Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 2

Особливу увагу даному питанню приділила і Остапчук О.Л., яка говорить про необхідність упровадження гендерного компоненту в національну систему підготовки фахівців, що задекларована в Законі України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (2005 р.), Наказі Міністерства освіти і науки України №839,,Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту” (2009 р., розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 2006–2010 роки», де наголошується на важливості реалізації гендерних підходів в освітніх програмах навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Отож, Остапчук зазначає, що вимогою часу є підготовка нової генерації педагогічних працівників, які усвідомлюють закономірності гендерного розвитку суспільства й особливості соціалізації особистості, уміють створювати вільне від гендерних упереджень виховне середовище, не допускають випадків дискримінації за ознакою статі.

Під гендерним підходом розуміється врахування соціальної проблематики статі і гендерних відносин, врахування різних інтересів та потреб чоловіків і жінок при формуванні соціальної політики.

Карпенко Р. зауважує, що основними підставами для впровадження гендерного підходу є в суспільному і державному житті є, насамперед, такі фактори: ніхто не може бути дискримінований за ознакою своєї статі;оскільки суспільство складається з жінок і чоловіків, не можна досягти сталого розвитку суспільства без проведення гендерного аналізу існуючих умов. Тому для забезпечення сталого розвитку суспільства необхідно, щоб методи гендерного підходу стали складовою всіх частин і напрямків політики.

В педагогіці і психології дослідники традиційно більше уваги надають статеворольовій соціалізації і статевому вихованню (роботи В.С. Агєєвої, В.В. Дудукалова, І.С. Кона, А.В. Мудрика, Л.І. Столярчук). Як показав аналіз робіт, присвячених проблемам статевого виховання в педагогічній науці приділяють увагу сексуально-фізіологічному і медичному аспектам (П.П. Блонський, Д.І. Ісаєв, В.Є. Каган, Д.В. Колесов, А.Г. Хріпкова); аналізу сумісного і роздільного навчання статей (В.Д. Еремеєва, А.В. Мудрик, І.А. Тупіцина); врахування статевих (гендерних) відмінностей в освіті (Г.М. Бреслав, І.С. Кон, В.О. Сухомлинський, Б.І. Хасан). Лише порівняно недавно з'явилися дослідження з гендерної проблематики, при цьому найбільш розробленим аспектом є гендерний підхід в навчанні (О.Н. Каменська, О.А. Константінова).

У даний час у педагогічній науці можна також виділити наступні напрямки досліджень з названої проблематики: гендерна соціалізація в освіті (А.В. Смірнова, Е. Ярськая-Смірнова), гендерний аналіз шкільних програм і курсів і гендерні стереотипи в підручниках (О.А. Константінова, Т. Б. Кітлова, А. В. Смірнова, Е. Ярська-Смірнова), вплив гендерних стереотипів на виховання і освіту (Л.Н. Надолінська), гендерні аспекти управління в освіті (Н.Ю. Ерофєєва), гендерна освіта (О.И. Чеснокова) та інші.

Є. Р. Ярська-Смірнова вказує на те, що на сучасному етапі гендерний підхід використовується для того, щоб інтереси та досвід жінок так само як і чоловіків отримали рівні можливості, а нерівність була викорінена назавжди.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань
Для проведення формувального експеримента було розроблено та визначено відповідну програму його проведення, структура якої побудована за аналогією програми та перебігу констатувального експерименту. ...

Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху
Нині значної актуальності набуло питання осучаснення системи спеціальної освіти осіб з порушенням слуху. Передусім, це пов'язано зі змінами, які відбуваються в українському суспільстві та вимогами су ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net