Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 5

Отже, за аналогією, що вказана на рис. 2.7 ми провели розчленування довільного поняття А. В результаті операції ділення було визначено такі вкладені поняття як В1, В2,, В3. А з поняття В1 ‑ відповідно поняття С1,1, С1,2, С1,3.

Рис. 2.7. Схема поетапної декомпозиції

Характерні риси розробленої нами моделі подання цілей та змісту:

– вона ґрунтується на уміннях розв'язувати навчальні завдання професійного спрямування різного рівня узагальнення: починаючи з типових задач професійної діяльності вчителів технологій (згідно вимог державних стандартів вищої освіти) та закінчуючи вузько спрямованими квазіпрофесійними завданнями, що враховують індивідуально-психологічні особливості студента;

– проведення процесу декомпозиції професійних умінь майбутніх фахівців, як процесу розчленування, що дозволяє розглядати будь-яку досліджувану систему як складну, що складається з окремих взаємопов'язаних підсистем, які, в свою чергу, також можуть бути розчленовані на частини, шляхом доповнення традиційної моделі подання змісту навчальної дисципліни новими рівнями професійних умінь дисципліни «Конструювання швейних виробів», а також декомпозиції рівнів, які дозволяють науково обґрунтовано поділити їх на декілька рівнів;

– модель подання змісту дисципліни забезпечує розв'язання квазіпрофесійних завдань різного рівня узагальнення від типових задач професійної діяльності до індивідуалізованих завдань творчого рівня;

‑ ця модель базується на тому, що мабутні вчителя технологій самі повинні знати сутність, основні методи, форми, засоби навчання учнів з різними репрезентативними каналами сприйняття інформації, рівнем мотивації, різним вхідним рівнем знань, навичок та умінь, уміти це враховувати при навчанні учнів;

– доповнення традиційної моделі подання змісту навчальної дисципліни новим рівнем – «професійні уміння щодо навчання учнів з різними репрезентативними каналами сприйняття інформації, рівнем мотивації, різним рівнем знань, навичок та умінь».

Процес та результат відбору змісту навчального матеріалу дисципліни «КШВ» відображається в навчальній програмі дисципліни, яку викладач вдосконалює у зв’язку з науковими досягненнями та вимогами виробництва та суспільства. Такий відбір базується на загальнодидактичних принципах, на положеннях суб’єктно-діяльнісного навчання, теорії поетапного формування розумових дій, програмованого, модульного і проблемного навчання тощо, і включає: відбір за принципом генералізації-концентрації змісту навколо провідних концепцій, ідей і закономірностей науки, на якій базується навчальна дисципліна; відбір за принципом наукової цілісності; відбір за принципом забезпечення внутрішньої логіки науки, що є базою для навчальної дисципліни; відбір, заснований на використанні сучасного наукового змісту, нових наукових досягнень, теорій і фактів; відбір такого змісту, який повинен відповідати загальним цілям підготовки фахівців; відбір змісту доступного для засвоєння.

Сьогодні існує велика кількість моделей логічної структури навчального матеріалу. Деякі автори пропонують використовувати логічні схеми, де як елементи знання виступають поняття, думки, закони, найважливіші досліди. Вони сполучаються стрілками відповідно до послідовності викладу навчального матеріалу, й представляють собою графи. У вершину графа поміщаються структурні елементи матеріалу, а за допомогою ребер відображаються зв'язки елементів один із одним. Тому за допомогою графів можна наочно представити структуру навчального матеріалу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Особливості засвоєння української мови як другої
Мова – це система засобів (фонетичних, лексичних, граматичних) та правил використання їх у мовленні. Дитина з перших років свого життя опановує мовлення, тим самим автоматично оволодіває всіма засоба ...

Повість "Перехресні стежки". Проблема вибору життєвої позиції
Шлях до себе – це шлях до національного, громадського. Через перехрестя зовнішні та внутрішні . У цьому істинний вибір індивідуального буття. Подолавши ці перехрестя, людина доходить до своєї ідентич ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net