Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 4

Друга група професійних умінь відображена у виданнях.

Третя група професійних умінь ‑ виготовляти макети конструкцій одягу. Навчальні задачі з такого виготовлення наведені у виданнях.

Четверта група професійних умінь пов'язана із виконанням моделювання частин одягу. Навчальні задачі, присвячені цій групі професійних умінь майбутнього вчителя технологій наведені у виданнях.

П’ята група професійних умінь пов'язана із встановленням причин виникнення і способів усунення основних конструктивних дефектів моделюванням одягу.

Навчальні задачі, присвячені цій групі професійних умінь майбутнього вчителя технологій наведені у виданнях.

Проведений аналіз навчальних та методичних видань дозволяє зробити висновок про часткову відповідність змісту навчальних задач професійним умінням майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, що вимагає розробки таких навчально-методичних видань, які б повністю відповідали усім групам професійних умінь.

Дидактичні методи. Проаналізуємо такий елемент методики навчання як дидактичні методи. Найбільш повно відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти система методів навчання, що розроблені І.Я.Лернером і М.М.Скаткіним.

Для визначення дидактичного методу, на основі якого побудоване навчальне та методичне видання, встановимо відповідність між дидактичними методами та рівнями складності навчальних задач. З цією метою порівняємо суттєві ознаки дидактичних методів із системи І.Я.Лернера і М.М.Скаткіна та рівнів складності навчальних задач за державними стандартами вищої освіти.

Пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи характеризуються наданням навчальної інформації у готовому для сприйняття, усвідомлення та запам'ятовування вигляді; провідною діяльністю студентів є багатократне виконання дій за наведеним взірцем. Ці суттєві ознаки методів навчання забезпечують можливість досягнення студентами ознайомчо-орієнтовного рівня засвоєння навчальної інформації. Згідно державних стандартів вищої освіти провідною рисою стереотипних задач діяльності є наявність "готового шаблону" для розв'язування задачі, а також всіх необхідних елементів та операцій у навчальному матеріалі. Таке порівняння дозволяє зіставити стереотипні навчальні задачі пояснювально-ілюстративному та репродуктивному методам навчання.

Метод проблемного навчання характеризується наданням матеріалу через низку проблемних ситуацій. Структура методу проблемного вивчення матеріалу включає в себе такі етапи: створення проблемної ситуації; формулювання проблеми; висунення гіпотез; перевірка висунутих гіпотез; аналіз результатів перевірки гіпотез; висновок і узагальнення; повернення до проблемної ситуації.

Характерні риси методу проблемного навчання забезпечують реалізацію навчального процесу на продуктивному рівні та можливість досягнення понятійно-аналітичного рівня засвоєння навчальної інформації студентами. Діяльність студентів зосереджується на пошуку вірної послідовності розв'язування задачі, а також необхідних елементів та операцій, що є навчальному матеріалі. Отже, це дозволяє зіставити діагностичні навчальні задачі з можливістю їх вирішення шляхом застосування методу проблемного навчання.

Основними характеристиками частково-пошукового та дослідницького методів є їх призначення та наявність таких етапів як постановка задачі, гіпотеза, перевірка гіпотези під час досліду або теоретичного аналізу, розв'язання задачі, фіксація результатів дослідження, аналіз навчального матеріалу з метою самостійного виявлення проблемних задач та знаходження шляхів їхнього розв'язання. Студенти займаються пошуковою творчою діяльністю з розв'язання нових для них проблемних задач. Усе це забезпечує реалізацію навчального процесу на творчому рівні та дозволяє досягнути продуктивно-синтетичного рівня засвоєння матеріалу студентами. Оскільки ці методи обумовлюють необхідність самостійного пошуку, то це означає, що евристичним задачам властиві ознаки наукової творчості. Що, у свою чергу, дозволяє зіставити евристичні навчальні задачі частково-пошуковому та дослідницькому методам навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Особистісна переоцінка агресивних проявів
Вправа "Любов та лють" Мега:дати змогу відчути прояви позитив.них і негативних емоцій на рівні тілесних відчуттів, розвивати здатність до рефлексії, самоаналізу, підвищити сензитивну чутлив ...

Інформаційний пакет спеціальності „бухгалтерський облік і аудит”
Індивідуальний розділ дисціпліни Факультет Обліку і аудиту був створений 18 вересня 2002 р. В теперішній час на факультеті навчаються студенти 2 спеціальностей: “Облік і аудит” та “Фінанси”. Кафедра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net