Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 3

Вміти: виконувати побудову креслень ОК поясних і плечових виробів; виготовляти макети конструкцій одягу; виконувати моделювання частин одягу; встановлювати причини виникнення і способи усунення основних конструктивних дефектів.; враховувати при навчанні учнів їх репрезентативні канали сприйняття інформації, рівень мотивації, вхідний рівень знань та умінь.

Студент повинен володіти: прийомами роботи з навчальною, науковою та довідниковою літературою; основними методами досліджень в галузі проектування одягу; застосовувати різноманітні прийоми і засоби навчання.

Модель представлення змісту дисципліни «Конструювання швейних виробів».

Для визначення конкретної моделі представлення змісту дисципліни «Конструювання швейних виробів» для навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів проаналізуємо існуючі моделі представлення інформації. Логічна побудова моделі подання змісту навчальної дисципліни дозволить студентам повно усвідомити навчальну інформацію та чітко її представити.

Проблема розроблення моделей репрезентації інформації паралельно розроблялася в різних галузях науки. Моделі ментальної репрезентації сьогодні ділять на дві групи: моделі, в яких передбачається один формат ментальної репрезентації, та моделі, в яких таких форматів декілька [Кулют] (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Класифікація моделей ментальної репрезентації

Проаналізуємо моделі представлення інформації з метою визначення тих, які повно відображають інформаційну основу когнітивних процесів та можуть бути обрані в якості моделі подання змісту навчальної дисципліни «Конструювання швейних виробів».

Суть теорії, на думку Марка Мінського у тому, що коли людина попадає в нову ситуацію, вона викликає у своїй пам'яті основну структуру (фрейм). Фрейм (рамка) ‑ це одиниця подання знань, що збережена в минулому, деталі якої можуть бути змінені відповідно до поточної ситуації. Кожний фрейм може бути доповнений різною інформацією, що може стосуватися способів застосування даного фрейму, наслідків цього застосування, дій, які необхідно виконати, якщо не виправдається прогноз [Мински].

Верхній рівень – це факт, що стосується стана об'єкта, вважається істинним. Наступні рівні - безліч термінальних слотів, які повинні бути заповнені конкретними значеннями й даними.

У кожному слоті задається умова, що повинна виконуватися при встановленні відповідності між значеннями (слот або сам його встановлює або створюється більш дрібна складова фрейму). Фреймову модель можна використати у нашому дослідженні для представлення декларативної та процедурної інформації, для розробки комп’ютерної системи навчання.

Модель одноформатної ментальної репрезентації А.Коллінза та М.Квілліана включає представлення понять за допомогою ознак та мережеві моделі, де концепти утворюють ієрархічну структуру за допомогою зв'язків включення; а ознаки займають супер-ординатне положення. Таку модель можна використовувати для класифікації понять та об'єктів, оскільки кожне поняття задається через сукупність ознак усього ієрархічного дерева певного класу. Однак, процес оброблення інформації тут є послідовним і тому моделі притаманні значні витрати навчального часу.

Мережеві моделі ментальної репрезентації Г.Філлмора [филмор] описують об'єкти за допомогою вузлів та зв'язків між ними. На думку науковця, дія виконує роль незалежної змінної, від вибору якої залежить характеристика інших компонентів семантичних зв'язків. З такою дією пов'язаний набір семантичних відношень, яка реалізується за допомогою понять. Сукупність таких відношень визначає структуру репрезентації інформації у пам'яті. Отже, простота та багатоваріативність побудови мережевої моделі Г.Філлмора можуть бути використані для моделі подання змісту дисципліни «КШВ».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Методи науково-педагогічних досліджень
Усяка наука заснована на фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки, встановлює закони тієї області діяльності, що вивчає. Способи одержання цих фактів називаються методами наукового – ...

Соціальний аспект виховання дитини у сім’ї
Засади народної педагогіки на сучасному етапі широко використовується в процесі соціального виховання дитини в школі. Але вони є тією основою, тим фундаментом, на якому тримається виховання в середин ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net