Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

Сторінка 8

Ми пояснюємо такі результати використанням у процесі навчання традиційних методів і форм. Але із використанням сучасних технологій навчання, в тому числі й індивідуалізованого, як ми передбачуємо, ситуація може змінитися, бо це буде створювати умови для реалізації індивідуальних здібностей студентів, студенти зможуть відчути суттєві зрушення у формуванні власних ЗНУ з конструювання одягу, змістити акценти у формах їх організації навчання та мотивації. Про це свідчать результати анкетування студентів 3-го курсу, та спостереження за їх діяльністю (таблиця 1.4).

Практичне мислення майбутніх вчителів технологій ми вирішили дослідити, оскільки воно має пряме відношення до конструювання та у складних, насамперед, інтелектуальних видах професійної діяльності – конструкторів, інженерів, юристів, медиків, педагогів, психологів та ін. – має творчий характер, і характеризується такими рисами:

– індивідуальністю (залежність успішності вирішення практичних – конструкторських, інженерних, педагогічних, психологічних та інших – завдань від індивідуально-психологічних, професійних та особистісних якостей людини та індивідуального стилю її мисленнєвої діяльності);

– творчістю (пошук нових, оригінальних та індивідуальних підходів до рішення практичних завдань, здатність застосувати нетипові, нетрадиційні методи, методики, технології та засоби для вирішення практичних завдань);

– гнучкістю (швидкість переходу мисленнєвих процесів від одного класу явищ до іншого, іноді, далеких за змістом, здатність застосувати різноманітні методи, методики, технології та засоби для вирішення практичних завдань);

– широтою (можливість застосування теоретичних і практичних знань і технологій з різних галузей знань для вирішення конкретних практичних проблем і проблемних ситуацій і завдань);

– критичністю (здатність критично оцінювати практичну проблему (проблемну ситуацію) і результати власної практичної діяльності щодо її розв’язання);

– стереотипністю (ступень стереотипізації шаблонних методів, методик, технологій і засобів для вирішення типових практичних завдань);

– незалежністю та самостійністю (здатність оригінально та самостійно формулювати і вирішувати творчі завдання, а також відстоювати свої певні оригінальні позиції, які стосуються практичних дій);

– реверсивністю (багатогранність прояву мисленнєвих процесів) [Я].

В опитувальнику Д. Брунера для визначення типів мислення та рівня креативності (додаток Б) пропонується оцінка таких базових типів мислення, як предметне, символьне, знакове, образне та креативність, без яких уявити мислення майбутніх вчителів технологій неможливе, оскільки вони постійно супроводжують їх навчально-виробничу діяльність.

Предметність мислення нерозривно пов’язана з предметом у просторі і часі. Перетворення інформації тут відбувається за допомогою предметних дій, існує фізична обмеженість на перетворення, тому операція виконується лише послідовно. Результатом цього є думка, яка реалізується у новій конструкції.

Образне мислення віддалено від предмету у просторі та часі. Перетворення предмету здійснюється за допомогою дій з образами, немає фізичних обмежень на перетворення. Операції можна здійснювати послідовно і одночасно, результатом чого виступає думка, реалізована в новому образі. Цим мисленням володіють люди з художнім складом розуму.

Таблиця 1.4 Результати анкетування студентів 3-го курсу

Параметри розвитку пізнавальної діяльності студентів

Характеристика

Результат, у %

1. Ставлення до навчання

Переживання успіхів і невдач, прагнення навчатись краще і виконувати всі вимоги і рекомендації викладачів

73

2. Провідні інтереси і схильності

Захопленість студента певним видом діяльності, творчої позаурочної діяльності

77

3. Техніко-технологічний кругозір

Начитаність студента, широта його інтересів в області технології швейного виробництва, дизайну

43

4. Уміння виділяти головне в навчальному матеріалі

Прагнення студента виділяти і висловлювати істотні думки з питань конструювання і моделювання, робити узагальнення, висновки, резюме

54

5. Уміння планувати навчальну роботу

Наявність у студента навичок розробки технології виготовлення та оздоблення виробу, розв’язку конструкторських і технологічних задач та ін.

42

6. Уміння здійснювати самоконтроль у навчанні

Самостійно перевіряє ступінь засвоєння прочитаного шляхом відтворення, працює з контрольними запитаннями в підручнику, складає запитання по тексту, перевіряє правильність обчислень, розв’язку задач тощо

28

7. Наполегливість у навчанні

Досягнення поставленої мети, зібраність, організованість та ін.

62

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10Методи та прийоми роботи з дітьми на уроках графічної та колористичної грамоти
Знання про мистецтво, художні техніки, відчуття кольору, зорове сприйняття, композиційна культура, художні здібності формуються у процесі практичної діяльності учнів. У першому класі діти отримують п ...

Мета та зміст виховної роботи дошкільних установ з застосуванням української обрядовості
Метою концепції дошкільного виховання в Україні є формування основ духовності особистості, а основними завданнями є пробудження у дитини духовного початку, розвиток його в структурі особистості, форм ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net