Методи розв’язування фізичних задач

Сторінка 1

У залежності від того, які логічні операції застосовуються при розв'язанні задач, розрізняють методи розв'язування - аналітичний, синтетичний, та аналітико-синтетичний.

Аналітичний метод полягає у розчленуванні задачі на кілька простіших задач. Розв'язування починають з шуканої величини. У результаті аналізу відшукують закономірність, що пов'язує шукану величину з заданими. Якщо в закономірність входять крім шуканої величини інші невідомі, то шукають інші закономірності, що пов'язують їх з відомими в умові задачі. Розрахункова формула одержується як синтез окремих закономірностей.

При синтетичному методі послідовно виявляють зв'язки величин, які дані в умові, з іншими до тих пір, поки в рівняння не ввійде тільки одна шукана невідома величина. Отже, на відміну від аналітичного методу, де починають з шуканої величини, в синтетичному методі починають з величин, заданих в умові задачі.

У чистому вигляді аналітичний і синтетичний, як окремі, методи майже не застосовуються. При розв'язуванні задач використовують, як правило, і аналіз і синтез, тобто застосовують аналітико-синтетичний метод.

Аналітично-синтетичний метод - основний метод розв’язання задач з фізики в середній школі. Вдале застосування його в навчальному процесі дозволяє вести учнів по правильному шляху відшукання розв'язку задачі і сприяє розвитку їх логічного мислення.

При цьому методі розв’язання шляхом аналізу, починаючи з питання завдання, з'ясовують, що треба знати для її розв’язання, і, поступово розчленовуючи складну задачу на ряд простих, доходять до відомих величин, даних в умові.

Потім за допомогою синтезу міркування проводять в зворотному порядку: використовуючи відомі величини і підбираючи необхідні співвідношення, виробляють ряд дій, в результаті яких знаходять невідоме.

Пояснимо це на прикладі наступної задачі:

«Знайдіть тиск на грунт гусеничного трактора масою 10 т, якщо довжина опорної частини гусениці 2 м, а ширина 50 см».

Аналіз. Щоб визначити тиск трактора на грунт, необхідно знати діючу на нього силу тяжіння і площу опори. Сила тяжіння в задачі не дана, площа опори не вказана. Для визначення загальної площі опори, тобто площі опорної частини двох гусениць, треба дізнатися площу опори однієї гусениці і помножити її на 2. Площа опорної частини однієї гусениці можна визначити, тому що відомі її ширина і довжина. Силу тяжіння, що діє на трактор, можна знайти за відомою його масою.

Синтез. Міркування ведуть в зворотному порядку, в його ході складають план розв’язання і виконують необхідні обчислення. Послідовність міркування приблизно наступна.

Знаючи ширину і довжину опорної частини гусениці, можна визначити опорну площу однієї гусениці. Для цього треба помножити довжину на ширину. Знаючи опорну площу однієї гусениці, можна визначити загальну площу опори трактора. Для цього треба знайдену площу, тобто площу опорної частини однієї гусениці, помножити на 2. Знаючи масу трактора, знаходять силу тяжіння, що діє на нього. За силою тяжіння і площі опори можна визначити тиск трактора на грунт. Для цього силу тяжіння треба розділити на площу опори.

Крім загальних методів (аналітичного, синтетичного та аналітико-синтетичного) виділяють більш конкретні методи для окремих видів задач. Розглянемо деякі з них.

Завдання-питання розв’язують усно. Щоб виховати в учнів навички свідомого підходу до розв’язання якісних завдань, потрібна певна система роботи з ними вчителя і продумана методика навчання. Чимале значення має правильний підбір завдань. Найбільш доступні на перших порах завдання, в яких пропонується дати пояснення явищам природи або фактам, відомим учням з особистого досвіду. У них учні побачать зв'язок з життям.

З метою розширення політехнічного кругозору учнів потрібно вже з 7 класу вводити в умови задач нові для учнів відомості, включаючи технічні. Важливо враховувати при підборі завдань характер виробничого оточення школи та місцеві умови.

Страницы: 1 2 3 4Вивчення проблеми саморегуляції та самомоніторингу своєї поведінки в психологічних дослідженнях
Однією з найважливіших фундаментальних задач психології є вивчення закономірностей формування саморегуляції в довільній діяльності людини. Психологічна наука в даний час має значні відомості про сутн ...

Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
Діагностика навчання — обов'язковий компонент освітнього процесу, за допомогою якого визначається досягнення поставлених цілей. Діагностика охоплює сфери: психологічну, педагогічну, дидактичну, управ ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net