Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 14

– недостатній рівень використання методів проблемного навчання (половина проаналізованих видань);

– неможливість забезпечення продуктивно-синтетичного рівня засвоєння студентами навчальної інформації, оскільки відсутні евристичні навчальні задачі;

– недостатній рівень сформованості професійних умінь через те, що тільки третина навчальних та методичних видань забезпечує досягнення рівня навички;

– недостатній рівень використання дидактичних засобів навчання та їх низька ефективність у навчанні студентів з різними каналами сприйняття;

– недостатнє врахування індивідуальних особливостей студентів, особливостей їх мислення;

– неможливість створення оптимальних умов для навчання студентів конструюванню швейних виробів.

Визначені в результаті аналізу методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів» недоліки призводять до зниження якості їх навчання у ВНЗ.

6. Визначено, що сприятливі умови для врахування і розвитку індивідуальних якостей студента, його внутрішнього потенціалу, створює індивідуалізація процесу навчання певній дисципліні.

Під індивідуалізацією розуміється така організація процесу повідомлення студентам відповідних спеціальних знань і формування умінь з урахуванням їх індивідуальних особливостей, що створює оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного студента.

З’ясовано, що під індивідуалізацією навчання майбутніх учителів технологій необхідно розглядати особистісно орієнтований дидактичний процес, де в логічну систему поєднуються відповідні елементи, що містять в собі структури цілей, її зміст, проектування навчальних планів і програм, окремі цілі управління діяльністю студентів, моделі їх групування, форми, методи навчання та контролю, способи оцінки процесу навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів».

Головними цілями, результатами і критеріями індивідуалізації при вивченні дисципліни «Конструювання швейних виробів» є:

‑ створення методики, що забезпечує кожному максимальний розвиток його можливостей, враховує його особистісні особливості;

‑ ліквідація одноманітності в навчанні, надання студентам свободи вибору елементів навчально-виховного процесу;

‑ створення умов для навчання студентів, адекватних їх репрезентативній системи сприйняття інформації і оптимальних для розвитку мислення студентів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

‑ підвищення ефективності навчання студентів дисципліни «Конструювання швейних виробів» на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

‑ формування і розвиток індивідуальності, практичного мислення, самостійності і творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя технологій.

7. Дослідження стану навчання студентів дисципліни «Конструювання швейних виробів» показало його недостатню ефективність здійснення за традиційною методикою.

Основні положення розділу дисертаційного дослідження опубліковані в таких працях та висвітлені в матеріалах конференцій.

Структура методики навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» вимагає розроблення таких складників, як: цілі, зміст, методи, засоби, форми індивідуалізованого навчання майбутніх учителів технологій. Тому для вирішеня проблеми нашого дослідження розв’яжемо 2-е завдання, що указане у наковому апараті дисертації.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 Використання комп'ютера на уроках
Діапазон використання комп’ютера в навчально-виховному процесі дуже великий: від тестування учнів, обліку їхніх особистісних особливостей до гри. Комп’ютер може бути як об’єктом вивчення, так і засоб ...

Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики
Визначення умов повноцінного естетичного сприймання музичних творів потребує з'ясування низки науково-методичних питань. Мова йдеться насамперед про шляхи формування музичного сприймання школярів, мо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net