Методика формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики

Сторінка 6

Забезпечення в взаємодії мистецтв у виховному процесі. Виділяючи взаємозв'язок різних видів мистецтва на уроках музики як одну з основних умов керування музичного сприйманням школярів, ми виходили з того, що доцільне використання художніх творів різких видів мистецтва дасть можливість учителю вирішувати складні завдання наведення учнів на естетичне осягнення і переживання змісту музики з опорою на увесь художній досвід дітей, без нав'язливого або грубого втручання у цю тонку сферу художньої діяльності людини. Внутрішня спорідненість різних видів мистецтв є основною тенденцією розвитку художньої культури. Усі види мистецтва споріднені й покликані до життя потребами людей - естетичними, пізнавальними, комунікативними, виховними тощо. Музика це може, як живопис, прямо зображати видимий предметний світ. Взаємозв'язок між видами мистецтва означає не лише знаходження внутрішніх зв'язків між музикою, літературою й живописом, а й між цими видами мистецтва й життям.

У дипломному дослідженні визначені й обґрунтовані критерії та показники, за допомогою яких було визначено діагностичні характеристики рівнів сформованості музичного сприймання молодших школярів. Було виділено такі критерії сформованості музичного сприймання молодших школярів: міра вираженості емоційної реакції молодших школярів та уважного сприймання ними музики, що звучить; широта диференціювання учнями елементів музичного твору; повнота сформованого образу музичного твору. Відповідно до критеріїв було визначено показники, що дозволяють виявити властивості досліджуваного явища. Критерій Міра вираженості емоційної реакції молодших школярів та уважного сприймання ними музики, що звучить визначався за такими показниками: здатність зосереджено слухати музику, що звучить; наявність емоційно-захопленого ставлення до музики; вміння передавати емоційний „тон” музики в рухах.

Показниками критерію широта диференціювання учнями елементів музичного твору стали: здатність до диференціації звучання (виділення „фігури" мелодії як ключової категорії змістовної сутності музики з фону, виокремлення інших музичних засобів); спроможність визначення характеру, настрою, темпу, динаміки музики, структури музичного твору, розпізнавання за видами та жанрами; знання назв і авторів музичних творів, засобів музичної виразності й музичних термінів, уміння зіставляти елементи музичної мови зі змістом музики.

Показниками критерію повнота сформованого образу музичного твору стали: розуміння ролі засобів музичної виразності у створенні художнього образу; наявність особистісного ставлення до сприйнятого.

Було визначено три умовні рівні сформованості музичного сприймання молодших школярів - низький, середній та відносно високий. Результати дослідження засвідчили недостатній рівень сформованості музичного сприймання молодших школярів. Діагностично-технологічний апарат констатувального етапу дослідження складався з комплексу таких методів: методу бесіди; опитування; прямого й опосередкованого спостереження за молодшими школярами на уроках музики; анкетного опитування вчителів музики та школярів; виконання практично-творчих завдань; використання ігор; тестів; аналізу та узагальнення педагогічного досвіду.

На основі аналізу наукової літератури, узагальнення результатів констатувального дослідження та досвіду практичної діяльності вчителів музики була розроблена методика формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики. Вона передбачає три взаємопов’язаних етапи (ввідно-мотиваційний, операційно-пізнавальний, контрольно-підсумковий).

Ввідно-мотиваційний етап на уроці музики ми представили такими методами та прийомами, як підготовча розповідь, бесіда, ігровий метод, прийом активізації інтересу й уваги, метод наведення;

На операційно - пізнавальному етапі дійшли висновку, що краще користуватися такими методами як метод порівняння, варіювання, метод співу фрагментів твору, художньо - педагогічний аналіз, прийом "вільного диригування", метод моделювання.

Контрольно-підсумковий етап є підсумком урока музики, тому на підбиття підсумків, корекцію висловлювань учнів ми пропонуємо такі методи та прийоми: метод вибору підхожих визначень, метод музичних колекцій, методом пластичного інтонування, методом музичного узагальнення, повторний аналіз твору.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 Принципи, шляхи і засоби адаптації вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти
Структура вищої освіти України за своєю ідеологією та цілями узгоджена із структурами освіти більшості розвинених країн світу. Для входження України до європейського простору вищої освіти потрібно вп ...

Ступневість професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта має три ступені. Відповідно до ступенів професійно-технічної освіти встановлюється три атестаційні рівні професійно-технічних навчальних закладів. На першому ступені профес ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net