Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 2

Особливу увагу даному питанню приділила і Остапчук О.Л., яка говорить про необхідність упровадження гендерного компоненту в національну систему підготовки фахівців, що задекларована в Законі України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (2005 р.), Наказі Міністерства освіти і науки України №839,,Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту” (2009 р., розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 2006–2010 роки», де наголошується на важливості реалізації гендерних підходів в освітніх програмах навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Отож, Остапчук зазначає, що вимогою часу є підготовка нової генерації педагогічних працівників, які усвідомлюють закономірності гендерного розвитку суспільства й особливості соціалізації особистості, уміють створювати вільне від гендерних упереджень виховне середовище, не допускають випадків дискримінації за ознакою статі.

Під гендерним підходом розуміється врахування соціальної проблематики статі і гендерних відносин, врахування різних інтересів та потреб чоловіків і жінок при формуванні соціальної політики.

Карпенко Р. зауважує, що основними підставами для впровадження гендерного підходу є в суспільному і державному житті є, насамперед, такі фактори: ніхто не може бути дискримінований за ознакою своєї статі;оскільки суспільство складається з жінок і чоловіків, не можна досягти сталого розвитку суспільства без проведення гендерного аналізу існуючих умов. Тому для забезпечення сталого розвитку суспільства необхідно, щоб методи гендерного підходу стали складовою всіх частин і напрямків політики.

В педагогіці і психології дослідники традиційно більше уваги надають статеворольовій соціалізації і статевому вихованню (роботи В.С. Агєєвої, В.В. Дудукалова, І.С. Кона, А.В. Мудрика, Л.І. Столярчук). Як показав аналіз робіт, присвячених проблемам статевого виховання в педагогічній науці приділяють увагу сексуально-фізіологічному і медичному аспектам (П.П. Блонський, Д.І. Ісаєв, В.Є. Каган, Д.В. Колесов, А.Г. Хріпкова); аналізу сумісного і роздільного навчання статей (В.Д. Еремеєва, А.В. Мудрик, І.А. Тупіцина); врахування статевих (гендерних) відмінностей в освіті (Г.М. Бреслав, І.С. Кон, В.О. Сухомлинський, Б.І. Хасан). Лише порівняно недавно з'явилися дослідження з гендерної проблематики, при цьому найбільш розробленим аспектом є гендерний підхід в навчанні (О.Н. Каменська, О.А. Константінова).

У даний час у педагогічній науці можна також виділити наступні напрямки досліджень з названої проблематики: гендерна соціалізація в освіті (А.В. Смірнова, Е. Ярськая-Смірнова), гендерний аналіз шкільних програм і курсів і гендерні стереотипи в підручниках (О.А. Константінова, Т. Б. Кітлова, А. В. Смірнова, Е. Ярська-Смірнова), вплив гендерних стереотипів на виховання і освіту (Л.Н. Надолінська), гендерні аспекти управління в освіті (Н.Ю. Ерофєєва), гендерна освіта (О.И. Чеснокова) та інші.

Є. Р. Ярська-Смірнова вказує на те, що на сучасному етапі гендерний підхід використовується для того, щоб інтереси та досвід жінок так само як і чоловіків отримали рівні можливості, а нерівність була викорінена назавжди.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Система практичних методів
Розглядаючи матеріал цього вступних до великого груп методів виробничого навчання роздягнула, необхідно про мітити, що усе раніше вивчені методи навчання — словесні і наочно-обслуговують в основному ...

Класифікація методів навчання
Класифікація методів навчання за джерелові знань: словесні - джерелом знань служить усне і письмове слово, наочні - джерелом знань є образ, практичні - практична дія. До словесних методів традиційно ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net