Вивчення рівня сформованості особистісних якостей студентів, які сприяють формуванню їхньої фасилітуючої позиції

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів » Вивчення рівня сформованості особистісних якостей студентів, які сприяють формуванню їхньої фасилітуючої позиції

Сторінка 2

Доцільно зазначити, що рефлексія є також і ознакою фасилітаційної взаємодії. Рефлексія (відображення) – здатність відображати дійсність. Рефлексія як компонент психологічної структури людини є основою її розвитку. Вона пов’язана із самопізнанням суб’єкта, аналізом ним внутрішнього стану; є необхідною складовою здійснення творчого процесу; спрямована на осмислення форм людського мислення.

Основними вимогами до спеціалістів, що працюють у сфері «людина – людина», є наявність власного досвіду та прийняття особистісно спрямованого способу життя як у внутрішньому плані, так і в міжособистісних відносинах, зокрема професійних.

Що стосується комунікативних процесів, то вони мають для діяльності вчителя провідне значення, оскільки смисловий аспект спілкування вчителя зі своїми учнями становить «психологічне ядро» його професії.

Щирість у спілкуванні є також важливим компонентом педагогічної фасилітації. Адже, діалогічне взаєморозуміння важливе тому, що співбесідники відкриті один одному, намагаються не тільки розуміти, а й говорити так, щоб їх розуміли. Зміст співпереживання в діалозі виявляється у формуванні особливого роду міжособистісного контакту та створенні необхідних умов для самореалізації співбесідника.

За рисунком 2.1 ми бачимо, що у 77,3 % студентів рівень сформованості педагогічної фасилітації високий, у 13,7% середній і у 9% - низький.

Ці дані свідчать про те, що 77,3% студентів ставляться до себе критично, намагаються у всьому визначити причини та наслідки, добре працюють в колективі та для колективу, легко встановлюють та підтримують контакти, відкриті в спілкуванні та життєрадісні, з яскраво вираженими лідерськими якостями. Готові до проектування своєї діяльності, можуть самостійно ставити педагогічні цілі та завдання, самостійно відповідають на проблемні питання, визначають ефективність використаних методів, прагнуть до постійного вдосконалення себе як суб’єкта професійної діяльності.

13,7% студентів не завжди контролюють та критично оцінюють свої дії та вчинки. Недостатньо відкриті в спілкуванні. Мають недостатньо розвинені лідерські якості, схильні до конфліктів. Характерним є ситуативний характер. Аналізують труднощі в процесі діяльності.

9% студентів не реагують на оточуючих, емоційно пасивні, не контролюють свої вчинки, несамокритичні, непередбачувані через закритість своєї особистості. Важко йдуть на контакт з оточуючими. В них краще розвинена визначальна рефлексія хоча в певні моменти схильні до синтезуючої рефлексії. Характерною особливістю є те, що вони готові до рутинного виконання педагогічної діяльності.

Остання методика була проведена з метою визначення сформованості професійно значимих якостей особистості майбутнього педагога. Вона відображає степінь сформованості цих якостей за шкалою: «сильно», «середньо», «слабко».

Рис 3.1 Рівень сформованості професійно значущих якостей особистості майбутнього педагога.

На рисунку 3.1 відображено рівень сформованості професійно значущих якостей особистості майбутнього педагога.

Результати дослідження за даною методикою показали, що у 9% студентів рівень сформованості професійно значущих якостей особистості майбутнього педагога – високий, у 82% - середній і в 9% - низький.

Страницы: 1 2 3Характеристика понятійного апарату досліджуваної проблеми
Оцiнюючи роль колективу у вихованнi особистостi, значення колективiзму як риси особистостi, слiд мати на увазi, що нiякi благороднi цiлi нiколи не були досягнутi без об’єднання людей на певних засада ...

Вплив різних видів музичної діяльності на слухове сприймання в молодших школярів
Музика – мистецтво, що впливає, в основному, на почуття, емоції людини. Вона може примусити сумувати чи радіти, тривожитися чи торжествувати. Музика здатна надихнути людей чи заспокоїти їх. Музика мо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net