Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 8

Для досягнення ефективності нашої методики при навчанні майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів ми використали наступні принципи навчання.

На основі аналізу наукових джерел та праць, нами виділено сукупність загальнодидактичних принципів навчання як системи вимог до методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів:

‑ принцип науковості у навчанні;

‑ принцип системності і послідовності у навчанні;

‑ принцип свідомості і активності у навчанні;

‑ принцип практичної спрямованості;

‑ принцип індивідуального підходу у навчанні;

‑ принцип диференціації навчального процесу;

‑ принцип міцності знань, навичок і умінь.

Розглянемо принципи навчання у контексті розроблюваної нами методики.

Науковий підхід до подання навчального матеріалу, його структурування і виділення основних понять і зв'язків між ними якраз і є як основою для розробки та добору змісту дисципліни, так і одним з методів сучасного наукового пізнання. Тому, у методиці використовувались останні досягнення в галузі швейного виробництва, інформація з науково-популярних журналів з конструювання моделей одягу, інформація спеціалізованих сайтів в мережі Інтернет, матеріали конференцій.

Рис. 2.8. Фрагмент структурно-смислової моделі дисципліни «КШВ»

Використовувалась також логічна побудова змісту, наукового пізнання як адаптований варіант діяльності студентів, бо за допомогою власного досвіду вони краще розуміють і засвоюють зміст знань, що вивчаються.

Принцип системності і послідовності у навчанні вимагає, щоб знання, уміння й навички формувались системно, в певному логічному порядку. При цьому кожен елемент змісту повинен логічно пов’язуватися з іншим, а нові знання ‑ спиратися на засвоєні раніше і бути основою для засвоєння наступних. Аналіз навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів показав, що є суттєві порушення цього принципу. Тому у методиці ми розглядали його як один із основних.

Це знайшло відображення у логіці побудови навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів». Цим принципом передбачено і формування умінь у логічній послідовності шляхом розробки та послідовного ускладнення індивідуалізованих пізнавальних завдань, що вирішувались під час самостійної роботи та на лабораторних заняттях.

Формування умінь за цими принципами здійснюється послідовно шляхом виконання індивідуалізованих пізнавальних завдань; виконання завдань на основі вихідних даних, виконання завдання на розробку елементів одягу згідно творчих ідей студентів.

Принцип практичної спрямованості був одним із основних принципів розроблюваної методики, оскільки у навчальному процесі необхідно враховувати, що студенти повинні оволодіти як комплексом теоретичних знань, так й набути необхідних умінь та відпрацювати навички вирішення індивідуальних пізнавальних завдань щодо розробки та моделювання одягу. В навчальному процесі при навчанні майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів необхідно використовувати спеціальні завдання, що відображають реальні замовлення споживача й індивідуальні особливості студентів, їх успішність навчання на даний момент. Цей принцип нами реалізовано шляхом розробки індивідуалізованих пізнавальних завдань, що знайшло своє впорядковане відображення в етапах проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10Урок вивчення нового матеріалу
Метою даного типу уроку є оволодіння учнями новим матеріалом. Для цього школярі повинні підключатися до вирішення таких дидактичних завдань, як засвоєння нових понять і способів дій, самостійної пошу ...

Проблема впливу релігійних організацій у соціалізації підростаючого покоління
Процес розвитку людини у взаємодії з навколишнім світом отримав назвусоціалізація. Тепер все частіше соціалізацію визначають як двосторонній процес. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net