Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання

Педагогіка: історія і сьогодення » Місце та роль рівневих систем фізичних задач в процесі диференційованого навчання фізики » Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання

Сторінка 2

3. Методика контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики має здійснюватися з урахуванням специфіки змісту основних видів навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики (засвоєння теоретичного матеріалу, розв’язування задач, виконання фізичного експерименту) та їх характеру (відтворювальний, продуктивний, творчий).

Табл.1 Принципи здійснення диференційованого підходу до контролю учнів

Принципи проектування

Принципи реалізації

Планомірність; операційність цілей і цільових завдань; всебічність; диференціація; принцип розвивального навчання;

Загальнодидактичні: науковість; індивідуальний підхід; помірність; єдність навчання і виховання; свідомість і активність; розвивальне навчання; опора на позитивне; наочність

Спеціальні: оптимальність; об'єктивність; економічність; надійність; валідність; простота; якісний аналіз досягнутих результатів навчання

Додаткові: бінарність; технологічність; результативність інформативність

4. Система контрольно-оцінювальних завдань має бути орієнтована на розвиток трьох компонентів контрольно-оцінної діяльності: ціле-мотиваційного, операційного та змістового.

5. Дотримання основних психолого-педагогічних вимог до контрольно-діагностичних завдань. При цьому треба враховувати, що контрольно-діагностичні завдання відрізняються від звичайних констатувальних контрольних завдань тим, що вони спрямовані не стільки на перевірку засвоєння матеріалу учнями, скільки на виявлення внутрішніх факторів успіху (невдачі) його виконання, рівня й динаміки розвитку школярів, що передбачає визначити або гіпотетично передбачити характер і міру необхідної педагогічної допомоги, спланувати, а потім здійснити коригувальні види робіт у класних, групових, індивідуальних умовах навчання фізики. Аналіз результатів виконання завдань доцільно проводити в класі у формі бесід, які дозволяють виявляти ті аспекти в роботі учнів, котрі приховані від учителя і не можуть бути виявлені у закритих тестових завданнях.

6. До умов підвищення результативності диференційованого контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики ми відносимо також надання переваги на етапі коригувального контролю тестовим завданням різних типів. Доцільність застосування тестових методик контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики ґрунтується на врахуванні таких основних їх переваг, як висока об’єктивність; диференційованість оцінки, отриманої за результатами тестування; порівняно висока ефективність; можливість виявлення точності отриманого результату.

Крім того, до переваг тестів при здійсненні коригувального контролю слід віднести: можливість оперативного одержання інформації про ступінь засвоєння знань і умінь, що особливо важливо при даному виді контролю; наочність у просуванні кожного до мети; значний потенціал для розвитку в учнів умінь само - і взаємоконтролю; можливість вчасно виявити напрямки коректування знань і вмінь учнів; підвищення мотивації в учнів за рахунок більш повної інформації про власні досягнення.

7. Важливою умовою реалізації диференційованого підходу до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики є підготовка вчителя до проектування і здійснення цього процесу.

8. Необхідною умовою успішного здійснення рівневого контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики є наявність методичного забезпечення, до складу якого включаються:

- змістовно - діяльнісні матриці контрольно-оцінних завдань з кожного розділу шкільного курсу фізики;

- технологічні карти вчителя зі здійснення всіх видів рівневого контролю;

- інформаційні картки учнів з рефлексії власних досягнень з конкретних тем шкільного курсу фізики;

Рис 2 Схема теоретичної моделі проектування контрольно-оцінювальної системи

- система допоміжних коригувальних заходів, розрахованих на учнів різних рівнів навченості фізики;

- узагальнені плани характеристики основних елементів фізичних знань, опорні схеми, колажі, проспекти, інструкції рівневого характеру для виконання лабораторних робіт, системи кількісних і якісних задач різних рівнів складності;

- контрольні завдання на виявлення основних критеріїв навчальних досягнень учнів фізики, побудовані на засадах компетентнісної освіти. Забезпечення цих умов організації контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики гарантує прогнозований результат, оскільки він визначається змістовим, процесуальним та особистісним компонентами, які знайшли відображення в їх переліку.

1.Урахування під час оцінювання рівневої диференціації.

Страницы: 1 2 3 4Методики навчання метанню
Ознайомившись з особливостями і технікою метання малого м'яча, доцільно вивчити вже існуючі підходи до навчання даної рухової дії представлені в спеціальній літературі. Техніці виконання метання прис ...

Проект орнаменту бісероплетіння
Орнамент (лат. ornamentum - прикраса) - узор, заснований на повторі і чергуванні складових його елементів; призначається для прикраси різних предметів (знаряддя і зброя, текстильні вироби, меблі, кни ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net