Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 13

Розв’язання окремих завдань 4 та 5 забезпечує розв’язання четвертого завдання дослідження ‑ розробити методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Рис. 1.4. Логічна схема розв’язання завдань дисертаційного дослідження

Таким чином, розв’язання вищевказаних завдань забезпечує досягнення цілей дослідження у повному обсязі та дозволяє розв’язати проблему розробки та теоретичного обґрунтування методики навчання (цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологію) майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

1. З’ясовано, що стратегічним напрямом педагогічної освіти на теперішній час виступає установка на розвиток і самовдосконалення вчителя, за умови реалізації якої він зможе вільно орієнтуватися в складних соціокультурних ситуаціях, науково обґрунтовано впливати на навчання, виховання і розвиток іншої людини. Утвердження особистісної і професійної індивідуальності вчителя повинно стати умовою його повноцінного функціонування й підвищення продуктивності професійної діяльності. Особливо актуальним дане питання виявилось у зв’язку із запровадженням проектно-технологічної системи трудового навчання, в якій процес конструювання є невід’ємною складовою загального процесу проектування предметного середовища. Очевидно, що вчитель технологій, який покликаний забезпечити на практиці реалізацію завдань визначеної освітньої галузі, повинен мати відповідні знання та володіти практичними вміннями у сфері як проектування, так і конструювання тощо.

В освіті відбувається зміщення акцентів від знаннєво орієнтованої до особистісно орієнтованої парадигми.

2. Визначено, що основним напрямом забезпечення в сучасних умовах якості навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів є розроблення та впровадження у навчальний процес методики навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» на основі вимог державних стандартів вищої освіти. Концептуальним підґрунтям для методики навчання студентів згідно вимог державних стандартів вищої освіти обрано суб'єктно-діяльнісний підхід, який поєднує особистісно-орієнтований та технологічний підходи. Саме це може забезпечити поліпшення якості формування у студентів знань та умінь з конструювання швейних виробів.

3. Проведений аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» показав, що загальна її мета – дати студентам науково обґрунтовані знання та вміння з конструювання і моделювання деталей швейних виробів, правил зняття та запису вимірювань, конструктивних поясів фігури людини. Однак, зміст навчальної програми дисципліни не може нівелювати різницю між вхідним рівнем технічних, технологічних, графічних та художньо-естетичних знань і вмінь випускників шкіл, які вступають до університету на навчання; не достатньо враховує індивідуальні особливості студентів, зокрема їх властивості мислення; не забезпечує цілісного та системного уявлення у студентів про основи реалізації процесу конструювання швейних виробів; не відображає та не створює необхідні дидактичні умови для реалізації задач конструювання: сучасне методичне забезпечення, комп’ютерні технології та ін.

4. Визначено, що жоден з дидактичних методів не здатен забезпечити засвоєння студентами знань на орієнтовно-ознайомчому, понятійно-аналітичному та продуктивно-синтетичному рівнях складності. З’ясовано, що методи проблемного та програмованого навчання можуть забезпечити реалізацію процесу навчання студентів на репродуктивному та продуктивному рівнях, тому можуть бути підґрунтям для розроблення методів навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів».

5. Результати проведеного аналізу навчальної та методичної літератури свідчать про:

‑ недостатній рівень відображення та реалізації суб'єктно-діяльнісного підходу при навчанні майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів;

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14Загальна характеристика наукових колекцій
Формуванню реального уявлення про величину, зовнішній вигляд виучуваного об’єкта або його окремих частин допомагає демонстрування поряд з таблицями натуральних об’єктів – чучел, колекцій, гербаріїв, ...

Рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
Результати теоретичного аналізу проблеми підготовки вчителів початкових класів до формування естетичного досвіду дитини виявили значущість феномену естетичного досвіду в особистому становленні молодш ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net