Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 2

Наявними є гендерні підходи до процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів. Остапчук О.Л. обґрунтовує думку, що методологічними орієнтирами дослідження визначено системний, особистісно-орієнтований та гендерний підходи до процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів. Аналіз проблеми професійної підготовки соціальних педагогів та розробка структури готовності майбутнього фахівця до зазначеного виду діяльності здійснено відповідно до основних положень системного підходу. Визначено взаємозв’язок особистісно-орієнтованого та гендерного підходів з огляду на те, що спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток особистості майбутнього фахівця та розкриття його потенціалу представлені як вихідні позиції в межах обох підходів. Гендерний підхід реалізовано в ході аналізу гендерного компоненту професійної підготовки фахівців із соціальної педагогіки, розробки відповідної технології підготовки, що передбачало вибір змісту, форм, методів і засобів та знайшло відображення у стилях викладання та взаємодії. Остапчук О.Л. наголошує, що його застосування в ході професійної підготовки соціальних педагогів передбачає дві ключові позиції. По-перше, розвиток особистості студента майбутнього соціального педагога не повинен обмежуватися традиційними уявленнями про роль та призначення жінок і чоловіків. По-друге, означений підхід розглядається як інструмент підвищення ефективності соціально-педагогічної діяльності.

Тому, у зв'язку з масовою підготовкою соціальних педагогів і соціальних працівників в Україні особлива увага науковцями приділяється саме питанням вдосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців з соціальної роботи. З цією метою дослідниками були вивчені програми підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників у провідних країнах світу.

У західних країнах до програми навчання цих фахівців, поряд з широкою загальноосвітньою підготовкою, належать: теорія й практика соціальної роботи, психологія, соціологія, економіка, політика і законодавство та методи досліджень. Якщо судити по нормативних документах,в Україні на відміну від зарубіжних країн здійснювалась більш змістовна підготовка соціально-педагогічних кадрів. Соціальні педагоги отримують поряд з загальноосвітніми знаннями й широку психолого-педагогічну (загальна, вікова, соціальна й педагогічна психологія, психологія особистості, патопсихологія, основи психодіагностики, корекції, психологічного консультування, загальна та соціальна педагогіки, методи соціально-педагогічної роботи, основи соціальної роботи, правові основи соціальної роботи, методика організації ігрової діяльності, методика соціально-педагогічної діяльності з дітьми і підлітками девіантної поведінки, педагогіка дозвілля та деякі інші дисципліни) та практичну (в центрах соціальних служб, клубах молодих інвалідів, інтернатах для дітей-сиріт, будинках милосердя для самотніх, обласних дитячих притулках, приймальниках-розподільниках, у клубах, трудових таборах тощо) підготовку.

Навчальна програма за якою здійснюється професійна підготовка соціального педагога – це нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Основні положення експериментальної методики навчання метанню малого м'яча молодших школярів
У розробці експериментальної методики навчання метанню молодших школярів ми спиралися на положення даної концепції. У зв'язку з цим, в процесі навчання техніки метання молодших школярів використовува ...

Дослідницька робота студентів у позанавчальний час
Дослідницька робота в поза навчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, ст ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net