Методика використання рівневих систем фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Місце та роль рівневих систем фізичних задач в процесі диференційованого навчання фізики » Методика використання рівневих систем фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів

Сторінка 1

Серед важливих засобів підвищення ефективності навчального процесу, реалізацій прикладної спрямованості шкільного курсу фізики є здійснення міжпредметних зв’язків. Міжпредметні зв’язки дають можливість повніше розкрити перед учнями процеси, закономірності, які вивчаються, успішно розв’язувати завдання формування в них наукового світогляду, розвивати їх мислення і пізнавальні інтереси. Свідомого засвоєння знань учнями можна досягти лише при здійсненні міжпредметних зв’язків, коли учні використовують набуті знання для виконання різного роду практичних завдань, що дає можливість підготувати повноцінного громадянина нашої країни, здатного до цілісного пізнання законів природи. Здійснення міжпредметних зв’язків передбачає такий взаємозв’язок всього навчально-виховного процесу, коли різні навчальні дисципліни з різних сторін вивчають окремі сторони явищ природи. При цьому зв’язок між явищами, що вивчаються, не порушує внутрішню логіку кожної з дисциплін. Встановлюючи ці природні органічні зв’язки, вчитель сприяє формуванню в учнів узагальнених знань про важливі явища об’єктивного світу, вироблення єдиного цілісного наукового світогляду. Оскільки в сучасних умовах будь-якому спеціалісту необхідно опиратися на досягнення суміжних галузей знань, то зростає політехнічне знання міжпредметних зв’язків. Спроби використання фізичних задач на уроках алгебри і початків аналізу розглянуті в дослідженнях. Однак в цих роботах не розглядались рівневі фізичні задачі, що в даний час є доцільним, оскільки середні загальноосвітні навчальні заклади перейшли на рівневе навчання.

Ми пропонуємо розв’язувати питання політехнічного навчання і міжпредметних зв’язків алгебри і початків аналізу та фізики за допомогою спеціально підібраної рівневої системи фізичних задач, які мають зіграти велику роль у розвитку в учнів навичок застосування на практиці теоретичних знань, одержаних при вивченні похідної та її застосування. В таких задачах можна розглядати різноманітні застосування похідної у виробництві, науці, техніці, промисловості, народному господарстві. Розв’язування фізичних задач у процесі вивчення алгебри і початків аналізу є складовим елементом у навчанні алгебри і початків аналізу, причому задачі ми підбираємо, користуючись чотирма рівнями навчальних досягнень учнів: початковим, середнім, достатнім, високим, які розроблені Міністерством освіти і науки України.

Зауважимо, що серед наведених задач важливу роль відіграють також експериментальні задачі, які дають можливість відтворювати в навчальному процесі процедуру перевірки наукової гіпотези і показати шлях наукового становлення теорії. Ці задачі можуть бути використані як додаткові задачі, що замінюють чисто алгебраїчні задачі з підручника. Розглянемо деякі аспекти оцінювання знань і вмінь учнів.

Відповідно до завдань профілів вивчення фізики та визначених вимог щодо рівнів засвоєння навчального матеріалу створена рівнева система фізичних задач, застосування якої дає змогу здійснювати диференційоване навчання фізики.

Прикладом елементів цієї системи можуть бути такі задачі.

1. Рівень А. У закритій посудині під тиском р0 є 2 моль водню і 1 моль кисню. Між ними відбувається хімічна реакція утворення 2 моль водяної пари. Який тиск установиться в посудині після охолодження продукту реакції до початкової температури?

Рівень В. У закритій посудині під тиском р0 є суміш кисню і водню. Між ними відбувається хімічна реакція. Який тиск установиться в посудині після охолодження продукту реакції до початкової температури?

Страницы: 1 2 3Використання творчих задач на уроках біології
Використання творчих задач на уроках біології значно підвищує ефективність навчання. Творча задача – це задача, при рішенні якої необхідно знайти новий алгоритм рішення. Умови таких задач безпосередн ...

Порядок педагогічного дослідження
Розпочинаючи педагогічне дослідження, важливо з'ясувати його вихідні положення, а саме: актуальність проблеми, об'єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження. Проблема дослідження в широкому ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net