Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 1

При традиційному підході під результатами освітньої діяльності, що очікуються, розуміють особистісні новоутворення, які формуються у студентів. Традиційний підхід в своїй основі орієнтував на збереження екстенсивного шляху розвитку освітнього закладу (освіта тим краще, чим більше знань набув студент).

Однією з концептуальних засад формування фахових знань сучасного педагога на основі державних стандартів вищої освіти є суб’єктно-діяльнісний підхід, який створює підґрунтя для освіти формувати у студентів здатності до активної діяльності, до творчої професійної праці.

Глобальні цілі визначають філософію освіти. В основу сучасних освітніх систем покладена ідея гуманістичного світогляду, що передбачає формування таких якостей особистості, як усвідомлення єдності природи і людини, відмова від авторитарного стилю мислення, поважливе ставлення до чужої думки, інших культур, цінностей і вірувань .

Суть глобальних цілей сучасних освітніх процесів в особистісній орієнтації. Глобальні педагогічні цілі описують вибір, а локальні – відповідну йому діяльність. Можна побудувати цілі системи відповідно цілям КТП студентів – від глобальних цілей-ідеалів до неподільних завдань. Отримані системи завдань можуть розглядатися як моделі запланованих результатів навчання.

Основними вузлами навчального процесу, від ступеня обґрунтованості яких головним чином залежить результат підготовки фахівця будь-якого профілю, є: цілі навчання (для чого навчати), його зміст (що вивчати) і принципи організації навчального процесу (як навчати).

У зв’язку з визначенням цілі як майбутнього бажаного результату у навчанні, необхідно довести та визначити, що є результатом навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів. Результатом за суб’єктно-діяльнісним підходом є засвоєння студентами способів дій, що відповідають їх професійній діяльності за певної спеціальності. Тому головною метою навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів при суб’єктно-діяльнісному підході є формування саме способу дій. Засобом досягнення таких навчальних цілей у навчальному процесі є розв’язання задач професійної діяльності.

Таким чином, загальними і основними цілями методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів у контексті суб’єктно-діяльнісного підходу є формування у них знань, а головне ‑ системи професійних умінь та навичок з даної дисципліни, а також формування та розвиток професійно важливих якостей.

При розроблені цілей навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів технологій ми дотримувались таких основних вимог, як системність, повнота, зрозумілість, доступність, максимальна професійна орієнтація, діагностичність, можливість прояву творчих здібностей студентів та їх розвиток.

Для забезпечення системності та повноти визначення цілей навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів ми використали поетапну декомпозицію змісту типових професійно-орієнтованих задач діяльності та відповідних їм умінь, які визначені системою державних стандартів вищої освіти.

Аналіз наукової літератури засвідчив, що при навчанні будь-якій навчальній дисципліні необхідно формувати чотири основних види умінь [Ильяс]:

уміння вирішувати типові предметно специфічні задачі із застосуванням знань з дисципліни (типові уміння);

Страницы: 1 2 3 4 5 6Соціально-педагогічні основи виховання
Соціально-педагогічна концепція теорії виховання як соціального процесу знайшла свою експериментальну апробацію в дослідженнях і в соціально-педагогічному (а також і в соціально-андрагогічному, тобто ...

Розвивальне навчання як засіб активації пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури
Все, що учень може взяти сам, не можна йому давати… В.О.Сухомлинський Педагоги цікавляться новими технологіями, які б мали найкращий ефект в оволодінні знаннями нашими вихованцями. Серед таких педаго ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net