Ідеї «вільного виховання» у вітчизняній і зарубіжній педагогіці

Педагогіка: історія і сьогодення » Виникнення та розвиток теорії "вільного виховання" в педагогіці » Ідеї «вільного виховання» у вітчизняній і зарубіжній педагогіці

Сторінка 3

Принцип природовідповідності виховання утверджує необхідність виховувати дитину тільки згідно з пізнаними природними закономірностями її розвитку й світу природи в цілому. Тим самим заперечується волюнтаризм, свавілля у вихованні, наголошується, що виховання як цілеспрямований процес повинне обслуговувати "інтереси" природного особистісного розвитку дитини.

Принцип свободи вимагає будувати виховний процес, уникаючи будь-яких форм насильства над особистістю. Свідченням важливого значення цього принципу є сама назва теорії вільного виховання. Основою принципу свободи у вихованні є особливе ставлення до природи дитини. Дитина, на думку теоретиків вільного виховання, не несе в собі природжених моральних вад і в цьому плані є довершеною. Тому природною € вимога свободи для максимальної реалізації всіх її природних якостей. Будь-яке насильство, будь-який зовнішній вплив з метою формування певного типу особистості із заздалегідь наміченими рисами буде вести в бік від природно визначеного образу особистості. Суттю вільного виховання стає забезпечення умов для розвитку в особистості її природних основ, визнання факту, що індивідуальність найбільш повно розкривається за відсутності зовнішнього тиску та обмежень для свого вияву. При цьому свобода не ототожнюється із вседозволеністю. Вона означає можливість іти своїм власним шляхом, наскільки дозволяють закони навколишнього світу природи й соціуму, конкретні обставини життя. Свобода мислиться нерозривно пов'язаною з відповідальністю особистості за власний вибір.

Принцип гармонізації впливів соціального середовища й виховання вносить корективи, своєрідно обмежує дію всіх інших принципів теорії вільного виховання, примушуючи педагогів рахуватися з могутніми впливами навколишнього соціуму на розвиток дитини.

Визначені принципи становлять інваріантне ядро теорії вільного виховання і являють собою цілісну систему, елементи якої перебувають у тісному взаємозв'язку. Кожний з них передбачає наявність інших, містить їх у собі в знятому вигляді. Провідним принципом, що скріплює в єдине ціле всю систему, є принцип самоцінності особистості.

Педагогічна позиція представників вільного виховання, що представлена системою виділених принципів, значною мірою детермінується їхніми уявленнями про людську природу та сутність виховання. На наш погляд, такі уявлення являють собою біполярні конструкти, за допомогою яких осмислюється і репрезентується педагогічна дійсність у термінах схожості та контрасту. Для виявлення таких конструктів нами проведено аналіз педагогічних творів представників течії вільного виховання і виділено низку ключових ідей, які репрезентують полярні погляди на природу дитини та організацію її виховання:

1) ідеалізація дитини, віра в її гуманну природу та конструктивне, творче начало - уявлення про дитину як недосконалу, асоціальну (педагогічний оптимізм - песимізм);

2) сприйняття дитинства як самоцінного періоду в розвитку особистості - погляд на дитинство як період підготовки до майбутнього дорослого життя (абсолютна - відносна цінність дитинства);

3) розуміння виховання як розвитку закладених від народження задатків і нахилів - як прищеплення дитині загальноприйнятих норм поведінки й соціальних ролей (індивідуалізація - соціалізація);

4) надання переваги внутрішнім факторам становлення дитини - визнання пріоритетної ролі зовнішніх впливів соціального середовища на особистісний розвиток дитини (інтерналізм - екстерналізм);

5) пріоритетна увага до розвитку самостійності й творчості дитини -орієнтація на конвенційні цінності порядку, дисципліни та слухняності (творчість - нормативність);

6) неприйняття будь-якого тиску й насильства у вихованні - визнання можливості примусового прилучення дитини до надбань культурного досвіду (неприйняття - прийняття насильства у вихованні);

Страницы: 1 2 3 4 5Використання ігор при навчанні фонетиці англійської мови
Як зробити свій урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб діти добре й міцно засвоювали мовний матеріал? Над цими проблемами постійно працює вчитель. Проаналізувавши велику розмаїтість прийомів ...

Задачі на знаходження невідомого доданка
Однією з основних рис сучасної концепції освіти є її гуманізація. Гуманістичні цінності шкільної освіти зумовили зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно-орієнтовану, яка перед ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net