Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 3

Штильова Л.В. зауважує, що термін «гендерний підхід» передбачає методологічний рівень розуміння проблем. У цьому сенсі гендерний підхід – це сукупність уявлень, що припускають, що відмінності в поведінці і сприйнятті чоловіків і жінок визначаються не стільки їх фізичними особливостями, скільки таким соціальним фактором, як виховання, і поширеними в кожній культурі уявленнями про сутність чоловічого і жіночого. Гендерний підхід ставить під сумнів твердження про те, що будь-яка людина незалежно від статі відчуває однаковий вплив політичних курсів, програм, законодавства, заснованих на них управлінських рішень. Можна сказати, що під гендерним підходом мається на увазі методологія обліку специфіки становища жінок і чоловіків на кожній стадії розвитку політики, законодавства. Робочим інструментом застосування гендерного підходу в науці і в соціальній практиці є гендерний аналіз. Ціллю гендерного підходу є досягнення гендерної рівності між чоловіками та жінками як соціальними групами.

Гендерологи зауважують: гендерна рівність є показником гендерної культури нації та демократичності суспільства. Тому викликом часу є формування гендерних компетенцій молоді як особливої системи гендерних знань і практик, релевантних принципам паритетності статей. Гендерний підхід у освітній парадигмі вищої школи є тим методологічним інструментом аналізу діяльності вузів, який ґрунтується на врахуванні „фактору статі”, що сприяє розширенню культуротворчого ментального простору всіх учасників педагогічної взаємодії.

Вінтонович Х. зауважує, що для досягнення гендерної рівності державі додатково треба розробляти спеціальні програми та надавати пільги, які б давали можливість жінкам на рівних з чоловіками працювати в конкурентному середовищі.

Проблема створення в Україні суспільства гендерної рівності сьогодні є актуальною, про що свідчить ціла низка документів міжнародного і національного значення (Стаття 24 Конституції України, Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, Державна Програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві до 2010 року, виконання Україною як країною-учасницею ООН зобов’язань Декларації Тисячоліття щодо досягнення рівності прав жінок та чоловіків та ін.).

Проте, існуюча нормативно-правова база України, спрямована на створення реальної рівності між жінками і чоловіками, не забезпечує належного рівня фактичної рівності. Чисельні дослідження свідчать про існування гендерної дискримінації в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства. У доповіді ООН з людського розвитку 2009 року вказується, що Україна посідає 86-е місце серед країн-членів ООН у сфері гендерної рівності, що є свідченням дисбалансу статей у законодавчій та виконавчій владі, освіті, економіці тощо.

Важливо пам'ятати, що гендерна рівність є важливою умовою утвердження демократії в Україні. Долання традиційних гендерних стереотипів, звільнення від гендерних упереджень, творення нових форм і стандартів для жінок і чоловіків, гендерної культури нового взірця – потреба перебудови України.

Без урахування гендерного виміру неможлива побудова справжнього демократичного суспільства, яке повинно ґрунтуватися на принципах пріоритетності прав особистості. Але «особистості» – це не абстрактні поняття, а, перш за все, чоловіки та жінки, а розвиток демократії напряму залежить від умов дотримання рівних інтересів, можливостей для чоловіків та жінок. На думку російської дослідниці Світлани Айвазової, «суворе дотримання принципу рівноправності чоловіків і жінок є одним з найважливіших умов формування нормального функціонування сучасного суспільства» і «демократія означає перш за все відповідальність і зацікавленість всіх громадян – як чоловіків, так і жінок – у справах суспільства».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Використання психологічних способів впливу в процесі навчання
Вступаючи в спілкування, люди впливають один на одного, що має глибинні психологічні механізми. Ці механізми використовуються для впливу однієї людини на іншу, на групу людей, на великі соціальні спі ...

Гуманізація змісту та спрямованості освіти
Соціальним фоном гуманізації змісту та спрямованості освіти в сучасних умовах є, безумовно, інформаційна революція. Розпочавшись на межі 1960-1970-х років, вона буквально за два десятиліття радикальн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net