Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 4

Науковці та дослідники у своїх пошуках часто застосовують графи або "дерево цілей", відмінністю яких є структура, що складається з вершини та гілок. Вершини графів – це логічні елементи міркувань, а гілки – переходи між логічними елементами. Так, графи Д.Пойа складаються з дидактичних засобів чотирьох рівнів, де перший рівень містить послідовність геометричних образів; другий рівень є послідовністю станів графа завдання на кожному кроці його вирішення; третій рівень – обчислювальний, на якому представлені формули, за якими здійснюється обчислення покроково; четвертий рівень – евристичний, складають питання чи рекомендації до кожного кроку вирішення навчального завдання. Оскільки на всіх чотирьох рівнях для студента надається певна інформація, то можливе успішне вирішення завдання за допомогою можливості відображення усіх можливих варіантів такого вирішення.

Проведений аналіз моделей ментальної репрезентації інформації показав, що ієрархічні моделі краще відповідають ієрархічній структурі навчальної інформації з дисципліни «Конструювання швейних виробів», а мережеві моделі загалом найточніше описують саме процеси ментальної репрезентації інформації людиною.

Отже, на нашу думку, модель подання змісту навчальної дисципліни має бути ієрархічним «деревом» інформації, бо такий шлях побудови змісту цієї навчальної дисципліни відповідає суб'єктно-діяльнісному підходу.

Побудова змісту навчальної дисципліни «Конструювання швейних виробів», на нашу думку, повинна базуватися також на закономірностях системного засвоєння знань дисципліни, практичних способів їх реалізації в освітній практиці, поглибленні фахової педагогічної компетенції; модульності - закріплення дидактичних одиниць.

Спираючись на дослідження українських вчених, ми застосували такий алгоритм побудови змісту дисципліни «КШВ» (рис.2.6):

1. В якості першого рівня моделі подання цілей та змісту навчальної дисципліни «КШВ» ми визначили професійні уміння, що наведені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці майбутніх вчителів технологій.

2. В якості другого рівня моделі використали освітньо-професійну програму їх підготовки. Це ми зробили для визначення складових професійних умінь майбутніх фахівців.

3. Третій рівень представлено програмою дисципліни "КШВ", де для реалізації цілей навчання та з метою формування у студентів професійних умінь визначено перелік навчальних елементів, які спрямовані на оволодіння студентами професійними уміннями.

4. Четвертий рівень моделі подання цілей та змісту навчальної дисципліни визначили за допомогою навчально-методичних видань з дисципліни «КШВ» та необхідного змісту індивідуальних пізнавальних завдань, що враховують індивідуально-психологічні особливості студентів.

Рис. 2.6. Модель представлення цілей та змісту навчальної дисципліни "КШВ"

Для побудови змісту скористаємося поняттями логіки відношень, де кожне поняття можна визначити через множину суттєвих ознак, кожна з яких, відповідно, також може бути окремим поняттям. Згідно логіки відношень існує кілька видів відношень між поняттями:

1) відношення сумісності: відношення тотожності; відношення перетину; відношення підпорядкування.

2) відношення несумісності: відношення супідрядності (координації); відношення протилежності; відношення протиріччя.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Методологічні основи дослідницької роботи
Наукові дослідження різних проблем, пов'язаних з методикою трудового навчання в початкових класах, піднімають її на більш високу наукову основу. Це стосується і вивчення особливостей соціальної актив ...

Перевірка ефективності запропонованої системи вправ в експериментальному дослідженні
Дослідження проводилось у Білявецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на базі двох класів, з яких 4-А визначений нами як контрольний, а 4-Б – експериментальний. Кількість учнів у класах та стан ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net