Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 17

Процес інформатизації КТД ініціює:

– вдосконалення механізмів управління системою проектування, моделювання, та конструювання швейних виробів на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;

– вдосконалення методології і стратегії відбору змісту, методів та організаційних форм КТД, які відповідають завданням розвитку особистості студента в сучасних умовах інформатизації суспільства;

– створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу студента, на формування умінь самостійно набувати знань, здійснювати експериментальні-дослідження і різноманітні види самостійної діяльності з одержання та обробки техніко-технологічної інформації;

– створення і використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих методик контролю і оцінки рівня знань студентів.

Досягнення сучасної педагогічної думки дозволили зробити висновок про доцільність використання при індивідуалізації навчання вчителів технологій конструюванню швейних виробів компьютерної системи навчання «Конструювання». Тому, з метою визначення етапів її розробки та впровадження у навчальний процес нами здійснено аналіз літературних джерел [Бесп, гернет, захарова, синельник].

Так, О. Ващук пропонує такі етапи розробки комп’ютерних навчальних програм:

Визначення основних теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для засвоєння студентами навчального матеріалу теми або розділу.

Аналіз змісту навчального матеріалу з точки зору вікових особливостей користувача; формування основних інформаційно-демонстраційних одиниць, на яких базується комп’ютерна програма.

Упорядкування алгоритмів на основі роботи з визначеними інформаційно-демонстративними одиницями.

Розробка інтерфейсу комп’ютерної програми.

Програмування кожної окремої частини комп’ютерної програми.

Налагодження програми, її тестування та апробація.

Отже, на основі праць дослідників та згідно вимог до комп’ютерних засобів навчання [89], ми розробили алгоритм проектування КСН «Конструювання» (рис. 2.20), яка, на нашу думку, дозволить суттєво допомогти при індивідуалізації навчання вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Проаналізуємо наведений алгоритм, його складові та етапи більш детально, відповідно до умов дослідження.

Рис. 2.20. Алгоритм розробки КСН «Конструювання»

Головна концепція проектування та використання КСН «Конструювання» полягає у розробці такого засобу навчання, в якому синтезовані і представлені у мультимедійній (текстовій, ілюстративній, голосовій) формі теоретичні знання з дисципліни «Конструювання швейних виробів», та надана студентам можливість кращого сприйняття навчальної інформації за допомогою науково обґрунтованого представлення таблиць, схем, малюнків дисципліни, що побудовані з урахуванням особливостей сприйняття інформації різними студентами, що розглянута нами у підр. 1.2.

Визначення основних інформаційних одиниць КСН реалізовано в межах модульної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів». Це зроблено у відповідності до критеріїв відбору інформації для програмних продуктів навчального призначення за Д.Чернилевським, де основними стали такі:

‑ ціннісний критерій, який проявляється у вивченні тем в контексті професійно важливих знань, умінь, навичок майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів;

‑ критерій модульності, що передбачає побудову матеріалу у КСН за модульним принципом, відповідно до дисципліни «Конструювання швейних виробів»;

‑ критерій зручності користування для студента та доцільності обсягу інформації;

‑ інтегрований критерій відбору навчальної інформації, що проявляється у системному преставлені інформації, визначені логіки і послідовності нового матеріалу, виділені міжпредметних зв’язків системи знань з конструювання швейних виробів.

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Наукове обґрунтування методики формування музичного сприймання молодших школярів на матеріалі фортепіанної музики
Незважаючи на грунтовні психологічні та педагогічні розробки, проблема формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики далеко не вичерпана. Перспективним підходом до ви ...

Історичні джерела використання української обрядовості у вихованні дошкільників
Формування людини як особистості закінчується вже в дошкільному віці. В цей час формуються основні риси характеру, поняття про ставлення до оточуючого середовища та людей, з якими вона спілкується, п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net