Критерії оцінки ефективності робочих навчальних програм

Сторінка 3

відповідна законодавчо-нормативна база;

формування у педагогів розуміння необхідності гендерного підходу та установка на його реалізацію;

змістовна психолого-педагогічна та методична підготовка педагогів до реалізації гендерного виховання.

Ефективність виховної роботи зі студентами залежить від рівня гендерної культури самого викладача, від того, наскільки він впроваджуватиме у своїй педагогічній діяльності реконструкцію традиційних культурних обмежень у розвитку особистості підлітка, створить оптимальні умови для максимальної самореалізації дівчини та хлопця у процесі педагогічної взаємодії.

Як результат впровадження гендерного виховання у програми у студентів формується гендерна самосвідомість, що проявляється через:

свідоме та критичне сприйняття соціально-політичної інформації;

усвідомлення рівноправності обох статей у суспільному та політичному житті;

активну позицію стосовно впровадження гендерних перетворень в Україні;

розуміння рівності прав чоловіків і жінок, свободи особистості;

толерантне ставлення до представників обох статей;

усвідомлення себе як особистості, що здатна впливати на гендерну ситуацію в державі;

готовність відповідати за власні рішення та їх наслідки;

здатність до компромісу, толерантність у різних життєвих ситуаціях.

Таким чином, впровадження гендерного підходу в робочі програми має включати:

розробку навчальних курсів, окремих модулів, здійснення навчально-методичного забезпечення підготовки і перепідготовки викладачів;

включення тематики гендерних досліджень до навчальних програм навчальних закладів;

вивчення міжнародного досвіду із впровадження гендерної освіти, залучення громадських організацій до співробітництва у впровадженні гендерного підходу в навчальному процесі;

проведення обговорень основних проблем гендерної освіти в засобах масової інформації, на наукових конференціях, круглих столах.

Із метою дослідження наявності чи відсутності гендерного підходу в програмах системи фахової підготовки спеціальності «Соціальна педагогіка» нами було розроблено критерії оцінки робочих програм з точки зору додержання ними критерію гендерної рівності. Саме за допомогою даних критерії вважаємо за доцільне здійснювати аналіз програм. Наявність критеріїв оцінки буде забезпечувати ефективність аналізу робочої програми.

Розробка критерії ефективності оцінки робочих навчальних програм спиралась на публікацію «Рекомендації щодо впровадження гендерних підходів у навчальні програми вищої освіти» (Тетяна Ладиченко, Валентин Малиновський, Віктор Ладиченко, Оксана Салата та Олександр Желіба), статті «Проявления гендерной асимметрии в учениках по социологии» (Козлова Н. Н.) , «Гендерный поход в педагогике» (Митрофанова А. В.) , книги «Гендерна експертиза шкільних підручників»(Фролов П.) , «Гендерні стандарти сучасної освіти. Частина 2» (Мелещенко Т., Євтушенко Р., Семиколєнова О., Вихор С. та ін.), «Гендерні стандарти сучасної освіти. Частина 3.» (Володимир Кравець, Тамара Говорун, Оксана Кікінежді), Міжнародне право. Гендерна експертиза (М.В.Буроменський). Ми пропонуємо такі критерії:

Наявність чи відсутність гендерного понятійного апарату гендерного компонента.

(Кожна наука має власний понятійний апарат (глосарій) та основні дефініції або визначення (тезаурус), за допомогою яких інтерпретуються сучасні наукові дані. Гендерний понятійний апарат – це всі ті поняття, якими користується гендерна педагогіка. Наприклад : стать, гендер та інші).

Наявність чи відсутність у програмі позиції гендерного підходу.

(Позиція гендерного підходу в педагогічний простір вищої школи передбачає забезпечення рівного доступу обох статей до якісної освіти, усунення формальних та неформальних бар`єрів на шляху до гендерної рівності. Дана позиція загалом ґрунтується на принципах пріоритетності прав особистості).

Характеристика гендерної системи суспільства.

(Гендер – це соціальний статус, який визначає індивідуальні можливості у різних сферах. Кожне суспільство має певну гендерну систему, елементами якої є множинні гендерні рольові прояви, ідеї, неформальні та формальні правила та норми, визначені відповідно до місця, цілей і співвідношень статей у суспільстві. Гендерна система передбачає гендерний вимір публічної та приватної сфер. Характеризується диференціацію по статі та визначення участі статей. Вона є відносно стабільною, але все ж таки мають місце певні зміни).

Гендерна система суспільства – сукупність взаємопов’язаних інститутів та організацій, за допомогою яких будуються відносини між жінкою та чоловіком, ставлення суспільства до проблем статі, формується реальна статева нерівність або рівність, здійснюються завоювання, реальне утвердження й гарантії прав, свобод і обов’язків жінок та чоловіків, забезпечуються реальні можливості їх самореалізації відповідно до досягнутого рівня гендерної культури.

Страницы: 1 2 3 4Біологічні задачі та їх використання для творчого розвитку дитини
Існує велика кількість методичних прийомів, за допомогою яких можна керувати інтелектуальним розвитком школярів. Один з них - це використання на уроках біології задач, запитань-завдань, запитань-зада ...

Сучасний стан української культури
На сьогоднішній день українська література переживає чи не найбільший занепад серед усіх культурних галузей. На те є об'єктивні підстави. По-перше, література потребує певних інвестувань, але ці інве ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net