Модель методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Модель методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 5

Діагностика у навчанні спрямована на виявлення навчальних особистісних досягнень студентів, а також їх соціальний розвиток.

Моделювання педагогічного процесу передбачає побудову системи, яка може функціонувати аналогічно до досліджуваного процесу.

Виходячи із принципів навчання, вибір оптимальної структури процесу навчання, на думку Ю.К. Бабанського та інших дослідників, повинен характеризуватися цілісністю і системним підходом до процесу навчання і, при цьому, охоплювати всі основні компоненти процесу навчання, тобто цілі, зміст, засоби, очікувані результати навчання, зовнішні умови. Про принципову необхідність комплексного підходу до наукового обґрунтування всіх взаємозв’язаних компонентів системи свідчить також Б.С. Гершунський, який відзначає складний характер функціонування цілісних навчально-виховних систем і підпорядкування об’єктів прогностичних досліджень.

Для безпосередньої побудови моделей педагогічних явищ визначальним є системний підхід. На цій основі Н.В. Кузьмина при створенні педагогічної моделі виділяє наступні п’ять етапів:

1) визначення об’єкту дослідження;

2) активізація накопичених знань про оригінали;

3) обґрунтування необхідності застосування методу моделювання;

4) вибір істотних змінних і постулатів;

5) відбір з числа об’єктів тих, які найлегше піддаються вивченню” .

З урахуванням зазначеного, наше дослідження націлене на пошук шляхів підвищення розвиваючого і виховного ефекту навчання, його особистісну орієнтацію. На цій основі нами запропонована модель педагогічної системи підготовки спеціаліста, як основа для побудови моделі навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів (рис.2.2).

Рис.2.2. Модель педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів технологій

Використаний нами проект педагогічної системи передбачає можливість варіативності в побудові моделей загального і одиничного рівнів, оскільки вплив зовнішніх дій змінює поведінка елементів системи. Варіативні моделі елементів педагогічної системи реалізують малу функцію кожного елементу педагогічної системи і тим самим забезпечують отримання передбачуваного результату.

При виборі основного елементу в побудові моделі ми враховували думку І.Я. Лернера, про те, що «для аналізу змісту . як сукупності діяльностей природно обрати як одиницю окремий акт цілеспрямованої діяльності, здійснюваної особистістю».

З наведених вище висновків відомих дослідників можна сформулювати основні принципові вимоги до моделі педагогічного явища:

об’єкт моделювання має бути педагогічною реальністю;

моделювання повинно бути актуальним для педагогіки;

модель повинна давати принципову нову інформацію;

до моделі потрібно відбирати лише найбільш істотні характеристики досліджуваного явища, що впливає на вибір одиниць вимірювання;

принципи конструювання моделі повинні відповідати достовірно встановленим науковим фактам;

модель повинна дозволяти однозначне вимірювання досліджуваної якості явища;

отримувана вимірюванням міра повинна бути адитивною;

модель повинна допускати дослідну, експериментальну перевірку .

Структурні моделі проектування є частиною загального проекту педагогічної системи, входять у зміст проекту особливого рівня і складають систему, яка відповідає загальній системі моделей складових цього проекту. Таким чином, систему структурних моделей складають:

структурна модель освітньої потреби (мотиву);

структурна модель мети освіти;

структурні моделі, що описують зміст педагогічного процесу, комплекс форм і методів його організації, які забезпечують рішення окремих власне педагогічних задач;

структурні моделі окремих форм і методів педагогічного процесу.

Розроблена нами структурна модель конструкторсько-технологічної підготовки вчителя технологій є динамічною, гнучкою структурою, здатною в ході її реалізації до змін, перебудови, ускладнення або спрощення (рис. 2.3). Параметри поданої моделі на цьому етапі носять ідеалізований характер, і як будь-які моделі містять лише найбільш істотні характеристики модельованих об’єктів, які перевіряються і уточнюються в ході дослідно-експериментальної роботи.

Моделі, які описують різні сторони функціонування проектованого об’єкту на одному рівні спільності і взаємно доповнюють один одного через координаційні зв’язки, можна представити як цілісний проект педагогічної системи одного з рівнів його опису.

У нашій моделі передбачений механізм сприйняття і переробки постійних зовнішніх дій на елементи системи з метою цілеспрямованого включення цих дій в процес функціонування системи та в механізм постійного відстеження змін елементів системи в процесі її функціонування.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном
Вивчення літературних джерел виявило, що на роль та місце природи в процесі виховання підростаючих поколінь вказували такі педагоги минулого, як Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо, Г.Песталоцці, Ф.Гумбольд. С ...

Використання сучасних педагогічних технологій у гендерному вихованні дітей дошкільного віку
Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net