Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 4

Таким чином, дана програма потребує доопрацювання, включення та висвітлення гендерного компонента до її змісту. А ще для забезпечення гендерної рівності, рівних прав і можливостей чоловіків та жінок зміст програми варто розширити, де це дозволяє зробити логіка і структура програми.

До програм третього рівня:

2курс Програма «Теорія та історія соціального виховання»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –2 кредити.

Аналіз навчальної програми показує, що у програмі подано опис процесу соціального виховання. Загалом,програма не містить висвітлення гендерного аспекту, але повинна. Адже, процес виховання як ніякий інший не можливий без врахування гендерного аспекту. Це є досить важливим моментом, бо його упущення може призвести до формування гендерних стереотипів.

Дана програма не містить понятійного апарату гендерного компонента і характеризується відсутністю чіткого розуміння гендерного підходу. У програмі все ж таки бракує опису форм мислення, в яких детермінуються способи сприйняття, категоризація та соціальне структурування статевих відмінностей. Привертає увагу тема8 «Історія розвитку соціального виховання з додержавного періоду до початку 18 століття» де йдеться про : братські школи, їх роль у формуванні національної свідомості, науки та культури і козацька система виховання. У свою чергу у програмі не представлено феміністичний аспект тем, що говорить про констатацію стереотипів у свідомості студентів. Бракує змістовного модуля, присвяченого соціальному вихованню філософії статей, в якому треба розглядати символічну та культуро формувальну роль гендеру.

Отже, програма потребує вдосконалення та включення гендерного аспекту в тематику робочої програми з метою підвищення ефективності соціального виховання.

1курс Програма «Основи охорони праці в соціальній сфері»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS – 1 кредит.

За результатами експертизи програми треба зазначити, що в змісті дисципліни повністю відсутній понятійний апарат гендерного компонента та позиція гендерного підходу. Але вважаємо, що включення гендерного аспекту до тематики даної програми є вкрай необхідним. Адже, охорона праці в рівній мірі повинна розкриватись як для жінок, так і для чоловіків. Важливим є те, упущення цього моменту може призвести до ігнорування гендерних відносин у змісті програми та формування гендерних стереотипів у студентів.

У програмі мова йде про стан і проблеми охорони праці в закладах соціально-педагогічного спрямування. Єдиним, що привертає увагу є звернення до Закону України «Про охорону праці».

Отже, на нашу думку, дана програма дає підстави стверджувати, що вона є повністю гендерно нейтральною і у свою чергу потребує включення гендерної складової до її змісту та висвітлення гендерного аспекту в тематиці робочої програми.

2курс Програма « Основи профорієнтаційної роботи»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –1,5 кредитів.

Проаналізована програма не є гендерно чутливою. Адже, вона не має жодних ознак як гендерної чутливості,так і гендерних стереотипів. Характеризується повною відсутністю позиції гендерного підходу. Загалом програма містить такі питання: Зміст професій як системне явище, основні види класифікацій професій. Зміст, складові, ф-ції, форми професій. Особливості професійної діяльності соціального педагога в різних соціальних інститутах та інші.

Отже, помітно, що жодної згадки про гендерну систему суспільства, про гендерні відносини у програмі немає. Але доцільним було б у рамках даного курсу зазначити на гендерній рівності. Для забезпечення гендерної рівності, рівних прав і можливостей зміст програми варто розширити, де це дозволяє зробити логіка і структура програми. Доцільно долучити до складу програми матеріали щодо гендерної рівності та створення для чоловіків і жінок однакових умов для реалізації прав та свобод людини й громадянина. Важливо якнайповніше враховувати психологічні особливості розвитку хлопців та дівчат, зважати на їхні інтереси та зацікавленості, а виховний компонент програм спрямовувати на самореалізацію та само ідентифікацію особливості залежно від її статі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Особливості фізичної підготовленості молодших школярів
Віковий період 7 - 10 років, як показують наукові дослідження, найбільш сприятливий для формування практично всіх фізичних якостей і координаційних здібностей, які реалізуються в руховій активності л ...

Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
Екологічна освіта та виховання школярів передбачає не тільки одержання учнями певної суми інформативного матеріалу про довкілля, вивчення властивостей предметів природи, явищ засвоєння правил поведін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net