Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 12

‑ основний (звичайний),

‑ підвищеної складності (середній),

‑ високої складності.

До кожного із варіантів навчання пропонувалась відповідна навчальна література.

Кожна тема розробляється у двох напрямках – умовно названих: художньо-графічний і техніко-технологічний; у трьох варіантах різної міри складності: від репродуктивного рівня до творчого, мають інваріанту змісту і варіативну складову змісту за обсягом.

Студент може обирати потрібний йому рівень опрацювання теми, орієнтуючись на дані педагогічної діагностики, свої можливості і бажання.

Запропоновані у кінці вивчення курсу проектні роботи можуть мати також різне спрямування: художньо-графічне чи техніко-технологічне, різний рівень складності і обсягу.

Таким чином, запропонована модель навчання передбачає, що кожен студент, вивчаючи індивідуально кожну тему, йде своїм власним шляхом, витрачає певну міру зусиль і часу. Індивідуальним є і вибір шляху досягнення мети.

Перш за все, необхідно також забезпечити психологічну перебудову діяльності студентів: не викладач їх навчає, а вони навчаються самостійно з допомогою викладача та у групах-діадах.

Велика робота повинна бути проведена також із студентами з методики вибору ними варіанту навчання. Для цього вони повинні вміти здійснювати самоаналіз і самодіагностику, адекватно оцінювати свої можливості з кожного навчального предмету.

Один день на тиждень викладач проводить індивідуальну роботу із студентами у позаурочний час. Цей день використовується студентами для консультацій, здачі пропущеної теми, за бажанням робиться спроба перездати тему на вищий бал. Атестація у кінці кожного семінару проводиться за умови виконання усіх модулів і практичних робіт.

Управління індивідуалізованим навчанням майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів здійснюється за таким алгоритмом: визначення цілей індивідуалізованого навчання, педагогічна діагностика і самодіагностика, проектування індивідуальних траєкторій навчання, реалізація процесу, педагогічний контроль і підведення підсумків (рис 2.17).

Найбільш повне досягнення цілей навчання майбутніх учителів технологій, як показують результати нашого дослідження, забезпечується через особистісно орієнтовані технології навчання, які повинні відповідати таким вимогам:

1. Навчальний матеріал забезпечує виявлення змісту суб’єктивного досвіду студента, вимагаючи досвіду його попереднього навчання.

2. Виклад знань викладачем, а також знань, які розміщені у посібниках, методичних рекомендаціях спрямовано не тільки на розширення їх обсягу, узагальнення, інтегрування, а й на постійне перетворення набутого суб’єктного досвіду кожного студента.

3. У процесі навчання здійснюється постійне узгодження суб’єктного досвіду студентів з науковим змістом отриманих знань.

4. Здійснюється активне стимулювання студентів до самооцінної діяльності.

5. Конструювання та організація навчального матеріалу здійснюється так, що студент може вибирати його зміст, вид та форму при виконанні завдань, виконанні проектів тощо.

6. У навчання забезпечується контроль і оцінка не тільки результату, а головним чином процесу учіння студентів.

Рис. 2.17. Модель управління індивідуалізованим навчанням майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Важливою умовою індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів ми визнали розв’язування диференційованих, різнорівневих завдань. З метою відмови від усередненого підходу до студентів і переорієнтації навчального процесу на особистість студента, ми пропонуємо враховувати наступні умови при видачі диференційованих завдань з технічної праці:

1. Враховувати загальні навчальні здібності студентів, особливості мислення, пам’яті та ін., спеціальні здатності до виконуваної діяльності, темп осмислення технологічних понять, закономірностей технологічного процесу тощо), тобто ступінь індивідуалізації навчання буде тим вищий, чим більше він відповідатиме рівню розвитку здібностей кожного студента.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Позашкільна екологічна освіта та виховання
Позашкільна екологічна освіта та виховання, як інтегральна форма "екологізації" навчально-виховного процесу, спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, поглибле ...

Культурно-естетичне значення дизайну одягу для підготовки майбутніх педагогів
Дизайн, як явище культури на початку третього тисячоліття став тією сферою художньої універсальності культури і людини, яка найбільш синтетична, калейдоскопічна, найбільш проблематична і разом з тим ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net