Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

Сторінка 2

– ІІ рівень – розуміння (репродуктивний рівень): репродукція інформації по-пам'яті, обговорення, співвідношення, аналіз;

– ІІІ рівень – уміння (конструктивний рівень): уміння застосовувати засвоєну раніше інформацію в новій для суб'єкта ситуації та одержання нової інформації на основі використання засвоєних програм діяльності;

– ІV рівень – трансформації чи творчості (творчий рівень): використання засвоєної інформації з широким переносом на новий клас об'єктів та явищ, тобто здатність суб'єкта виробляти нові програми діяльності.

Державні стандарти вищої освіти наводять таку систему засвоєння професійних знань, яка складається з таких рівнів:

– ознайомчо-орієнтовний рівень – студент повинен відтворювати навчальну інформацію, виділяти характерні ознаки навчальних елементів, принципів їх дії;

– понятійно-аналітичний рівень – студент повинен здійснювати смислові операції з класифікації, аналізу та перенесення раніше засвоєних знань на типові ситуації;

– продуктивно-синтетичний рівень – студент повинен здійснювати смислові операції з синтезу та перенесення раніше засвоєних знань на нестандартні ситуації.

Що стосується професійних умінь, то державні стандарти вищої освіти містять такі рівні їх сформованості:

‑ уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї;

‑ уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль майже без допомоги матеріальних носіїв інформації;

‑ уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички, які повністю відповідають загальноприйнятним рівням з традиційної педагогіки.

Таким чином, можна наголосити про потребу визначення при проектуванні методики викладання навчальної дисципліни рівнів засвоєння професійних знань та рівнів сформованості професійних умінь.

Згідно з галузевим стандартом вищої освіти для фахівця з кваліфікацією «вчитель трудового навчання» навчальна дисципліна «Конструювання швейних виробів» належить до циклу дисциплін за спеціалізацією «Конструювання та моделювання одягу», що підтверджує наявність професійної складової. Професійні уміння майбутніх вчителів за данною спеціалізацією, що наведені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі, є комплексними, для повного формування яких студентові необхідний цілий комплекс навчальних дисциплін.

Тому вчителі трудового навчання повинні бути креативними особистостями, мати ґрунтовну конструкторсько-технологічну підготовку (КТП) і вміти здійснювати керівництво різними видами предметно-перетворювальної діяльності в загальноосвітній школі.

Доцільно зазначити, що в науково-педагогічних дослідженнях немає однозначного підходу до трактування терміну “конструкторсько-технологічна підготовка”, як і немає єдності у визначенні її структури та змісту. Найчастіше дослідники оперують поняттями “техніко-конструкторська підготовка”, “техніко-конструкторські знання і вміння” тощо.

Зокрема, А.Я. Матвійчук техніко-конструкторські знання і вміння зводить до таких семи груп: графічні, машинознавчі, технологічні, організаційні, інформаційні, комунікативні, контрольно-оцінювальні.

До графічних належать уміння виконувати ескізи, креслення деталей виробів різної складності. Складність графічної документації залежить від рівня графічної підготовки учнів.

Машинознавчі знання і вміння включають основні технічні поняття – машина, механізм, вузол, деталь, передача; назви окремих деталей, вузлів, механізмів; відомості про знаряддя праці, інструменти, пристосування, верстати та вміння на них працювати.

Вміння планувати послідовність технологічних операцій, вибирати необхідні матеріали і заготовки, обробляти різними способами різноманітні види матеріалів у процесі конструювання та виготовлення виробів відносяться до технологічних.

Організаційні вміння включають організацію робочого місця, вміння користуватися сучасними методиками розв’язування технічних задач, принципи і етапи конструювання, уміння організовувати випуск серійної продукції завдяки створенню декількох робочих місць для групи.

Інформаційні вміння полягають у тому, що учні повинні вміти користуватися науково-технічною, науково-популярною та навчальною літературою, довідниками, каталогами, патентним фондом тощо; використовувати набуті знання з фізики, креслення, математики у процесі техніко-конструкторської діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Система заохочень науково обдарованої студентської молоді
Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє, на наш погляд, система заохочень. Кращі студенти повинні мати постійну і відчутну мотивацію щодо відмінного навчання, творчи ...

Функції сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
Головні функції сім'ї: економічна, репродуктивна, реактивна, комунікативна, регулятивна, виховна, рекреативна. Економічна функція забезпечує статус сім'ї як повноправної виробничо-господарської одини ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net