Гендерний підхід в системі підготовки педагогічних кадрів

Сторінка 9

Дуже великою проблемою у формуванні гендерної культури учнів вчитель вважає відсутність методичної допомоги з даного питання.

Необхідність формування гендерної компетентності, як складової педагогічної культури вчителя викликана такими суперечностями:

між потребою суспільства у вчителях, здатних ефективно виконувати покладені на них функції, і підготовкою педагогічних кадрів без урахування гендерної специфіки;

між наявністю в сучасній педагогіці різних концепцій виховання особистості нового типу і відсутністю в них гендерно-орієнтованих методик і технологій;

між процесом фемінізації сфери освіти і недостатньою кількістю досліджень, направлених на вивчення як позитивних, так і негативних наслідків цього явища;

між єдиними вимогами суспільства до професійної діяльності вчителів і істотними відмінностями в поведінці і особистих якостях вчителів-чоловіків і вчителів-жінок.

Відповідно до реформування змісту та гуманізації освітнього процесу потрібно реалізовувати компетентнісну парадигму, яка орієнтує вчителів та вихователів на впровадження цілісного підходу до розвитку особистості, підвищення творчості та осмислення власної позиції в гендерній парадигмі.

Структура гендерної компетенції вчителя включає три компоненти: змістовний, рефлексивний і організаційний.

Виявивши особливості педагогічної культури вчителів-чоловіків і вчителів-жінок, можна зробити висновок про вдосконалення педагогічної культури вчителів на основі гендерного компоненту, яка включає декілька послідовних етапів:

I етап – формування знаннєвого компоненту гендерних особливостей педагогічної культури вчителя: анкетування, спостереження, вивчення індивідуального досвіду (case-study), індивідуальне тестування; повідомлення вчителю інформації, що розширює його знання з гендерних особливостей педагогічної діяльності, індивідуальні консультації.

II етап – розвиток професійно-особистісних компетенцій: індивідуальні бесіди; «гендерна експертиза уроку»; виконання вчителем роботи; підведення підсумків, розробка подальшого плану дій.

На думку Бурмістровой А. вчитель повинен бути ініціатором позитивного спілкування хлопчиків і дівчаток. Для цього можна проектувати партнерську діяльність, організовувати конкурси, походи, бесіди, де можливий прояв рицарської поведінки хлопчиків і жіночної поведінки дівчаток. Можливо використовування тренінгів з моделювання певного типу поведінки, до якого повинні прагнути майбутні чоловіки і жінки, розробка системи цінностей для хлопчиків і дівчаток.

Формування гендерної культури необхідно здійснювати у взаємозв'язку зі всіма іншими напрямами навчально-виховної роботи школи. Необхідний єдиний підхід з боку батьків, педагогів і фахівців зі статевої освіти. Цілі, засоби, методи і зміст варіюються залежно від віку. Гендерне виховання старшокласників повинне зачіпати різні аспекти психологічної і фізіологічної сумісності подружжя, питання, що відносяться безпосередньо до підготовки створення сім'ї. Мета всієї виховної роботи школи – формування цілісної особистості чоловіка і жінки, здатних чинити згідно з особистим переконанням, враховуючи існуючі норми.

Оскільки, якість виховання дитини багато в чому залежить від рівня культури вихователя. Тому вчителю необхідно бути носієм і транслятором гендерної культури. Цю проблему можна розглядати в рамках курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11Програма «раннє втручання»
Програми Раннього Втручання вперше з'явилися 40-50 років тому на теренах розвинених західних країн. До їх появи спричинилося два фактори. З одного боку — реформа та розвиток у суспільстві мережі посл ...

Виявлення властивостей особистості в діяльності студентів
В управлінні діяльності студента важливу роль грає обернений зв'язок, всебічне і глибоке розуміння вихователями її ходу і результатів. Частіше за все зв'язок містить інформацію про успішність студент ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net