Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання

Педагогіка: історія і сьогодення » Місце та роль рівневих систем фізичних задач в процесі диференційованого навчання фізики » Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання

Сторінка 1

В основоположних документах, що визначають стратегію реформування освіти в Україні, акцентується увага на вимогах щодо організації навчального процесу, який має здійснюватися на суб’єкт-суб’єктних засадах, урахуванні індивідуальних особливостей учнів, диференціації навчання, забезпеченні неперервності, наступності, цілісності. Запровадження профільного навчання у старшій школі, яке розглядається як засіб зовнішньої диференціації та індивідуалізації навчання шляхом внесення змін до змісту та організації освітнього процесу, актуалізує проблему внутрішньої (рівневої) диференціації навчання учнів, яка ґрунтується на ідеях особистісно-зорієнтованого та розвивального навчання, і має стати однією з головних засад забезпечення наступності між основною та профільною школою. Водночас питання внутрішньої диференціації залишається недостатньо розробленим і потребує психолого-педагогічного обґрунтування та виходу на конкретну педагогічну технологію, ефективність якої забезпечується певними педагогічними умовами. Актуальність проблеми, її недостатня розробленість зумовили вибір теми даної статті, метою якої є побудова моделі реалізації диференційованого підходу до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та визначення умов її впровадження у шкільну практику. Аналіз педагогічної літератури з проблеми контролю й оцінювання знань та вмінь учнів дозволив встановити, що до основних видів контролю вчені відносять: вхідний, поточний, тематичний, підсумковий. З упровадженням до загальноосвітніх шкіл рівневої системи контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів підсилилась увага вчителів до тематичного та підсумкового контролю. Вивчення досвіду з оцінювання навчальних досягнень учнів свідчить про те, що переважна більшість учителів використовує один вид оцінки – результативну (кількісну), тоді як існує декілька їх видів: якісна, процесуальна, особистісна, кількісна і результативна.

Дослідження питань організації диференційованого навчання, де реалізується відповідний контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики, дає підстави для висновку, що основною ознакою у такому навчанні є об’єднання учнів у типологічні групи, які мають створюватися за різними критеріями: психофізіологічного (аудіали, візуали, кінестети), психолого-педагогічного (навченість, темп навчання, рівень розвитку мотивації, самоорганізованість, пізнавальна активність) та ситуативно обумовленого критерію. У контексті контролю й коригування результатів навчальної діяльності особливого значення набуває самостійна робота, яка при виконанні контрольних завдань має бути індивідуальною, а при здійсненні коригування допущених помилок – набуває й групових форм. Варіювання видів самостійної роботи в умовах диференційованого навчання з урахуванням типових індивідуальних особливостей учнів визначається:

- провідним видом самостійної роботи для кожної типологічної групи;

- оптимальною кількістю завдань цього виду самостійної роботи;

- забезпечення формування навичок у кожного учня типологічної групи диференційованим формуванням прийомів розумової діяльності та навчально-інтелектуальних умінь;

- застосуванням диференційованих форм контролю та видів оцінки самостійної роботи.

До наведеного додамо, що вивчення фізики має свою специфіку і передбачає залучення учнів не тільки до таких традиційних форм роботи як вивчення теоретичного матеріалу, а ще й до – виконання фізичного експерименту і розв’язання різних типів задач. З огляду на зазначене і організація самостійної роботи з цих видів діяльності, а відтак і контроль результатів її виконання мають враховувати ці відмінності. Застосування наведеної інформації дало можливість розробити теоретичну модель реалізації диференційованого підходу до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики, яка представлена на рис. 2. У даній моделі ми прагнули відобразити види контролю залежно від мети їх проведення; вид педагогічної оцінки, яку може використовувати вчитель; підстави для типологізації груп для проведення коригувальної і навчальної роботи; особливості основних видів діяльності, до яких залучаються учні під час вивчення фізики. Аналіз педагогічної літератури з диференційованого навчання та педагогічного контролю дозволив встановити, що реалізація диференційованого підходу до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики можлива лише за певних психолого-педагогічних умов, до складу яких входять:

1. Дотримання системи принципів при проектуванні й організації контролю результатів усіх видів навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики, які представлені у таблиці 1.

Дотримання принципів функціонування системи контролю в навчанні учнів фізики, яке включає планування контрольно-оцінних процедур та їх здійснення, є важливим з позицій системного підходу до проектування технологій вхідного, коригувального і підсумкового контролю.

2. Технології рівневого контролю й оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики мають узгоджуватися з технологіями диференційованого навчання учнів на уроках і базуватися на таких вихідних психолого-педагогічних засадах: розгляд учня як суб’єкта навчання; зменшення рівня гетерогенності навчальної групи шляхом індивідуально – типологічного групування учнів за певними критеріями; організація навчання учнів у «зоні їх найближчого розвитку»; стимулювання активності, самостійності і позитивних мотивів їх пізнавальної діяльності; диференційоване застосування організаційних форм навчання; поєднання індивідуального характеру засвоєння знань з переважаючою груповою формою навчальної роботи учнів; забезпечення варіативності навчальних впливів на учнів; диференційоване застосування механізмів педагогічного управління.

Страницы: 1 2 3 4Методика виконання зображень птахів і тварин у початкових класах
Тваринний світ дуже цікавий і різноманітний за формою і кольором. У початкових класах ці форми малюють найчастіше в профіль, що дає змогу зменшити вплив перспективних змін на зображення. Наочністю дл ...

Фундаменталізація освіти
Найважливішим напрямом реформування системи освіти справедливо вважають її фундаменталізацію. Спрямованість на фундаменталізацію освіти необхідна для того, щоб майбутній фахівець у процесі навчання з ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net