Умови формування у майбутніх вчителів особистісних якостей, які забезпечують фасилітуючу позицію

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування фасилітуючої позиції у майбутніх вчителів » Умови формування у майбутніх вчителів особистісних якостей, які забезпечують фасилітуючу позицію

Сторінка 1

Оскільки формування педагогічної позиції передбачає добровільне й усвідомлене прийняття студентами гуманістичних цілей і цінностей педагогічної діяльності, ми дійшли висновку про необхідність створення спеціальних умов для стимулювання цього процесу у ВНЗ. На основі аналізу наукової літератури й результатів власного дослідження були визначені конкретні умови, які сприяють формуванню у студентів фасилітуючої позиції.

По-перше, важливо цілеспрямовано забезпечувати професійне самовизначення студентів через розкриття соціальної значущості вчительської професії(зустрічі з учителями; проведення дискусій, диспутів,обговорення проблемних питань та висвітлення їх у ЗМІ), залучення їх до рефлексивної діяльності щодо встановлення причин власного вибору професії педагога й усвідомлення відповідальності за цей вибір, а також за своє подальше професійне становлення(тренінги, дні студентського самоврядування, обмін досвідом зі студентами з інших педагогічних навчальних закладів).

По-друге, у процесі навчально-виховної взаємодії необхідно за допомогою різних педагогічних засобів (використання інтерактивних методів навчання, залучення до розв’язання проблемних педагогічних ситуацій та участі у професійно-рольових іграх тощо) стимулювати розвиток соціально - професійної активності майбутніх вчителів, формування в них ставлення до себе та інших людей як до активних суб’єктів педагогічного діалогу.

Вивчили рівень сформованості особистісних якостей студентів, які сприяють формуванню фасилітуючої позиції, та визначили умови формування у майбутніх вчителів особистісних якостей, які забезпечують фасилітуючу позицію. Оскільки рівень сформованості цих якостей має середнє значення ,як показують результати досліджень, то дійшли висновку, що впровадження зазначених умов може позитивно вплинути на формування гуманістичної фасилітуючої позиції майбутніх вчителів. Це сприятиме підвищенню рівня взаєморозуміння вчителя та учня, виникнення у них бажання співпрацювати, адже учень також може бути фасилітатором, бо він – перший помічник вчителя на шляху до успіху у процесі виховання та навчання.

Проаналізувавши науково педагогічну літературу було виявлено у чому полягає суть фасилітації, розглянуто особливості реалізації її ідей в діяльності вчителя, з’ясовано сутність фасилітуючої позиції вчителя та її ознаки. Фасилітація як феномен гуманних відносин вчителя й учнів створює сприятливі умови для об’єктивного вивчення особистості учня, наукового управління процесом його морального сходження; власного особистісно-професійного зростання та самовдосконалення учителя. Для того, щоб реалізувати ідеї фасилітації у своїй діяльності, майбутньому вчителеві необхідно пізнавати себе як людину, будувати свою діяльність таким чином, щоб у процесі взаємодії з оточуючими він здобував цінний професійний досвід, який сприятиме його становленню як педагога-фасилітатора.

Визначено, що особливостями позиції вчителя, налаштованого на фасилітуючу діяльність, є: відкритість до спілкування і взаємодії з учнями, щирість, довіра до дітей, визнання їх неповторності, гідності зацікавленість їхнім життям, уважність до їхніх проблем, наявність емпатійного розуміння (бачення внутрішнього світу учня його ж очима, відчування його внутрішнього світу), готовність завжди прийти на допомогу учням.

Страницы: 1 2Мотивація навчання
Вагомий внесок у розвиток українського реалістичного народного театру зробив М.Старицький насамперед своїми оригінальними драматичними творами. Актуальна, вагома проблематика, психологічна достовірні ...

Основні компоненти професійної компетентності фахівця галузі
Компетентність – інтегративна характеристика особистості, що відображає готовність і здатність людини мобілізувати набуті знання, уміння, досвід і способи діяльності та поведінки для ефективного вирі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net