Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 4

Таким чином, дана програма потребує доопрацювання, включення та висвітлення гендерного компонента до її змісту. А ще для забезпечення гендерної рівності, рівних прав і можливостей чоловіків та жінок зміст програми варто розширити, де це дозволяє зробити логіка і структура програми.

До програм третього рівня:

2курс Програма «Теорія та історія соціального виховання»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –2 кредити.

Аналіз навчальної програми показує, що у програмі подано опис процесу соціального виховання. Загалом,програма не містить висвітлення гендерного аспекту, але повинна. Адже, процес виховання як ніякий інший не можливий без врахування гендерного аспекту. Це є досить важливим моментом, бо його упущення може призвести до формування гендерних стереотипів.

Дана програма не містить понятійного апарату гендерного компонента і характеризується відсутністю чіткого розуміння гендерного підходу. У програмі все ж таки бракує опису форм мислення, в яких детермінуються способи сприйняття, категоризація та соціальне структурування статевих відмінностей. Привертає увагу тема8 «Історія розвитку соціального виховання з додержавного періоду до початку 18 століття» де йдеться про : братські школи, їх роль у формуванні національної свідомості, науки та культури і козацька система виховання. У свою чергу у програмі не представлено феміністичний аспект тем, що говорить про констатацію стереотипів у свідомості студентів. Бракує змістовного модуля, присвяченого соціальному вихованню філософії статей, в якому треба розглядати символічну та культуро формувальну роль гендеру.

Отже, програма потребує вдосконалення та включення гендерного аспекту в тематику робочої програми з метою підвищення ефективності соціального виховання.

1курс Програма «Основи охорони праці в соціальній сфері»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS – 1 кредит.

За результатами експертизи програми треба зазначити, що в змісті дисципліни повністю відсутній понятійний апарат гендерного компонента та позиція гендерного підходу. Але вважаємо, що включення гендерного аспекту до тематики даної програми є вкрай необхідним. Адже, охорона праці в рівній мірі повинна розкриватись як для жінок, так і для чоловіків. Важливим є те, упущення цього моменту може призвести до ігнорування гендерних відносин у змісті програми та формування гендерних стереотипів у студентів.

У програмі мова йде про стан і проблеми охорони праці в закладах соціально-педагогічного спрямування. Єдиним, що привертає увагу є звернення до Закону України «Про охорону праці».

Отже, на нашу думку, дана програма дає підстави стверджувати, що вона є повністю гендерно нейтральною і у свою чергу потребує включення гендерної складової до її змісту та висвітлення гендерного аспекту в тематиці робочої програми.

2курс Програма « Основи профорієнтаційної роботи»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –1,5 кредитів.

Проаналізована програма не є гендерно чутливою. Адже, вона не має жодних ознак як гендерної чутливості,так і гендерних стереотипів. Характеризується повною відсутністю позиції гендерного підходу. Загалом програма містить такі питання: Зміст професій як системне явище, основні види класифікацій професій. Зміст, складові, ф-ції, форми професій. Особливості професійної діяльності соціального педагога в різних соціальних інститутах та інші.

Отже, помітно, що жодної згадки про гендерну систему суспільства, про гендерні відносини у програмі немає. Але доцільним було б у рамках даного курсу зазначити на гендерній рівності. Для забезпечення гендерної рівності, рівних прав і можливостей зміст програми варто розширити, де це дозволяє зробити логіка і структура програми. Доцільно долучити до складу програми матеріали щодо гендерної рівності та створення для чоловіків і жінок однакових умов для реалізації прав та свобод людини й громадянина. Важливо якнайповніше враховувати психологічні особливості розвитку хлопців та дівчат, зважати на їхні інтереси та зацікавленості, а виховний компонент програм спрямовувати на самореалізацію та само ідентифікацію особливості залежно від її статі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Дослідження досягнень зарубіжних науковців у галузі формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови з лексики
Питання дослідження та запровадження досягнень закордонних методистів, психологів, педагогів, практиків було актуальним завжди. Проте зараз в умовах участі України у Болонському процесі це питання на ...

Науковий стиль. Його особливості та риси
У найзагальніших рисах науковий стиль характеризується як функціонально-стилістична сукупність мовних засобів, елементи якої становлять певну невизначену множину; при цьому стилеутворюючі елементи не ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net