Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 5

У зарубіжній школі здійснюється постійний пошук можливих варіантів індивідуалізації процесу пізнання. Зокрема, широко розповсюджується досвід відкритого навчання, який вважається основним шляхом формування індивідуальності учнів у багатьох країнах. Під відкритим розуміють таке навчання, при якому стиль роботи вчителя, зміст освіти, організація дидактичного процесу доповнюється і модифікується згідно з вимогами школи та з урахуванням побажань учнів. У закладах відкритого навчання класно-урочна система ліквідована; відсутній обов’язковий навчальний план, програма; учні самі встановлюють зміст освіти, види власної діяльності, темп засвоєння і його терміни; вчитель є лише помічником учнів. Через несистемність та поверховість знань і вмінь учнів така система зазнала невдачі, зокрема в США.

В 1968 році за рубежем впроваджується персоналізована система навчання – Келлер-план, розроблена американським психологом і педагогом Ф.С. Келлером, в узагальненому вигляді як загальна дидактична система навчальної роботи у вищій школі.

Келлер-план орієнтує на індивідуальну роботу студентів у власному темпі; використання лекцій лише з метою мотивації і загальної їх орієнтації, поточну оцінку засвоєння матеріалу за розділами курсу прокторами – асистентами викладача з числа аспірантів або студентів, що відмінно засвоїли курс. Число лекцій невелике (як правило, близько 6 за семестр), їх відвідування – необов’язкове.

Найбільшого поширення Келлер-план набув у ВНЗ США. Експериментальні перевірки, проведені в 70-х, – середині 80-х рр. XX ст., підтвердили вищу ефективність Келлер-плану порівняно з традиційним навчанням.

У Німеччині, як один із способів індивідуалізації навчання впроваджується метод, що носить назву плану Трампа. Його особливостями є те, що частина навчального часу відведено на теоретичний курс, який подається у вигляді лекцій одночасно для кількох класів. Решту часу припадає на семінарські заняття в малих групах (по 10-15 осіб) та на індивідуальні завдання. Тобто навчання ведеться поперемінно у великих і малих групах, а також індивідуально.

У 80-х рр. XX ст. в США розроблена система бригадно-індивідуального навчання. Індивідуальне навчання поєднується в ній з організацією роботи учнів (студентів) у малих групах – бригадах (по 4 – 6 чоловік). Навчальний матеріал розбивається на програмовані порції – розділи. Кожен учень, студент опрацьовує матеріал у власному темпі. Члени бригади працюють парами, обмінюючись контрольними аркушами; вони перевіряють один в одного виконання контрольних завдань. Якщо учень досягає необхідного результату в режимі самостійної роботи і взаємоперевірки, він допускається до завершальної перевірки, яку проводить призначений вчителем добре встигаючий учень. Вчитель за цей час має можливість приділити увагу роботі з окремими відстаючими учнями. В кінці кожного тижня підводяться підсумки роботи бригад, виходячи з результатів останніх перевірочних робіт.

Система бригадно-індивідуального навчання розроблялася для тих випадків, коли розсіювання успішності в класі (групі) було дуже велике і значне число відстаючих учнів (студентів) не дозволяла викладачеві вести вивчення матеріалу одночасно.

У кінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття посилюється тенденція до формування цілісної концепції індивідуалізації та диференціації освіти. Багато зарубіжних педагогів бачили ідеалом освіти повністю індивідуалізоване навчання.

Це можна сказати і про вітчизняних науковців. Зокрема, В.О. Сухомлинський в основу своєї гуманістичної системи виховання та навчання поклав принцип індивідуальності. Педагоги-новатори перенесли акцент у змісті й організації навчально-виховного процесу на індивідуалізацію, особистість й індивідуальність школяра чи студента та бережливе ставлення до його внутрішнього світу .

Аналізуючи науково-методичну літературу, яка розкриває історико-філософські та психолого-педагогічні погляди на проблему індивідуалізації, ми зауважили, що в ній часто зустрічаються поняття “індивідуалізація навчання” та “індивідуальний підхід до навчання”. Необхідно зазначити, що позиції науковців щодо їх трактування є неоднозначними. Наприклад, Л.Б. Сосновська та В.І. Твардовська на основі діяльності учнів в однаковому значенні говорять як про індивідуальний підхід, так і про індивідуалізацію навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ефективність впровадженого циклу занять з розвитку уяви молодших школярів засобами вербальних ігор Джанні Родарі
Щоб визначити ефективність впровадженого циклу розвиваючих занять, було проведено повторне дослідження за методикою «Малюнок». Повторна діагностика проводилась в тій же формі, за тих же умов, що і пе ...

Історія розвитку гри
Ми дізналися, що питання місця гри в розвитку дитини вивчалося ще з часів Платона, який говорив про необхідність створення умов для спільних ігор дітей від 3-х до 6-ти років. Він наголошував, що прир ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net