Основні компоненти професійної компетентності фахівця галузі

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогіка вищої школи » Основні компоненти професійної компетентності фахівця галузі

Компетентність – інтегративна характеристика особистості, що відображає готовність і здатність людини мобілізувати набуті знання, уміння, досвід і способи діяльності та поведінки для ефективного вирішення завдань, які виникають перед нею в процесі діяльності.

В галузі ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій) виділяють:

• інформаційну культуру;

• інформаційну компетентність;

• інформаційно-комунікативну компетентність;

• інформаційно-комп'ютерну компетентність;

• інформаційно-технологічну компетентність;

• ІКТ-компетентність;

• інформатичну компетентність.

Інформатична компетентність – це інтегративне утворення особистості, яке інтегрує знання (про основні методи інформатики та інформаційних технологій), уміння (використовувати наявні знання для розв'язання прикладних задач), навички (використання комп'ютера і технологій зв'язку), здатності (представляти повідомлення і дані у зрозумілій для всіх формі) і виявляється у прагненні, здатності і готовності до ефективного застосування сучасних засобів інформаційних та комп'ютерних технологій для вирішення завдань у професійній діяльності і повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмета і результату діяльності.

Інформатична компетентність складається з таких компонентів: мотиваційний компонент, когнітивний компонент, діяльнісний компонент, ціннісно-рефлексивний компонент та емоційно-вольовий компонент.

Мотиваційний компонент включає:

- потреба у створенні інформаційних продуктів;

- інтерес до інформаційної діяльності;

- прагнення до творчої обробки інформації;

- створення інформаційних моделей з використанням комп'ютерних технологій.

Когнітивний компонент включає:

- теоретичні знання про основні поняття та методи інформатики;

- знання інформаційно-комунікаційних технологій, їх можливостей;

- знання, що відображають систему сучасного інформаційного суспільства;

- здатність проявляти креативність, гнучкість, критичність, системність.

Діяльнісний компонент включає:

- уміння спілкуватися з використанням інформаційних засобів і технологій;

- уміння працювати з апаратним та програмним забезпеченням на рівні кваліфікованого користувача;

- уміння приймати ефективні рішення в проблемних ситуаціях;

- уміння орієнтуватися в інформаційному середовищі;

- уміння діяти за зразком.

Ціннісно-рефлексивний компонент включає:

- самоаналіз і самооцінка професійної діяльності на основі інформаційних технологій;

- здатність адекватно оцінювати власні досягнення в галузі інформатики, свій рівень інформатичної компетентності;

- уміння визначати переваги і недоліки своєї власної компетентності в галузі інформатики та ІКТ;

- здатність до рефлексії у сфері пошуку та перетворення інформації, в опануванні та використанні ІКТ;

- уміння регулювати свою інформатичну діяльність і ставлення до неї;

- наявність власної позиції щодо застосування ІКТ у навчально-пізнавальній і професійній діяльності для розв'язання різноманітних задач;

- прагнення до самоактуалізації, саморозвитку; прагнення до професійного самовдосконалення на основі ІКТ.

Емоційно-вольовий компонент включає:

- цілеспрямованість дій в інформаційному середовищі;

- вияв вольових зусиль у вирішенні навчальних і професійних проблем;

- наполегливість в опануванні знань у галузі інформатики і умінь у використанні нових інформаційних технологій у професійній сфері;

- здатність розуміти власний емоційний стан в ситуації пошуку та перетворення потрібної інформації;

- наполегливість у досягненні цілей самоактуалізації та саморозвитку;

- вияв ініціативності, сміливості, принциповості в розробці і здійсненні навчальних і професійних проектів на основі ІКТ;

- терпіння і володіння собою в ситуаціях пошуку та перетворення інформації за допомогою ІКТ;

- здатність достойно переживати відсутність результату, технічні та інші збої у процесі роботи в інформаційному середовищі.Методика роботи над друкованими літературними джерелами
Вивчення літературних джерел допомагає представити досліднику значущість обраної теми дослідження, визначити основоположні теоретичні і методологічні принципи її виконання. Методика роботи над літера ...

Перспективи створення інтегрованих систем управління ВНЗ
Протягом останніх років міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) декілька разів розглядалось питання стосовно доцільності створення єдиного стандарту щодо управління організацією, який об”єдн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net