Впровадження гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку

Сторінка 8

Впровадження гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку за даними аналізу також потребують переробки та доопрацювання. Адже, кількість навчальних курсів є недостатньою, а у деяких університетах їх взагалі немає. Але у свою чергу для спеціальності «соціальний педагог» це дуже важливо. Відсутність таких спецкурсів може призводити до появи некваліфікованих спеціалістів і як результат поширення гендерних стереотипів. Наявною є також і проблема методичного забезпечення (спеціальна література, методичні напрацювання), що потребує розробки, включення та вдосконалення гендерних стандартів у сфері фахової соціально-педагогічної підготовки.

Соціальний педагог – це спеціаліст соціальної сфери. Дана професія є досить актуальною на сучасному етапі. Сьогодні жодна розвинена держава не може обійтися без соціальних працівників. Адже, дані спеціалісти допомагають всім нужденним вирішувати проблеми, що виникають в їхньому повсякденному житті.

Шляхом вивчення літератури Арнольдова А.І., Бочарової В.Г., Галагузової М.А., Галузинського В.М., Євтух М.Б., Звєрєвої І.Д., Капської А., Мудри А.В. та інших, розглянувши зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, особливості гендерного підходу до вивчення педагогічних процесів ми можемо зробити такі висновки, що в Україні на сучасному етапі здійснюється розробка державних освітніх стандартів професійної освіти, розробляються освітньо-кваліфікаційні програми та освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців із соціальної роботи, документи навчально-методичного супроводу навчального процесу, але не є досконалими. Тому, особлива увага науковцями повинна приділятися саме питанням вдосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців із соціальної роботи з метою врахування гендерного підходу.

Важливе місце посідає впровадження гендерного підходу в освітній процес, у тому числі, в професійну підготовку майбутніх фахівців, який має ґрунтуватися на принципі рівноправності статей, утвердженні рівних можливостей жінок і чоловіків, їх взаємодії на партнерських засадах у різних сферах життєдіяльності. В освітній практиці гендерний підхід передбачає організацію досвіду рівноправного співробітництва осіб різної статі у навчально-виховному процесі із заохоченням видів діяльності, що відповідають дійсним інтересам і можливостям особистості, а не стереотипним вимогам до неї як представника певної статі.

Що стосується особливостей впровадження гендерних стандартів у сучасну освіту, то це документи освіти, які містять положення про гендерну рівність та гендерні спецкурси як в Україні, так і за кордоном. Особливу увагу привертає саме впровадження гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку. Адже, здобуття освіти має базуватися не лише на засвоєнні професійних знань, а й певних способів мислення, взаємовідносин, а особливо, коли це професія із групи «людина-людина».

Отож, впровадження гендерних стандартів до спеціальності «соціальний педагог» є важливим завданням. підготовки майбутніх спеціалістів у даному напрямі. Але, якщо проаналізувати впровадження принципів гендерної рівності в життєвий досвід та професійну підготовку соціальних педагогів, то він зараз набуває дедалі більшої актуальності, а саме в умовах реалізації проектів та програм гендерного напряму, хоча з іншого боку характерним є відсутність чи недостатність гендерних спецкурсів, недосконалість методичного забезпечення, що призводить,як правило, до негативних наслідків та зокрема формувань стереотипних уявлень.

Таким чином, гендерна складова в змісті освіти та професійній підготовці соціальних педагогів реалізується через зміст професійних програм, характеризується гендерним підходом в системі підготовки педагогічних кадрів та впровадженням гендерних стандартів у фахову соціально-педагогічну підготовку. Отже, на сучасному етапі гендерна складова є наявною в змісті освіти та професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів, але все ж таки потребує вдосконалення та доопрацювання.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 Історія розвитку гри
Ми дізналися, що питання місця гри в розвитку дитини вивчалося ще з часів Платона, який говорив про необхідність створення умов для спільних ігор дітей від 3-х до 6-ти років. Він наголошував, що прир ...

Мовлення і комунікативна поведінка вчителя
Вислів «мовлення вчителя» здебільшого вживають, коли говорять про усне мовлення (на відміну від письмового в педагогічній діяльності). Під усним мовленням розуміють як сам процес говоріння, так і рез ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net