Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Виникнення та розвиток теорії "вільного виховання" в педагогіці » Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи

Сторінка 2

вільне виховання освіта

1. У роботі виявлені та проаналізовані передумови становлення і розвитку теорії вільного виховання у вітчизняній педагогіці кінця XIX - першої половини XX ст.: соціально-економічні (капіталізація та індустріалізація економіки, лібералізація громадського життя, розвиток демократичних традицій і пов'язане з цим наростання відчуження особистості від суспільства, що посилювало потребу в гуманізації педагогічного процесу та зміні педагогічного ідеалу в напрямку виховання активної, ініціативної, самостійної особистості); організаційно-педагогічні (критика старої школи як застарілої, не адекватної рівню виробництва, науки й культури, вимогам нового часу; активізація контактів між педагогами різних країн у національному й міжнародному масштабі; виникнення і поширення у країнах Західної Європи альтернативних шкіл; створення міжнародних педагогічних організацій); суспільно-політичні (посилення інтересу до громадянських цінностей і гуманістичних орієнтацій на загальнолюдські цінності в період Першої світової війни та революції 1917 р. й зумовлені цим перетворення в галузі освіти) та наукові передумови (розвиток ідей природовідповідного виховання у спадщині філософів і педагогів XVII - XIX ст.; досягнення в розвитку фізіології, педагогічної психології, зокрема експериментальної психології й експериментальної дидактики, завдяки яким були одержані більш об'єктивні знання про психіку і фізіологію дитини, закономірності її розвитку на різних вікових етапах; виникнення і розвиток педології, яка намагалася об'єднати біологічні, соціологічні, психологічні й інші підходи до розвитку дитини). Зазначені передумови стимулювали розвиток наприкінці XIX — початку XX ст. нового підходу до освіти - особистісно-ціннісного, одним із варіантів якого стала теорія вільного виховання.

2. Внаслідок проведеного дослідження з'ясовано, що ідеї вільного виховання у зарубіжній педагогіці кінця XIX - першої половини XX ст. розвивалися в руслі таких гуманістично зорієнтованих напрямів педагогічної теорії та практики, як експериментальна педагогіка, функціональна педагогіка, система М. Монтессорі, психоаналітична педагогіка А. Нейлла, педагогіка прогресивізму Дж. Дьюї, антропософська педагогіка Р. Штайнера, теорія нового „вільного виховання" педагогів-реформаторів Бременської наукової школи.

3. Порівняльний аналіз вітчизняних педагогічних концепцій кінця XIX -першої половини XX ст. дав змогу виділити чотири основні теоретичні напрямки, які тією чи іншою мірою розвивали ідеї вільного виховання: вільно-гуманістичний (В. Буткевич, К. Вентцель, І. Горбунов-Посадов, С. Дурилін, М. Крупський, Я. Мамонтов, М. Чехов та ін.), антропопого-гуманістичний (С. Ананьїн. В. Вахтеров, А. Готалов-ґотліб, П. Каптерєв, К. Лебединцев, С. Русова, А. Фортунатов, Я. Чепіга та ін.), соціально-педагогічний (О. Залужний, І. Соколянський. С. Шацький та ін.) і гуманістичпо-репігійний (А. Анастасієв, Г. Ващенко, М. Дсмков, В. Зеньківськиґі, К. Победоносцев та ін.).

4. На основі аналізу та узагальнення принципів вільного виховання обгрунтована авторська концепція „педагогіки свободи" як сучасного напрямку гуманістичної педагогіки, який розглядає теоретичні та практичні засади виховання внутрішньої свободи особистості, розвитку її суб'єктності, самосвідомості, здатності до свідомого й відповідального самовизначення, здійснення самостійного вибору та реалізації власного життєвого шляху. З позицій педагогіки свободи переосмислено мету виховання, розроблено технологію її реалізації, а також визначено вимоги до особистості педагога, здатного ефективно працювати на засадах ідей вільного виховання.

Страницы: 1 2 3 4Цілі і задачі дослідницької діяльності в сучасній освіті
У сучасних умовах, коли актуальне питання про зниження навчального навантаження дітей, значення терміна «дослідницька діяльність учнів» здобуває трохи інше значення. У ньому зменшується частка профор ...

Індивідуальна виховна робота з підлітками «групи ризику», мета та методика її проведення
Вважається, що під найбільший ризик пристрасті до алкоголю та інших дурманних речовин потрапляють представники наступних типів акцентуації характеру (проте педагога цікавить поведінковий аспект, а не ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net