Впровадження гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку

Сторінка 6

Що стосується впровадження гендерних стандартів, то необхідно звернути увагу на наявність критеріїв технології впровадження гендерної рівності у професійній діяльності соціального педагога.

На основі змісту, принципів та особливостей соціально-педагогічних технологій можемо виокремити такі критерії застосування технологічного підходу до впровадження гендерної рівності:

концептуальність – теоретична готовність до впровадження гендерної рівності (ознайомлений з концепцією гендерної рівності як однією з провідних ідей у соціально-педагогічній діяльності; глибоке усвідомлення змісту поняття «гендерна рівність»; широкі уявлення щодо особливостей гендерної соціалізації та гендерних відносин у сучасному українському суспільстві; формування кола проблем, що можуть бути розв’язані у процесі соціально-педагогічної взаємодії);

алгоритмічність (чітке визначення мети діяльності; розмежування роботи на теоретичний, методичний та процедурний етапи; наявність методичного інструментарію, форм і методів соціально-педагогічного впливу для кожного з виокремлених етапів);

системність(усвідомлення взаємозв’язків та взаємовпливів соціальних об’єктів; логічність та цілісність роботи у напрямку впровадження гендерної рівності);

комплексність (єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм соціально-педагогічної взаємодії; вплив на свідомість, почуття та поведінку у сфері гендерних взаємин; єдність та координація діяльності інститутів, що діють у напрямку впровадження гендерної рівності);

відтворюваність(можливість застосування проекту в іншому навчальному чи соціальному закладі, іншим спеціалістом);

доступність (простота використання запропонованого проекту);

результативність (забезпечення максимального ефекту при мінімальних затратах ресурсів).

Соціально-педагогічна технологія спрямована на вирішення проблеми складної пізнавальної задачі, протиріччя, що виникає у процесі взаємодії особистості та середовища, блокування захисту соціальних інтересів особистості, реалізації її потреб. Точне формулювання проблеми дозволяє здійснити пошук потрібної інформації, забезпечує вибір оптимального інструментарію соціально-педагогічного впливу, а отже, і ефективність діяльності. Складність, комплексність та багатоманітність нерозв’язаних протиріч у сфері гендерної соціалізації та гендерних взаємин являють собою проблемне поле для застосування соціально-педагогічної технології. До таких проблем належать: прояви гендерного насильства у сім’ї та молодіжному середовищі; вплив прихованого навчального плану на свідомість та поведінку молодої особистості; підвладність більшості вчителів патріархальним гендерним стереотипам; невисока обізнаність усіх учасників навчально-виховного процесу у сфері гендерної проблематики; відсутність комплексного методичного забезпечення для проведення просвітницької роботи у напрямку впровадження гендерної рівності тощо.

Визначення проблемного поля для запровадження технологічного підходу є основоположним для чіткої постановки мети діяльності соціального педагога у напрямку впровадження гендерної рівності – це насамперед проведення просвітницько-профілактичних заходів, спрямованих на зменшення тиску патріархальних стереотипів та підвищення рівня гендерної культури учнів, батьків, вчителів; діагностична та корекційна робота у ситуаціях гендерного насильства; вивчення ситуації гендерної соціалізації в окремому класі, сім’ї, індивідуальному випадку.

Помічено, що гендерний підхід як одна з умов надання соціально-педагогічної допомоги здебільшого втілений у роботі з підлітками та молоддю в напрямку статевого виховання і зводиться до профілактичної роботи щодо небажаних наслідків ранніх статевих зв’язків. Соціальні аспекти статевої поведінки, робота з учителями та батьками учнів у напрямку гендерної просвіти часто залишається поза увагою.

Фахівці стверджують, що серед труднощів, які найчастіше постають на шляху впровадження гендерної рівності, перше місце посідає відсутність достатньої кількості необхідної спеціальної літератури та методичних напрацювань щодо впровадження гендерного підходу у роботі з різними категоріями осіб, які потребують допомоги, невизначеність послідовності, методів та форм роботи.

На думку Гришак С.М., найбільш гострою виявилася проблема методичного забезпечення, що потребує розробки та вдосконалення. Той факт, що абсолютна більшість соціальних педагогів шкіл не мають фахової освіти, ускладнює розробку власних авторських методик, тому виникає необхідність створення повного пакета методичного забезпечення (діагностичного інструментарію, системи вправ, комплексів тренінгів, планів консультацій тощо). Високий інтерес до гендерної проблематики та доступне методичне забезпечення сприятимуть ефективності впровадження гендерної рівності у практичній діяльності соціального педагога.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів
Експериментальної базою дослідження стала Зеленська ЗОШ І-ІІ ступенів Бучацького району Тернопільської області. Педагогічним експериментом було охоплено 56 учнів 4-х класів. Дослідження проводилося п ...

Основні підходи до проблеми творчих здібностей
Інноваційна культура особистості багато в чому залежить і від рівня розвитку її творчих здібностей. Тут потрібно відзначити, що існують як мінімум три основні підходи до проблеми творчих здібностей. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net