Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 3

Навчальні програми вибіркових дисциплін розробляються і затверджуються вищим закладом освіти.

Робоча навчальна програма є нормативним документом вищого закладу освіти і розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі навчальної програми дисципліни відповідно до навчального плану. У робочій навчальній програмі відображається конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та підсумкового контролю.

Згідно з вимогами Державного стандарту професійної підготовки соціального педагога в Україні до робочої програми входять: тематичний план, пакет методичних матеріалів для проведення поточного і підсумкового контролю, перелік навчально-методичної літератури, засобів наочності, технічних засобів навчання тощо.

Робочі навчальні геограми нормативних і вибіркових навчальних дисциплін розробляються відповідними кафедрами (предметними або цикловими комісіями) і, як правило, затверджуються:

із соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних та загальноосвітніх дисциплін – проректором (заступником директора) з навчальної роботи;

з фахових навчальних дисциплін і дисциплін спеціалізацій – деканом факультету (завідувачем відділення).

Навчальні програми, робочі навчальні програми разом з навчальними планами є основними документами, якими керуються факультети (відділення) та кафедри (предметні або циклові комісії) вищих закладів освіти в організації.

Цей перелік відповідає державному стандарту вищої освіти, який затверджується Кабінетом Міністрів України, що складається з:

переліку кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, що містить перелік назв кваліфікацій, які визначаються через професійні назви робіт, що мають виконувати фахівці певного освітньо-кваліфікаційного рівня на первинних посадах;

переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, які відображають споріднений зміст вищої освіти і професійної підготовки, та перелік назв спеціальностей, які відображають неповторювані узагальнені об’єкти діяльності або виробничі функції та предмети діяльності;

вимог до освітніх рівнів вищої освіти, що містять вимоги до рівня сформованості в особи соціальних і громадянських якостей з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також вимоги до формування у неї патріотизму щодо України та знання української мови;

вимог до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти, що містять вимоги до професійної підготовки фахівців з урахуванням суспільного поділу праці.

Державний стандарт особливу увагу приділяє і проблемі визначення знань, умінь та функцій провідних суб'єктів впливу. До обов'язкових знань основного суб'єкта соціально-педагогічного діяльності належать: інформаційні, організаційні, корекційні та діагностичні. В якості провідних умінь суб'єктів соціально-педагогічного впливу визначаються комунікативні вміння (вести бесіду, діалог, дискусію тощо). До основних функцій діяльності соціального педагога належать: психологічна, правозахисна, соціально-медична, соціально-побутова, морально-гуманістична, рекламно-пропагандистська, попереджувально-профілактична, комунікативна, охоронно-захисна, соціально-терапевтична й організаційна.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Засоби розвитку пізнавального інтересу в учнів початкової школи на уроках курсу «Я і Україна»
Сучасна методична література містить багато рекомендацій щодо розвитку пізнавальних інтересів. Існує безліч методичних посібників з різними видами завдань (пошукових, логічних), дидактичних ігор, про ...

Методики навчання метанню
Ознайомившись з особливостями і технікою метання малого м'яча, доцільно вивчити вже існуючі підходи до навчання даної рухової дії представлені в спеціальній літературі. Техніці виконання метання прис ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net