Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 1

Методи, форми та засоби навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів визначені концептуальною основою нашої методики, її метою, принципами та завданнями.

Методи навчання безпосередньо формують взаємини науково-педагогічних працівників і студентів у процесі навчання, визначають їх характер, суттєво впливають на формування суб’єкт-суб’єктних взаємин між ними, мають рішучий вплив на результативність цього процесу.

Українська дослідниця Свистун В.І. зазначає, що будь-який метод навчання включає велику кількість граней, зокрема, такі:

– запроектовані вчителем цілі власної педагогічної діяльності та навчальної діяльності учня;

– шляхи, які вибирає педагог для досягнення цих цілей, способи співробітництва, які відповідають поставленим навчально-виховним завданням;

– зміст освіти в сукупності з конкретним навчальним матеріалом;

– логіка навчально-виховного процесу (закони, закономірності, принципи, структурно-логічні схеми підготовки конкретного фахівця);

– джерела інформації;

– активність суб’єктів та учасників навчально-виховного процесу;

– майстерність вчителя;

– система прийомів і засобів навчання й інші численні суттєві ознаки.

Насьогодні існує велика кількість підходів до визначення та розуміння поняття "методи навчання". Наприклад, Хуторськой А.В. класифікує методи навчання відповідно до завдання забезпечення продуктивності особистісно-орієнтованого навчання й поділяє їх на:

– когнітивні методи (методи навчального пізнання) – первинною метою яких є пізнання об’єктів. Вони поділяються на методи науки, методи навчальних предметів і метапредметні (метод емпатії, смислового, образного і символічного бачення, евристичних питань, порівняння, евристичного спостереження, фактів, дослідження, конструювання понять, конструювання правил, гіпотез, прогнозування, помилок, конструювання теорій);

– креативні методи – орієнтовані на створення учнями особистого освітнього продукту (метод придумування, “Якщо б…”, образної картини, гіперболізації, аглютинації, мозкового штурму, синектики, морфологічної скрині, інверсії);

– методи організації учіння – методи учнівського цілепокладання, планування, створення освітніх програм учнів, нормотворчості, самоорганізації навчання, взаємонавчання, рецензій, контролю, рефлексії, самооцінювання.

Відомий український науковець і педагог Ягупов В.В. визначає методи активізації навчально-пізнавальної діяльності як сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на учнів, які порівняно з традиційними методами навчання першою чергою спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію пізнавальної діяльності, формування творчих навичок і вмінь нестандартного розв’язання певних професійних проблем і вдосконалення культури професійного спілкування.

Найбільш відомі з класифікацій методів навчання такі.

1. За характером пізнавальної діяльності:

– пояснювально-наочні (репродуктивні);

‑ проблемний виклад;

‑ частково-пошукові (евристичні);

‑ дослідницькі.

2. За дидактичною метою:

‑ методи вивчення нових знань;

‑ методи закріплення знань;

‑ методи контролю.

3. За місцем у структурі діяльності.

Ю.К. Бабанский визначив такі групи методів за місцем у структурі навчання [Бабан]:

1) методи організації й здійснення навчальної діяльності;

2) методи її стимулювання й мотивації;

3) методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю.

Поняття "метод навчання" при індивідуалізованому навчанні майбутніх вчителів технологій конструювання швейних виробів ми, на основі наукових праць, розуміємо як способи взаємодії НПП і студентів на основі доцільних та науково обґрунтованих навчальних прийомів, що спрямовані на оволодіння професійними ЗНУ з конструювання та моделювання швейних виробів при виконанні індивідуалізованих пізнавальних завдань квазіпрофесійної діяльності виробничої практики у майстернях.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Значення гармонійного виховання людини
Публікації вченої дають відповідь на питання про те, яким має бути ідеал соціально захищеної дитини, якими мають бути соціально-виховні обов'язки держави та ін. Ще в 1918 р. вона писала: «Найдорожчий ...

Методика написання наукових робіт у вищих школах
Реферат (від лат. Refero – повідомляю) - це короткий виклад у письмовій чи у формі прилюдної доповіді змісту наукової праці (праць), літератури з теми, з аналізом запропонованих шляхів вирішення певн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net