Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 16

– динамічність, різноманітність методів, засобів навчання, їх спрямування на розвиток творчої активності студентів;

– організація систематичної самостійної КТД студентів в аудиторний та позааудиторний час;

– регулярний контроль і самоконтроль КТД студентів, об’єктивна оцінка КТЗ і КТУ;

– розуміння студентами важливості, доцільності засвоєння змісту дисципліни «Конструювання швейних виробів»;

– навчання на високому рівні труднощів, диференційованому для студентів з різними індивідуальними особливостями та різним рівнем розвитку;

– оптимальне поєднання складності КТД та можливостей кожного студента;

– психолого-педагогічна доцільність поєднання індивідуального засвоєння КТЗ із навчанням у групах та парах.

Система основних педагогічних умов індивідуалізації, що забезпечують ефективне навчання дисципліні «Конструювання швейних виробів» показана на рис. 2.18. Важливим чинником, що активно впливає на умови індивідуалізації є сама організація процесу КТД.

Оскільки експериментальна методика навчання припускає спеціальне конструювання дидактичного процесу, навчального матеріалу, методичних рекомендацій стосовно його використання, типів навчального діалогу, форм контролю за особистісним розвитком студента в ході КТД, то без дидактичного забезпечення, що реалізує принцип суб’єктності освіти, не можна говорити про індивідуалізацію цього процесу.

І.С. Якиманська висуває основні вимоги до розробки дидактичного забезпечення особистісно розвиваючого навчання:

– навчальний матеріал (характер його пред’явлення) повинен забезпечувати виявлення змісту суб’єктного досвіду студента, включаючи досвід його попереднього навчання;

– виклад знань має бути спрямований не тільки на розширення їх об’єму, структуризацію, інтеграцію, узагальнення предметного змісту, але й на перетворення наявного досвіду кожного студента;

Рис. 2.18. Система педагогічних умов індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

– навчальний матеріал повинен бути організований так, щоб студент мав можливість вибору способів опрацьовування навчального матеріалу при виконанні завдань, розв’язуванні задач;

– при введенні знань про прийоми виконання навчальних дій необхідно виділяти загально логічні і специфічні наочні прийоми навчальної роботи з урахуванням їх функцій в особистісному розвитку;

– потрібно забезпечувати контроль і оцінку не тільки результату, але головним чином процесу учіння, тобто тих трансформацій, які здійснює студент, засвоюючи навчальний матеріал;

– освітній процес повинен забезпечувати побудову, реалізацію, рефлексію, оцінку учіння як суб’єктної діяльності.

Проведений аналіз засобів навчання, що використовуються у навчальному процесі з дисципліни „Конструювання швейних виробів”, показує відсутність у навчальних та методичних виданнях схем ООД для подання процедурної інформації та графічних схем для декларативної інформації, що заважає засвоєнню знань студентами.

Класифікацію дидактичних засобів, які ми рекомендуємо для використання в процесі індивідуалізації КТП, подано на рис. 2.19.

Якісна підготовка студентів до КТД на теперішньому етапі розвитку системи освіти повинна здійснюватися за умови освоєння вчителями технологій сучасними навчальними та інформаційними технологіями, реалізація яких стане можливою при оволодінні навичками сприймати, переробляти, продукувати і використовувати знакову технічну, технологічну, графічну інформацію у своїй майбутній конструкторсько-технологічній діяльності. Зокрема, на роль застосування інформаційно-комунікативних технологій на заняттях з трудового навчання і креслення та підготовці вчителя трудового навчання вказували Г.С. Гершунський, Р.С. Гуревич, Д.І. Коломієць, І.О. Петрицин, В.В. Стешенко, Л.М. Шпак.

Рис. 2.19. Дидактичні засоби, які використовувалися у процесі індивідуалізації навчання студентів

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів у початковій школі
Найважливіше у роботі класовода на уроках математики — активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в нього чимало. Це й дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Але сп ...

Методичні рекомендації розвитку у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді
У зв'язку, з переходом до навчання дітей в школі з шестирічного віку передбачається подальше вдосконалення всієї виховно-образовательной роботи в дитячому саду. Особливе значення має мовна підготовка ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net