Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання

Педагогіка: історія і сьогодення » Місце та роль рівневих систем фізичних задач в процесі диференційованого навчання фізики » Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання

Сторінка 2

3. Методика контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики має здійснюватися з урахуванням специфіки змісту основних видів навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики (засвоєння теоретичного матеріалу, розв’язування задач, виконання фізичного експерименту) та їх характеру (відтворювальний, продуктивний, творчий).

Табл.1 Принципи здійснення диференційованого підходу до контролю учнів

Принципи проектування

Принципи реалізації

Планомірність; операційність цілей і цільових завдань; всебічність; диференціація; принцип розвивального навчання;

Загальнодидактичні: науковість; індивідуальний підхід; помірність; єдність навчання і виховання; свідомість і активність; розвивальне навчання; опора на позитивне; наочність

Спеціальні: оптимальність; об'єктивність; економічність; надійність; валідність; простота; якісний аналіз досягнутих результатів навчання

Додаткові: бінарність; технологічність; результативність інформативність

4. Система контрольно-оцінювальних завдань має бути орієнтована на розвиток трьох компонентів контрольно-оцінної діяльності: ціле-мотиваційного, операційного та змістового.

5. Дотримання основних психолого-педагогічних вимог до контрольно-діагностичних завдань. При цьому треба враховувати, що контрольно-діагностичні завдання відрізняються від звичайних констатувальних контрольних завдань тим, що вони спрямовані не стільки на перевірку засвоєння матеріалу учнями, скільки на виявлення внутрішніх факторів успіху (невдачі) його виконання, рівня й динаміки розвитку школярів, що передбачає визначити або гіпотетично передбачити характер і міру необхідної педагогічної допомоги, спланувати, а потім здійснити коригувальні види робіт у класних, групових, індивідуальних умовах навчання фізики. Аналіз результатів виконання завдань доцільно проводити в класі у формі бесід, які дозволяють виявляти ті аспекти в роботі учнів, котрі приховані від учителя і не можуть бути виявлені у закритих тестових завданнях.

6. До умов підвищення результативності диференційованого контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики ми відносимо також надання переваги на етапі коригувального контролю тестовим завданням різних типів. Доцільність застосування тестових методик контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики ґрунтується на врахуванні таких основних їх переваг, як висока об’єктивність; диференційованість оцінки, отриманої за результатами тестування; порівняно висока ефективність; можливість виявлення точності отриманого результату.

Крім того, до переваг тестів при здійсненні коригувального контролю слід віднести: можливість оперативного одержання інформації про ступінь засвоєння знань і умінь, що особливо важливо при даному виді контролю; наочність у просуванні кожного до мети; значний потенціал для розвитку в учнів умінь само - і взаємоконтролю; можливість вчасно виявити напрямки коректування знань і вмінь учнів; підвищення мотивації в учнів за рахунок більш повної інформації про власні досягнення.

7. Важливою умовою реалізації диференційованого підходу до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики є підготовка вчителя до проектування і здійснення цього процесу.

8. Необхідною умовою успішного здійснення рівневого контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики є наявність методичного забезпечення, до складу якого включаються:

- змістовно - діяльнісні матриці контрольно-оцінних завдань з кожного розділу шкільного курсу фізики;

- технологічні карти вчителя зі здійснення всіх видів рівневого контролю;

- інформаційні картки учнів з рефлексії власних досягнень з конкретних тем шкільного курсу фізики;

Рис 2 Схема теоретичної моделі проектування контрольно-оцінювальної системи

- система допоміжних коригувальних заходів, розрахованих на учнів різних рівнів навченості фізики;

- узагальнені плани характеристики основних елементів фізичних знань, опорні схеми, колажі, проспекти, інструкції рівневого характеру для виконання лабораторних робіт, системи кількісних і якісних задач різних рівнів складності;

- контрольні завдання на виявлення основних критеріїв навчальних досягнень учнів фізики, побудовані на засадах компетентнісної освіти. Забезпечення цих умов організації контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики гарантує прогнозований результат, оскільки він визначається змістовим, процесуальним та особистісним компонентами, які знайшли відображення в їх переліку.

1.Урахування під час оцінювання рівневої диференціації.

Страницы: 1 2 3 4Режим життя і діяльності учнів як умова ефективного формування навичок і звичок поведінки
Таким чином, важливою умовою формування навичок та звичок є режим. Режим – це засіб зовнішньої організації учнів і учнівського колективу за умови заповнення її внутрішнім змістом. Основними ознаками ...

Самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх вчителів іноземної мови
Самостійна робота студентів, методика її організації на рівні навчальної дисципліни безпосередньо пов’язані з активізацією пізнавальної діяльності тих, кого навчають. Самостійна навчально-пізнавальна ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net