Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 4

Друга група професійних умінь відображена у виданнях.

Третя група професійних умінь ‑ виготовляти макети конструкцій одягу. Навчальні задачі з такого виготовлення наведені у виданнях.

Четверта група професійних умінь пов'язана із виконанням моделювання частин одягу. Навчальні задачі, присвячені цій групі професійних умінь майбутнього вчителя технологій наведені у виданнях.

П’ята група професійних умінь пов'язана із встановленням причин виникнення і способів усунення основних конструктивних дефектів моделюванням одягу.

Навчальні задачі, присвячені цій групі професійних умінь майбутнього вчителя технологій наведені у виданнях.

Проведений аналіз навчальних та методичних видань дозволяє зробити висновок про часткову відповідність змісту навчальних задач професійним умінням майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, що вимагає розробки таких навчально-методичних видань, які б повністю відповідали усім групам професійних умінь.

Дидактичні методи. Проаналізуємо такий елемент методики навчання як дидактичні методи. Найбільш повно відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти система методів навчання, що розроблені І.Я.Лернером і М.М.Скаткіним.

Для визначення дидактичного методу, на основі якого побудоване навчальне та методичне видання, встановимо відповідність між дидактичними методами та рівнями складності навчальних задач. З цією метою порівняємо суттєві ознаки дидактичних методів із системи І.Я.Лернера і М.М.Скаткіна та рівнів складності навчальних задач за державними стандартами вищої освіти.

Пояснювально-ілюстративний та репродуктивний методи характеризуються наданням навчальної інформації у готовому для сприйняття, усвідомлення та запам'ятовування вигляді; провідною діяльністю студентів є багатократне виконання дій за наведеним взірцем. Ці суттєві ознаки методів навчання забезпечують можливість досягнення студентами ознайомчо-орієнтовного рівня засвоєння навчальної інформації. Згідно державних стандартів вищої освіти провідною рисою стереотипних задач діяльності є наявність "готового шаблону" для розв'язування задачі, а також всіх необхідних елементів та операцій у навчальному матеріалі. Таке порівняння дозволяє зіставити стереотипні навчальні задачі пояснювально-ілюстративному та репродуктивному методам навчання.

Метод проблемного навчання характеризується наданням матеріалу через низку проблемних ситуацій. Структура методу проблемного вивчення матеріалу включає в себе такі етапи: створення проблемної ситуації; формулювання проблеми; висунення гіпотез; перевірка висунутих гіпотез; аналіз результатів перевірки гіпотез; висновок і узагальнення; повернення до проблемної ситуації.

Характерні риси методу проблемного навчання забезпечують реалізацію навчального процесу на продуктивному рівні та можливість досягнення понятійно-аналітичного рівня засвоєння навчальної інформації студентами. Діяльність студентів зосереджується на пошуку вірної послідовності розв'язування задачі, а також необхідних елементів та операцій, що є навчальному матеріалі. Отже, це дозволяє зіставити діагностичні навчальні задачі з можливістю їх вирішення шляхом застосування методу проблемного навчання.

Основними характеристиками частково-пошукового та дослідницького методів є їх призначення та наявність таких етапів як постановка задачі, гіпотеза, перевірка гіпотези під час досліду або теоретичного аналізу, розв'язання задачі, фіксація результатів дослідження, аналіз навчального матеріалу з метою самостійного виявлення проблемних задач та знаходження шляхів їхнього розв'язання. Студенти займаються пошуковою творчою діяльністю з розв'язання нових для них проблемних задач. Усе це забезпечує реалізацію навчального процесу на творчому рівні та дозволяє досягнути продуктивно-синтетичного рівня засвоєння матеріалу студентами. Оскільки ці методи обумовлюють необхідність самостійного пошуку, то це означає, що евристичним задачам властиві ознаки наукової творчості. Що, у свою чергу, дозволяє зіставити евристичні навчальні задачі частково-пошуковому та дослідницькому методам навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації освіти України
Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних закладів не досягли належного ...

Формування поняття про геометричні фігури
За програмою з математики вже у 1 класі (ще до вивчення чисел першого десятка) вводиться поняття геометричної фігури. В цей час увага дітей зосереджується на властивостях предметів, розміщення їх на ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net