Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 8

Рис. 1.2. Технологізація процесу індивідуалізації КТП

Сам модуль представляє зміст курсу на трьох рівнях: повному, скороченому та поглибленому. Програмний матеріал подається всіма можливими способами: словесним, графічним, числовим і символічним.

Однак, при модульному навчанні студентів дисципліни «КШВ» нами визначені такі труднощі та протиріччя:

– студенти мають змогу самостійно працювати зі змістом програми дисципліни, що представлена у вигляді модулів, однак з причин недостатньої мотивації вони не працюють з нею;

– зміст і процес засвоєння модулів не в повній мірі адаптується до індивідуальних можливостей студентів;

– керування процесом навчання у режимі зворотного зв’язку із встановленням вихідних, проміжних та кінцевих результатів навчальних досягнень студента для орієнтування його на досягнення цілей навчання здійснюється недостатньо повно;

– взаємодія між викладачем і студентами відбувається часто нецілеспрямовано та будується не на паритетній основі.

Результати досліджень та практика викладання дисципліни «Конструювання швейних виробів» дозволяють нам виділити чотири рівні самостійної КТД студентів, які відповідають їх навчальним можливостям:

1. Повторювальні дії студентів за заданим зразком. Ідентифікація об’єктів конструювання та моделювання, їх пізнання шляхом порівняння з відомими зразками. На цьому рівні відбувається підготовка студентів до самостійної діяльності з конструювання та моделювання одягу, виконання конструкторсько-технологічних завдань і задач.

2. Репродуктивна діяльність на відтворення інформації про технологію швейного виробництва, сучасне його обладнання; різні види, конструкції та моделі одягу, їх властивості; в основному це не виходить за межі рівня пам’яті. Проте на цьому рівні вже починається узагальнення прийомів і методів творчо-перетворювальної діяльності, їх перенесення на розв’язання складніших, але типовіших КТЗД.

3. Продуктивна діяльність самостійного застосування набутих КТЗ для розв’язання конструкторських, технологічних і дизайнерських завдань, що виходять за межі відомих зразків одягу; це потребує здібності до індуктивних та дедуктивних висновків.

4. Самостійна діяльність з перенесення КТЗ при розв’язуванні конструкторських, технологічних і дизайнерських завдань і задач в абсолютно нових ситуаціях, умовах; вироблення гіпотетичного аналогового мислення.

Дослідження, проведені О.А. Абдуліною, показали, що навіть частина студентів 5-го курсу слабо володіють уміннями цілепокладання та планування своєї самостійної роботи; для багатьох проблемами є виділення головного, суттєвого в матеріалі, пошук та рецензування літературних джерел тощо (близько 30%).

Основними причинами, які ускладнюють якісне виконання самостійної роботи (згідно опитування викладачів), є як внутрішні чинники, що залежать від студентів (слабкий рівень сформованості умінь і навичок самостійної роботи в вищій школі (64%), недостатній рівень знань, потрібних для якісного виконання навчальних завдань (62%), слабка самоорганізація (52%)), так і зовнішні, які залежать від умов навчання у ВНЗ (недоліки в плануванні навчального навантаження студентів (54%), нерівномірність планування самостійної роботи (48%), слабкий контроль за якістю виконання тощо (44%)).

За формами організації самостійну роботу зі студентами проводять сьогодні як: фронтальну – студенти розв’язують одне і те ж КТЗ (виконують ескізи або інші графічні зображення базових зразків); групову – для виконання навчальних завдань їх ділять на групи (по 3–4 студенти); парну – для проведення лабораторних робіт (вивчення під мікроскопом будови тканини, видів переплетень тощо), індивідуальну – кожний студент виконує окреме завдання (підготовка реферату, написання курсової або дипломної роботи).

Самостійна робота також здійснюється в аудиторії (лабораторії, навчально-виробничій майстерні тощо), при проведенні позааудиторних заходів (екскурсія на виробництво), вдома (на квартирі, в гуртожитку).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Аналіз досвіду роботи з «дітьми вулиці»
Ми вже вище зазначали, що явище «дітей вулиці» є поширеним і має місце не лише в Україні. Так, в країнах Латинської Америки, зокрема Бразилії, Аргентині, є певна кількість дітей, які живуть на вулиці ...

Завдання і складові здорового способу життя
Кожна людина хоче бути здоровою. Кожен мріє про повне, ідеальне здоров’я. Але що ж це таке – здоров’я? Чи існує чітке визначення цього стану? Якою є його норма? Питання, що розуміти під нормою здоров ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net