язку яких визначаються якісні залежності між фізичними величинами. Для їх розв’язку не потрібні ніякі обчислення. Розв’язання таких задач полягає у використанні фізичних закономірностей до аналізу явищ, про які говориться у задачі. Кількісні задачі ж це задачі, в яких відповідь не можна отримати без обрахунків. Нижче наведена класифікація кількісних задач за різними критеріями:

За змістом:

конкретні,

абстрактні,

з міжпредметним змістом,

технічні,

історичні,

з певних розділів курсу фізики.

За дидактичною метою:

тренувальні,

творчі,

дослідницькі;

контрольні.

За способом подання умови:

текстові,

графічні,

експериментальні,

задачі-малюнки ( або фотографії),

За ступенем складності:

прості,

середньої складності,

складні,

підвищеної складності,

За вимогою:

на знаходження невідомого,

на доведення,

на конструювання,

За способом розв'язування:

експериментальні,

обчислювальні;

графічні.

Розглянуту класифікацію задач не можна вважати досить повною, оскільки одна й та ж задача може бути віднесена до різних груп, проте вона досить зручна в застосуванні. Розкриємо деякі види задач.

Текстові задачі – це такі задачі, умова яких виражається словесно у вигляді тексту, і містить всі необхідні дані, окрім фізичних констант. У текстовій задачі можуть міститися відомості, які не очевидні для розв’язку задачі.

Умова задачі у вигляді тексту є незручною для образного уявлення задачі, тому процес сприймання задачі супроводжується перекодуванням за допомогою кодів більш високого порядку, тобто короткий запис умови задачі, використання малюнків, схем електричних кіл і т. п.

Комбіновані задачі – це задачі, що передбачають використання багатьох закономірностей з різних тем і розділів фізики.

Наприклад: Дві однаково заряджені кульки підвішені на нитках однакової довжини, їх опускають у гас. Якою повинна бути густина матеріалу кульок, щоб кут розходження був однаковий в повітрі і в гасі?

Дана комбінована задача потребує в учнів знання з електростатики, механіки, гідростатики.

Комбіновані задачі використовуються для поглибленого вивчення фізики, поглиблення уявлень про взаємозв’язки явищ, а також для тематичної перевірки знань.

Графічні задачі – це такі задачі, у яких об’єктом дослідження є графік, заданий в умові, або графік потрібно побудувати. За функцією графіка в задачі виділяють декілька типів графічних задач:

задачі, в умові яких графічно задається залежність між двома фізичними величинами, або потрібно графічно виразити залежність між ними;

задачі, які графічний спосіб залежності між величинами переводять у табличний або аналітичний, і навпаки.

Принципова відмінність графічної задачі від текстової являється у формі подання навчальної інформації.

Експериментальні задачі - це задачі, дані для розв’язку яких треба взяти з експериментального досліду. Вони бувають якісні та кількісні. Експериментальні задачі є також невід’ємним компонентом навчання фізики в школі.Застосування похідної при доведенні нерівностей
Диференціальне числення широко використовується при дослідженні функцій. За допомогою похідної можна знайти інтервали монотонності функції, її екстремальні точки, найбільші й найменші значення. Якщо ...

Методичні рекомендації для педагогічних працівників та батьків щодо формування відповідального ставлення до власного здоров’я у старших підлітків
Підлітковий вік – найбільш складний період як для самих дітей, так і для дорослих. Про те, як все ускладнюється у духовному, розумовому, громадському житті підлітків, наскільки багато нових виховних ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net