Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 11

1-й етап. Діагностика викладачем рівня розвитку ЗНУ студентів, необхідних для здійснення конструювання швейних виробів за темою «Моделювання та крій спідниці». Фіксація початкового обсягу і змісту, тобто кількість і якість наявних у кожного з них знань, інформації, умінь і навичок за майбутньою темою.

Викладач установлює й класифікує мотиви діяльності студентів стосовно теми, визначає форми й методи проведення занять, визначає студентів з різними типами репрезентативних систем сприйняття інформації.

2-й етап. Фіксування кожним студентом, а потім і викладачем, важливих об'єктів і понять в темі «Моделювання та крій спідниці» з метою позначення предмета подальшого пізнання.

3-й етап. Вибудовування системи завдань для студента для засвоєння теми «Моделювання та крій спідниці». Викладач ставить перед студентом проблемні питання, індивідуалізовані завдання з моделювання та крою спідниці. Звертає увагу на методи та засоби індивідуалізованого навчання.

Кожний студент виробляє особистісне відношення до цієї теми, визначається стосовно сформульованих проблем і навчальних завдань, установлює, що вони для нього значать, яку роль можуть відіграти в його житті та кар'єрі вчителя технологій. Студент і викладач фіксують пріоритетні зони при вивченні цієї теми та своєї уваги в майбутній діяльності, уточнюють форми й методи цієї діяльності при навчанні моделюванню та крою спідниці.

4-й етап. Створення індивідуальних програм навчання моделюванню та крою спідниці на певний період. Ці програми є продуктом організаційно-діяльнісного типу, оскільки стимулюють і направляють реалізацію особистісного освітнього потенціалу студента. Підбираються диференційовані методи та засобі навчання, визначаються варіанти використання КСН «Конструювання».

5-й етап. Діяльність щодо одночасної реалізації індивідуальних програм студентів і загальноколективної навчальної програми. Реалізація студентами намічених програм відбувається протягом певного періоду часу, відповідно до вимог модуля. Студент здійснює основні елементи індивідуальної освітньої діяльності: мета – план – діяльність – рефлексія – зіставлення отриманих продуктів із цілями – самооцінка.

6-й етап. Демонстрація особистих навчальних досягнень студентів з моделювання та кроя спідниці та їх колективне обговорення.

7-й етап. Рефлексивно-оцінний етап. Виявляються індивідуальні продукти діяльності (у вигляді схем, концептів, матеріальних об'єктів – швейних виробів), фіксуються й класифікуються застосовані (репродуктивно засвоєні або творчо створені) види й способи діяльності з моделювання та кроя спідниці. Отримані результати зіставляються із цілями індивідуальних і загальних колективних програм занять.

З виявленим загальним набором засобів пізнання й видів діяльності як з колективним продуктом навчання співвідносяться досягнення кожного студента, що дає йому можливість не тільки зрозуміти колективні результати, але й оцінити ступінь свого власного просування в освоєнні даних способів діяльності з конструювання швейних виробів й реалізації особистісних якостей.

На основі рефлексивного осмислення індивідуальної й колективної діяльності, а також за допомогою засобів контролю відбувається оцінка й самооцінка діяльності кожного студента й усіх разом. Оцінюється повнота досягнення цілей, якість швейного виробу, робляться висновки.

У контексті проектування індивідуальних траєкторій навчання студентів дисципліни «КШВ» нами розроблена модель керівництва процесом вибору і реалізації його студентами, яка будується на врахуванні даних про індивідуальні особливості студентів.

При збереженні інваріантного змісту програмного матеріалу, що є гарантією якісної підготовки випускника, можливість виділення навчальної інформації на варіативну частину (факультативи, курси за вибором, ДІЗ) дозволить враховувати потреби та здібності кожного студента.

Відповідно до своїх наукових інтересів, студенти працюватимуть з тими викладачами-науковцями, хто за своїми методами роботи виявиться ближчим до їх пізнавальних запитів. З свого боку, і викладачі охоче стануть до співпраці зі студентами, в яких сформований високий інтерес до навчання і вже набуті знання у певній сфері діяльності. Для переходу на нову систему навчання, необхідно було, перш за все, розробити різнорівневий і різнопрофільний зміст навчання. Для цього дисципліна «Конструювання швейних виробів» була розділена на модулі, кожен з яких містив питання для вивчення обох напрямів, варіанти вивчення на трьох рівнях:

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час
Мета і зміст виховання зумовлюється потребами суспільно-економічного розвитку. Займаючись такою складною сферою діяльності як виховання, потрібно мати чітку програму. А.С.Макаренко писав: "Я під ...

Методика проведення етапів макроструктури уроку
Методика проведення етапу “Організація класу до уроку” У педагогічній практиці часто можна спостерігати, що вчитель довго не може заспокоїти учнів, коли почався урок. Причин подібної ситуації декільк ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net