Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 7

За допомогою графоаналітичного методу ми побудували структурно-смислову модель навчального матеріалу дисципліни „КШВ”. Алгоритм побудови даної моделі складався з етапів:

1. Виділення основних смислових одиниць (понять) навчального матеріалу дисципліни «КШВ»

2. Побудова графу взаємозв'язків між поняттями

3. Аналіз графу взаємозв'язків на предмет виявлення в ньому контурів і «автономних» вершин.

4. Побудова матриці взаємозв'язків, використовуючи граф взаємозв’язків

5. Розкладання вектора Wa на шари.

6. Побудова графу в шарово-паралельній формі, використовуючи одержане розбиття.

7. Аналіз графу і вироблення рекомендації по послідовності викладу навчального матеріалу.

В результаті структурування понять графоаналітичним методом, ми отримали структурно-смислову модель дисципліни «КШВ», фрагмент якої зображено на рис.2.8.

На цій основі та на основі аналізу підручників і навчальних посібників з питань конструювання швейних виробів, результатів опитування викладачів визначених ВНЗ нами виділено перелік знань і умінь, що складають зміст КТЗУ на етапі навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів».

Крім наукової побудови змісту дисципліни ми в модуль «Теорія і практика конструювання одягу» запропонували внести тему «Особливості навчання КШВ учнів з різними репрезентативними каналами сприйняття інформації, рівнем мотивації, різним рівнем знань та умінь». Оскільки це є важливим та проблемним місцем при навчаннія учнів, про що свідчить аналіз, проведений у 1 розділі нашої роботи.

В залежності від виду навчальної інформації зміст розробленої методики представлено теоретичною і практичною частинами.

Теоретична частина методики згідно з робочою програмою дисципліни «Конструювання швейних виробів» передбачала проведення лекційних занять в обсязі 30 годин.

Практична частина розробленої методики містила лабораторні заняття – 48 годин, індивідуальні заняття – 36 годин. Самостійні заняття займали 108 годин.

Конструювання занять відбувалося на основі положень та результатів досліджень науковців (С.О. Сисоєва, Є.С. Полат, М.Ю. Бухаркіна, М.В. Моїсеєва, А.Е. Петров):

– наявність значущої проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв’язання;

– практична, теоретична та пізнавальна значущість результатів та завдань, що передбачаються;

– самостійна (індивідуальна, парна) діяльність студентів;

– структурування змістовної частини (з указівкою поетапних результатів);

– визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають із неї, висунення гіпотези їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коректування, висновки.

Для здійснення навчального процесу його необхідно вибудовувати згідно певних принципів навчання, що сьогодні визначаються як вихідні положення, основні дидактичні вимоги до процесу навчання, виконання яких забезпечує його необхідну ефективність.

Принципи навчання відображають якийсь один істотний аспект процесу навчання та стають підґрунтям для формулювання правил навчання, які залежать від принципу навчання, конкретизують його, підпорядковуються йому і сприяють його реалізації. Вони мають чітко окреслений характер практичних вказівок, якими користуються в конкретній навчальній ситуації.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10Етапи навчання писемного мовлення
У навчанні письма дослідники виділяють три етапи : оволодіння граматикою (орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно), засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій ...

Задачі, принципи фізичного виховання
Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умови чіткого визначення її мети. Мета - це очікуваний результат діяльності, до якого прагне людина. Вона випливає з певних потреб окремої людини, груп ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net