Методика використання рівневих систем фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Місце та роль рівневих систем фізичних задач в процесі диференційованого навчання фізики » Методика використання рівневих систем фізичних задач як засобу диференційовного навчання учнів

Сторінка 2

Рівень С. У закритій посудині є суміш водню і кисню при температурі t1=27°С. Маса водню m1= 0,2 г, кисню — m2 = 3,2 г. Після хімічної реакції тиск у посудині збільшився втричі. Знайти температуру Т2

Розв'язування цієї задачі на рівні С потребує від учня використання деяких умінь, яких він набув у процесі вивчення хімії у 8 класі: складати рівняння хімічної реакції, визначати молярну масу заданих речовин. Крім того, необхідно з'ясувати, чи повністю прореагували вихідні речовини. Під час аналізу умови задачі виявляється, що при заданих масах реагентів в процесі реакції не лише утворюється 0,1 моль водяної пари, а ще й залишається половина даної кількості кисню, тобто 0,05 моль.

2. Дано реакцію утворення водяної пари при стандартних умовах (температурі 298 К і нормальному атмосферному тиску):

2Н2 (г) + 02 (г) = 2Н20 (г) + 483,6 кДж

Рівень А. Яка кількість теплоти виділиться при згорянні 2 м3 водню Н2, взятого при. температурі 50 °С і тиску 780 мм рт. ст.?

Рівень В. Визначити зміну внутрішньої енергії, якщо внаслідок реакції утворилося 2 моль водяної пари за стандартних умов.

Рівень С. За яких умов можливий перебіг прямої реакції утворення водяної пари? Оцінити граничне значення температури, за якої ще можлива пряма реакція.

Розв'язуючи останню задачу на рівні С, деякі учні можуть використати особливості перебігу ендо- і екзотермічних реакцій лише на якісному рівні. При цьому вони наберуть 8 балів, що достатньо для оцінювання їхніх знань на «відмінно». Але деякі учні можуть провести повноцінний аналіз даної реакції, використовуючи знання з хімії про закономірності перебігу хімічних реакцій (поняття ентропії, теплового ефекту реакції, потенціалу Гіббса). У цьому разі учні отримують максимальну кількість балів, що свідчить про глибоке розуміння ними досліджуваного процесу та сформованість уміння трансформувати знання з інших дисциплін для розв'язування конкретної задачі.

Наведемо ще деякі приклади рівневих систем фізичних задач.

3. Рівень А. У вертикальному циліндрі знаходиться під поршнем газ при температурі 300 К. Площа поршня 0,004 м2, масою знехтувати. Якої маси вантаж потрібно покласти на поршень, щоб він залишився на місці під час повільного нагрівання газу на 50 К? Атмосферний тиск 105 Па, прискорення вільного падіння 10 м/с2.

Рівень В. У вертикальному циліндрі знаходиться під поршнем газ при температурі 300 К. Маса поршня 4 кг, площа його 0,04 м2. Якої маси вантаж потрібно покласти на поршень, щоб він залишився на місці під час повільного нагрівання газу на 150 К? Атмосферний тиск 105 Па, прискорення вільного падіння 9,8 м/с2.

Рівень С. У вертикальному циліндрі знаходиться під поршнем газ при температурі 300 К. Маса поршня 4 кг, площа його 0,004 м2. Якої маси вантаж потрібно покласти на поршень, щоб при нагріванні газу на 450 К поршень рухався рівноприскорено з прискоренням 10 м/с2? Якої швидкості набуде поршень на виході з циліндра, якщо його довжина 0,65 м? Атмосферний тиск 105 Па, прискорення вільного падіння 9,81 м/с2.

Розв’язуючи останню задачу рівня С учні мають застосувати не лише формули молекулярно-кінетичної теорії, а й кінетичні рівняння, що призводить до систематизації матеріалу з фізики, а отже кращого засвоєння матеріалу.

4. Рівень А. Газ, що працює як ідеальна теплова машина, має нагрівник температурою 1000 К, та холодильник температурою 350 К. Яку роботу виконує газ за час 50 хв.?

Страницы: 1 2 3Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку
Різноманітні морфофункціональні можливості організму людини визначають масу, довжину, щільність, форму тіла і в комплексі визначаються, як фізичний розвиток. Для його оцінювання використовують показн ...

Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті
Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.) визначає потребу широкого залучення учнівської молоді до освоєння народної творчості з метою розвитку естетичного ставлення до природного, соц ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net