Модель методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Модель методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 6

Метод моделювання є інтегральним, він дозволяє об’єднати емпіричне та теоретичне в педагогічному дослідженні, тобто поєднувати у процесі вивчення педагогічного об’єкта експеримент із побудовою логічних конструкцій та наукових абстракцій.

Проектувальна діяльність в педагогіці спрямована на створення проектів педагогічного процесу, в яких цілеспрямована педагогічна діяльність є системоутворюючою ланкою , тобто – одним із проектованих компонентів системи. За цією характеристикою педагогічний процес можна віднести до складних систем, динаміка яких багато в чому залежить від людини та її рішень.

Модель педагогічної діяльності, як одна із форм педагогічного проектування, будучи побудованою на певній концепції, дозволяє викласти основну точку зору, що через задум реалізовує теоретичні початкові принципи побудови педагогічних систем або процесів.

Будь-яка наука, у тому числі і педагогіка, приходить до неминучості узагальнення, впорядковування і систематизації накопиченого матеріалу так, щоб отримати струнку теоретичну модель досліджуваного явища. Така модель не тільки допускає проведення уявних експериментів, але також відкриває можливість вдосконалення теорії і практичної дії на об’єкт, тобто управління.

Нейропедаго

гіка

Рис. 2.3. Структурна модель конструкторсько-технологічної підготовки вчителя технологій

Необхідність системного підходу для опису педагогічних явищ на теперішній час відчувається дуже виразно. Це припускає діалектичне осмислення і обробку накопиченого матеріалу, інтеграцію різних даних про предмет дослідження з різних наук за допомогою нового понятійного і методологічного апарату, із залученням комплексного підходу на базі структурного моделювання спільно із засобами кібернетичного і математичного аналізів. На цьому шляху з опорою на основні фундаментальні закони природи з подоланням перепон, що традиційно склалися, між філософією, психологією, педагогікою, нейрофізіологією, нейропедагогікою, методом сходження від абстрактного до конкретного при неодмінній перевірці практикою можна отримати нові, конструктивні і ефективні результати.

Спрогнозувати педагогічний процес, що забезпечує відповідну підготовку фахівців, дозволяє модель діяльності педагога із студентами.

Усі компоненти методики взаємопов’язані між собою і функціонують таким чином: викладачі, що чітко знають цілі, завдання та зміст дисципліни «КШВ», використовуючи відповідну матеріально-технічну базу, визначають зміст, форми, засоби та методи навчання залежно від рівня підготовленості студентів. Протягом певного часу вивчаються досягнуті результати суб’єктами навчання. Шляхом порівняння одержаних результатів із загальними цілями і завданнями дисциплін «КШВ» вносяться корективи до навчального процесу та здійснюється новий етап взаємодії елементів.

Проведений нами аналіз професійної діяльності фахівця швейного виробництва на сучасному етапі показав, що вона охоплює основні аспекти фахового становлення майбутнього вчителя технологій і, виступаючи як певна цілісність, є підставою для проектування змісту данної дисципліни. Фактично, модель діяльності є замовленням для вищих навчальних закладів, на основі якої розробляються вимоги для формування фахівця. Вона показує можливість варіативності в побудові моделей загального і одиничного рівнів: модель діяльності → модель вчителя → модель КТП вчителя технологій → модель методики навчання студентів дисципліни «Конструювання швейних виробів» на основі індивідуалізованого навчання.

Модель КТП майбутніх учителів технологій це логічна система відповідних елементів, що містить в собі структури цілей конструкторсько-технологічної підготовки, її завдання і зміст, умови здійснення КТД, технології особистісно орієнтованої освіти, форми і методи КТД, моделі діяльності студентів, методи і засоби контролю та самоконтролю.

У процесі обґрунтування моделі КТП майбутніх учителів технологій ми враховували також засоби КТД, способи оцінювання результатів процесу КТП та можливості здійснення корекції психолого-педагогічних умов КТД.

Структурна модель конструкторсько-технологічної підготовки вчителя технологій дозволила нам підійти до обґрунтування та розробки більш складної моделі, що має пряме відношення до предмета нашого дослідження ‑ моделі методики індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів
Мета сучасної освіти — всебічний розвиток особистості дитини. Пошуки шляхів ефективності навчального процесу в педагогічній практиці дуже різноманітні. Проблема формування музично-інтелектуальних умі ...

Громадянська освіта в школі - зарубіжний досвід
Науково-технічний прогрес, швидкий розвиток усіх галузей економіки, взаємозв’язок та взаємозалежність сучасних ринків праці ставлять перед освітою завдання підготовки висококваліфікованої робочої сил ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net