Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 7

– диференціацію навчання можна трактувати як ефективний спосіб його індивідуалізації.

У своєму монографічному дослідженні П.М. Гусак детально розкриває умови смислового перетворення понять індивідуалізації та диференціації:

1. 60-і роки – особистісний підхід. Смисл – пошук шляхів врахування індивідуальних особливостей студентів у навчальному процесі ВНЗ.

2. 70-і роки – індивідуальний та диференційований підходи до навчання. Смислове наповнення – способи та характер самостійної роботи студентів на основі їх групування за окремими якостями.

3. 80-і роки – принципи індивідуалізації та диференціації навчання. Смисл: розробка дидактичних вимог до організації навчального процесу на основі врахування індивідуально-типологічних особливостей студентів.

4. Кінець 80-х – початок 90-х: концепції індивідуалізації та диференціації навчання. Смисл: розкриття особливостей цілісної навчальної діяльності на основі принципів індивідуалізації та диференціації навчання.

5. 90-і роки – необхідність створення технологій індивідуалізованого та диференційованого навчання. Смисл: створення моделей диференціації та індивідуалізації навчання з технологічних позицій. Повне розмежування технологій індивідуалізації та диференціації навчання.

6. Перспектива – поєднання технології індивідуалізованого та диференційованого навчання в педагогічній системі особистісно орієнтованого навчання студентів. Смислове наповнення: розробка педагогічних основ оптимального поєднання диференційованого та індивідуалізованого навчання в цілісній концепції особистісно орієнтованого навчання.

Трансформація понять індивідуалізації та диференціації в контексті особистісно орієнтованого підходу до навчання показана на рис. 1.1.

Індивідуальний підхід як принцип здійснюється певною мірою у всіх існуючих технологіях, тому індивідуалізацію навчання можна також вважати “проникаючою технологією”. На наш погляд, технологія індивідуалізованого навчання – така організація дидактичного процесу, при якій індивідуальний підхід та індивідуальна форма навчання є пріоритетними.

На думку О.О. Кірсанова, індивідуалізація навчання як цілісна система дидактичного впливу можлива тільки при орієнтації індивідуального підходу на цілісну особистість учня і цілісну навчальну діяльність. Тобто, в кінцевому результаті, індивідуалізація навчання з окремих фрагментів тепер перетворюється у цілісну систему, яка є комплексною формою впливу на учнів.

Рис. 1.1. Трансформація понять “індивідуалізація” та “диференціація”

Схему здійснення індивідуалізованого навчання як педагогічної технології ми подаємо на рис.1.2.

Технології індивідуалізації навчання є динамічними системами, які охоплюють усі ланки навчального процесу, цілі, зміст, методи і засоби.

Як зазначає Г.К. Селевко, у таких технологіях акцент цілей переноситься на:

– збереження і подальший розвиток індивідуальності студента, його потенційних можливостей (здібностей);

– сприяння засобами індивідуалізації виконанню навчальних програм кожним студентом, попередження неуспішності студентів;

– формування загальновживаних умінь і навичок при опорі на зону найближчого розвитку кожного учня;

– покращення навчальної мотивації і розвиток пізнавальних інтересів;

– формування особистісних якостей, самостійності, працелюбності, творчості.

Враховуючи зазначене, у своєму дослідженні ми виходимо із того, що під індивідуалізацією процесу навчання майбутніх учителів технологій необхідно розглядати особистісно орієнтований дидактичний процес, де в логічну систему поєднуються відповідні елементи, що містять в собі структури цілей, її зміст, проектування навчальних планів і програм, окремі цілі управління діяльністю студентів, моделі їх групування, методи контролю та звітність, способи оцінки процесу навчання студентів дисципліні «Конструювання швейних виробів», що спрямовані на формування вчителя як індивідуальності.

Сьогодні при навчанні студентів дисципліни «КШВ» використовується технологія модульного навчання як один із напрямків індивідуалізованого навчання, що дозволяє здійснювати самонавчання, регулювати не лише темп роботи, але й зміст навчального матеріалу.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Проектування плану викладу теми
План – це набір коротких найменувань логічно завершених частин навчальної теми, послідовністю яких враховуються як особливості самого змісту, так і рівень знань учнів (базовий і той, що формується). ...

Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним
„Арифметика надає геометрії різноманітні послуги, дістаючи, у свою чергу, від цієї науки різноманітні імпульси” - так говорив німецький математик XIX ст. Л.Кронекер. Продуктивне використання ідеї „ар ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net