Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 10

Критерієм диференціації слугував вихідний рівень сформованості умінь щодо конструювання швейних виробів, який визначався в ході результатів вхідного контролю. Так, студенти з середнім рівнем сформованості умінь вивчали навчальну інформацію та вирішували завдання щодо розробки швейних виробів за елементами або частинами. Студенти ж, у яких уміння з розробки швейних виробів були сформовані на більш високому рівні, вивчали вже складну інформацію і вирішували індивідуалізовані завдання високого рівня складності.

Виходячи з цього, в моделі навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів було передбачено декілька варіантів змісту програм навчання студентів з метою вирівнювання рівня сформованості їх умінь.

Принцип міцності знань, навичок і умінь вимагає, щоб знання, уміння, навички були добре засвоєні, тривалий час трималися в пам’яті.

Способи реалізації принципу свідомості і міцності засвоєння знань, умінь та навичок ми використовували такі: формування у студентів діалектико-матеріалістичного розуміння процесів та явищ; розкриття значущості і можливості використання набутих знань, умінь та навичок з конструювання швейних виробів як інструменту самопізнання; озброєння студентів способами систематизації і узагальнення знань, умінь та навичок; зосередження уваги студентів на вивченні основного, істотного у змісті навчального матеріалу; виявлення й усунення прогалин у знаннях студентів в ході індивідуальної роботи з ними; озброєння студентів раціональними методами і засобами, що сприяють усвідомленому засвоєнню знань; формування у студентів умінь та навичок самореалізації, самоосвіти, самовдосконалення з обраної спеціальності; вибір і використання ефективних прийомів розвитку основних психічних процесів особистості (відчуття, сприйняття, спостережливість, мислення, пам'ять, уява, емоційно-вольова сфера); виявлення і розкриття сутності причинно-наслідкових зв'язків у явищах, процесах, об'єктах вивчення.

Міцність засвоєння відповідних знань і умінь досягалася організацією цілеспрямованого, систематичного та свідомого навчання студентів, вирішенням комплексу індивідуалізованих пізнавальних завдань щодо конструювання та моделювання одягу.

Отже, наявність наукового змісту та сформованість системи принципів навчання дозволили перейти нам до підбору методів, форм та засобів індивідуалізованого навчання студентів дисципліни «КШВ».

Страницы: 5 6 7 8 9 10 Наступність як педагогічне явище
З огляду на вищесказане, важлива роль належить проблемі наступності, яку в широкому аспекті визначають як зв’язок між різними етапами або ступенями розвитку. Його сутність полягає у збереженні тих чи ...

Дизайн календарю – як приклад використання графічних технік
Автором дослідження для закріплення теорії і кращого розуміння ролі технік графіки був виконаний дипломний проект – розробка дизайну перекидного календарю (Додаток 9 – Додаток 21). Календар і взагалі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net