Суть фасилітації реалізація її ідей у діяльності вчителя

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів » Суть фасилітації реалізація її ідей у діяльності вчителя

Сторінка 1

У філософській, психолого-педагогічній літературі широко висвітлюється проблема розвитку вчителя, формування його позиції щодо прийняття внутрішнього світу учнів, такої взаємодії з ними, коли навчання є осмисленим. Є.С. Березняк, Н.М. Ващенко, Ю.В. Гільбух, Л.І Даниленко, І.О.Луценко, Н.М. Островерхова, І.П. Радченко, О.В.Темченко, В.Ф.Хомич у своїх дослідженнях розглядали ці проблеми. Водночас недостатньо вивченими залишаються особливості феномена фасилітації, а також питання формування фасилітуючої позиції вчителя.

У вітчизняній і зарубіжній філософській, психологічній та педагогічній думці склалася сукупність ідей, що допомагають усвідомити суть фасилітації, її витоки. Термін «фасилітація» ввів у науку Карл Рождерс. Він тлумачив її як «функцію полегшення спілкування сфери адресант – адресат». Феномен фасилітації будується на гуманістичних принципах поваги до людини, її гідності, вільному вияві почуттів, здібностей людини.

Концепція педагогічного напряму гуманістичної психології вбачає суть фасилітації в розширенні можливостей для самореалізації учня й учителя в школі, створення вільного розвитку особистості.

В науково - педагогічній літературі фасилітацію визначають як партнерську (гуманістичну) взаємодію.

Фасилітація – процес, що відбувається за умов взаємодії людей, спрямований на створення атмосфери доброзичливості, довіри, відкритості, і умов для саморозвитку, самовдосконалення кожної особистості. У центрі уваги фасилітативної діяльності є полегшення, допомога і орієнтація на особистість учня, його внутрішній світ, переживання, емоції, створення ситуації успіху.

Поняття «фасилітація» прийшло у педагогіку із гуманістичної психології й означає «полегшувати», «допомагати», «сприяти». Із самого початку гуманістична психологія займається вивченням здібностей і можливостей людини, до яких не звертаються ні позитивізм, ні біхевіоризм, ні психоаналіз, а саме – любов, творчість, «Я - розвиток», реалізація своїх можливостей, вищі цінності буття, становлення, сенс, досвід, психічне здоров’я тощо. Такий підхід пов'язаний з іменами К.Роджерса, Ш. Бюлер, К. Гольдштейна, А Маслоу, Дж. Олпорта, Р. Мея, Е.Фромма, К. Хорні, В. Франкла.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дав змогу визначити такі умови фасилітації у навчанні: проблемність навчання; глибока довіра педагога до учнів, їх можливостей; повага до учнів; толерантне ставлення до учнів; розуміння їх реакцій;забезпечення учнів інформаційними, дидактичними, технічними та матеріальними ресурсами.

Фасилітація є важливою характеристикою змісту гуманних ціннісно-змістовних відносин. Фасилітація базується на партнерській (гуманістичній) взаємодії. Це означає, що педагог будує навчальний процес на основі діалогічної стратегії міжособистісних впливів, розділяє повноваження з учнями, співпрацює з класом. Учитель зосереджує увагу на конструктивній взаємодії з учнями, допускає існування різних поглядів і думок у вихованців, керує навчальним процесом так, що учні стають більш самостійними, у разі потреби дає поради класу щодо реалізації певних ідей, можливих рішень: дозволяє учням обирати найбільш прийнятні методи навчання і при цьому є активним спостерігачем. Учитель - фасилітатор за допомогою простих ідей, крок за кроком підводить учнів до вирішення складних завдань, говорить не учням, а з учнями. Така взаємодія характеризується єдністю дій і широкими комунікаціями між усіма її структурними елементами та зовнішнім соціальним середовищем. Така взаємодія гарантує відсутність будь-якого тиску й насильства над дитиною. Її можна здійснювати лише за встановлення партнерських відносин між учнем і вчителем. Партнерство, демократичний стиль і норми гуманних відносин розглядаються як органічна складова навчально-виховного процесу. Гуманній школі притаманні оптимістичний настрій, загальна атмосфера радості, взаємодопомоги, толерантності, людяності.

Страницы: 1 2Захист власних проектів
Такі можливості забезпечує метод „Захист власних проектів”. Він спрямований на активізацію розумових здібностей учня, формування у нього критичного мислення, осягнення насамперед себе як особистості. ...

Створення виховного ідеалу національного виховання за Г. Ващенком
Одним з творців української освітньо-виховної системи, що заснована на поєднанні релігійного і світського навчання, був професор, доктор наук Григорій Ващенко (1878 – 1967). Метою життя професора бул ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net