Методика написання наукових робіт у вищих школах

Сторінка 6

…фрагментарно висвітлювалася в …

… не була об’єктом спеціального вивчення…

Важливо … дослідити…

… описати (здійснити опис)

…узагальнити…

…вивчити…

…встановити…

…пояснити…

…систематизувати…

…дати характеристику…

…класифікувати…

…підсумувати…

…проаналізувати…

…здійснити експеримент…

…експериментально перевірити…

…укласти…

Історія й сучасний стан розробки питання в науковій літературі

Прийнято вважати, що…

Загальновідомо, що…

Є думка, що…

Згідно з точкою зору…

Відповідно до концепції…

Як вважає…

Існуючі точки зору з цього питання можна класифікувати таким чином…

Дослідженням цієї проблеми займалися…

Нову концепцію(ідею, гіпотезу, теорію) розроблено…

Мета і завдання статті

Статтю присвячено такому питання, як…

Мета статті полягає в тому, щоб…

Завдання дослідження формулюється

Метою є визначити…

У статті порівнюється…

У статті вивчається…

Автор розв’язує низку завдань, а саме:

Мета статті – проаналізувати…

Метою роботи є дослідження…

Виклад суті дослідження у статті

Є підстави вважати…

Гіпотетично можна стверджувати…

Перевіримо запропоновану гіпотезу…

Виходячи з передбачення

Об’єкт дослідження характеризується такими особливостями…

Об’єкт аналізу має такі специфічні якості, як…

За структурою можна виокремити…

Нами зафіксовано…

Висновки, рекомендації, пропозиції

Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що…

Отже, є всі підстави зробити такий висновок

Як підсумок зазначимо, що…

Відтак, можна впевнено стверджувати, що…

Сформулюємо основні висновки та рекомендації…

Нарешті, зробимо висновок про…

Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що

Можна зробити низку висновків…

Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки…

У розділі розкрито теоретичні засади побудови експериментального навчання, подано результати формуючого експерименту.

Експеримент проводився у два етапи. Перший етап – орієнтовно-пошуковий – передбачав виявлення загального ставлення студентів до української мови, визначення їх світоглядної позиції. Це питання вивчалося за допомогою анкетування, опитування, бесід із студентами, спостереження за рівнем сформованості культури писемного мовлення.

Проведена робота дала підстави для висновку про психологічну готовність студентів до підвищення рівня культури власного мовлення, з’ясування провідних мотивів, що спонукають майбутнього вчителя початкових класів до оволодіння високим рівнем культури писемного мовлення.

Другий етап – діагностуючий – був пов’язаний із процесом удосконалення культури писемного мовлення, визначення рівня їхнього мовленнєвої підготовки і складався із завдань, що ставили за мету виявити реальні мовленнєві уміння студентів, ступінь сформованості навичок писемного мовлення. Виявлення і аналіз помилок здійснювався в два етапи. На першому етапі визначалася питома вага морфологічних, лексико-стилістичних, синтаксичних помилок в роботах студентів наукового характеру. На другому етапі визначалася градація помилок за їх поширенням, стійкістю та частотністю в їхньому писемному мовленні.

Перевіривши і проаналізувавши усні відповіді та науково-методичні роботи, ми дійшли висновків, що питому вагу посідають морфологічні, лексико-стилістичні, синтаксичні помилки.

Види вправ Правильні відповіді % Неправильні відповіді %

Вправи морфологічного характеру

54,8

46,2

Вправи лексико-стилістичного характеру

57,3

42,7

Вправи синтаксичного характеру

62,6

37,4

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Свідоме використання учнями прийомів розумової діяльності при вирішенні продуктивних задач
Відомо, що показником засвоєння прийому розумової діяльності є його свідомий перенос на рішення нових задач, що дозволяє осмислено використовувати цей прийом у сполученні з іншими, уже відомими, при ...

Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями
Сутність та проблеми соціальної реабілітації дітей-інвалідів Соціальна реабілітація дитини-інваліда – це комплекс заходів, спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною суспільних зв’язкі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net