Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики

Сторінка 3

Установка - це внутрішній цілісний стан готовності людини певним чином сприймати й оцінювати явища дійсності, діяти стосовно їх. Цей стан психіки залежить від потреб і цілей, завдань і умов діяльності. Установка визначає стійкий, послідовний, цілеспрямований характер перебігу діяльності, є чинником її стабілізації у мінливих ситуаціях. Вона виникає під впливом об’єктивних і суб'єктивних чинників. Останні, будучи похідними від внутрішніх психічних процесів і станів людини, теж детермінуються об'єктивною реальністю.

Вони є основою передбачення поведінки учнів, програмування їхньої діяльності в цілісному процесі музичного сприймання, коли втручання вчителя здебільшого небажане або утруднене. Від художньо-пізнавальної установки створеної у дітей вчителем, залежить зміст думок і почуттів, образів і асоціацій, що виникають у їх свідомості, глибина естетичного переживання, характер впливу музичного твору.

Під художньою установкою розуміється готовність людини до художньої, зокрема музичної діяльності, чекання і передбачення певного естетичного ефекту, основані на попередньому досвіді. Художня установка дає змогу зберегти визначеність музичної діяльності у мінливих ситуаціях, забезпечує цілісний характер музичного сприймання, вибірковість і стійкість музичного переживання і смаку людини, вивільняє її від необхідності щоразу заново естетично виявляти більш-менш подібні музичні твори, відносячи їх до певного класу цінностей.

У формуванні установки на сприймання музичного твору поряд з конкретним інтересом до нього беруть участь такі стійкі утворення музичної свідомості особистості, як музичні погляди і смаки, жанрові орієнтації й стильові переваги, уявлення про норму в музиці, звичаї й звички музичного сприймання. Установку на сприймання визначають і менш стійкі психічні утворення, які включають очікування слухача, зумовлені інформацією про жанр і стиль автора, обставинами виконання.

Музичне сприймання - синтез різних видів діяльності. Воно включає розпізнання структури твору та її художніх функцій, емоційний відгук, оцінку, елементи роздумів. Кожній діяльності відповідає своя установка. Наприклад, оцінній діяльності потрібна аксіологічна установка, спрямована на співвіднесення музичного твору з системою смаків і критеріїв слухача. Можна говорити про установки композиційні, тематичні, образні, жанрові, процесуальні тощо.

Художня установка включає також перцептивну і пізнавальну установки. Перцептивна установка, керуючи музичним сприйманням, є складною системою настроювання аналізаторів, мобілізації уваги, пам'яті тощо. Суть пізнавальної установки у даному разі полягає у завчасному підключенні до сприймання конкретною музичного твору тих сфер художнього і життєвого досвіду, які необхідні для розпізнавання використаних у творі музично-мовних засобів і їх індивідуального трактування, осягнення художнього смислу.

Вона виступає не лише як відправна точка, a й відбивається на всьому процесі музичного сприймання. У навчальному процесі можна виділити установки загальні й часткові, стабільні й тимчасові (змінні, динамічні).

Загальна установка на сприймання музичних творів виступає насамперед як прагнення до часткового спілкування з музикою, що породжує чекання радості від нових творів, викликає потяг до музики, активну готовність до її сприймання, концентрацію духовних сил. На формування такої установки впливають знання про музичне мистецтво, розуміння його природи, життєвий і художній досвід, ціннісні орієнтації тощо.

На основі загальної складається часткова установка, яка націлює на сприймання певного твору за визначених умов. На часткову установку впливають знання про твір, досвід музичної діяльності, набуті навички і вміння музично-творчої діяльності, оточення, в якому сприймається музика.

Стабільна установка необхідна для того, щоб зберегти у дітей готовність до осягнення і переживання музики протягом звучання твору. Особливого значення така установка набуває при сприйманні музики драматичного роду організації змісту, коли перехід від однієї установки до іншої утруднений.

Тимчасова установка потрібна для виконання окремих дій при спостереженні за музикою. Характер установок визначається, крім уже названих чинників, змістом роботи вчителя, його розумінням суті музичного мистецтва, цілей музичного виховання тощо.

Створення різних видів установок - взаємопов'язаний процес. Тому, говорячи про музику взагалі, слід апелювати до знань, що стосуються окремих творів, а наводячи учнів на сприймання конкретного твору, підводити їх до розуміння природи музичного мистецтва і ставлення до нього у цілому.

На думку Д.Н. Узнадзе, установка ґрунтується на потребах, як джерелі активності людини, і ситуації (зовнішнього середовища), в умовах якої можлива діяльність із задоволення цих потреб. Свою визначеність потреби дістають лише у предметі діяльності, вони ніби знаходять себе в цьому.

Страницы: 1 2 3 4 5Стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ
Найважливішим на етапі дошкільного дитинства є розвиток зв’язного мовлення, адже дитина для власного особистісного розвитку та успішної соціалізації мусить спілкуватися з тими, хто поруч, тобто стати ...

Особливості фізичної підготовленості молодших школярів
Віковий період 7 - 10 років, як показують наукові дослідження, найбільш сприятливий для формування практично всіх фізичних якостей і координаційних здібностей, які реалізуються в руховій активності л ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net