Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 18

‑ критерій науковості навчального матеріалу.

Отже, на основі цих критеріїв сформовано теоретичну базу процесу конструювання швейних виробів.

Однак процес індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів вимагав від нас розробити технологію вивчення навчального матеріалу студентами на основі КНС з урахуванням вихідного рівня сформованості у студентів знань та умінь, ведучого типу сприйняття в їх репрезентативній системі.

Для цього ми використали наукової підходи до створення багатомірних програмних засобів навчального призначення, що запропоновані науковцями [Рибан] з адаптацією до умов нашого дослідження. Їх сутність полягає у створенні інформаційно-логічної структури багатомірного програмного засобу, який адаптує логіку і алгоритм навчання до рівня знань студентів за допомогою представлення послідовності навчального матеріалу різного рівня складності.

Вимірами такої програми є вісь Х – дидактичні одиниці навчального курсу (перелік тем); вісь Y – вихідний рівень знань студентів; вісь Z – алгоритм засвоєння певної теми (теоретичне і практичне навчання, контроль рівня засвоєння теми).

Для умов нашого дослідження вимірами КСН стали:

– вісь Х – зміст навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, де було виділенно базову інваріанту і варіативну частини для студентів з різним рівнем ЗНУ;

– вісь Y – вихідний рівень сформованості у студентів знань та умінь з конструювання швейних виробів;

– вісь Z – модель формування умінь вирішення індивідуалізованих завдань з конструювання швейних виробів.

Структуру КСН для формування умінь вирішення індивідуалізованих завдань з конструювання швейних виробів представлено на рис. 2.21.

Така структура КСН дозволяє поєднати множину алгоритмів навчання конструюванню швейних виробів за такими напрямками:

‑ послідовне вивчення змісту модулів при реалізації відповідних компонентів моделі;

‑ підвищення складності навчального матеріалу відповідно до рівня сформованості умінь з конструювання швейних виробів;

Рис. 2.21. Структура КСН для формування умінь конструювання плечового виробу

‑ врахування ведучого типу сприйняття в репрезентативній системі студентів.

Проілюструємо площини YOZ, XOZ, XOY КСН «Конструювання» для формування умінь конструювання плечового виробу.

Площина XOY (рис. 2.22) визначає початкові умови навчання і задає для певного вихідного рівня сформованості умінь з конструювання плечового виробу тему, з якої необхідно починати навчання.

Рис. 2.22. Початкові умови навчання теми

Площина YOZ визначає множину алгоритмів засвоєння теми студентом з певним вихідним рівнем конструювання плечового виробу за рахунок варіантів реалізації компонентів моделі формування цих умінь, що відповідають першому і другому вихідному рівням.

Важливим моментом для використання різнорівневого матеріалу КСН є представлення його змісту у вигляді формалізованого опису [56]. Так, сукупність модулів М1, М2.1, М2.2, М3 розділено на кілька тем а тема представлена множиною підтем . Оскільки кожна тема має свої навчальні цілі, завдання, понятійний апарат, то можна навести формалізований опис підтеми (де k – номер модуля, i – номер теми, q – номер поняття теми) як компонента інформаційного блоку КСН:

(2.1)

де - поняття, що вивчаються в темі модуля;

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Естетичний світ педагога
Можна беззастережно стверджувати, що в сьогоденній Україні немає такої політичної сили чи громадського діяча, котрі з певною долею відстороненості не констатували б: освіта, як і суспільство в цілому ...

Яким вимогам повинен відповідати педагогічний процес
V. То яким вимогам повинен відповідати педагогічний процес, найсприятливіший для формування спрямованості особистості молодшого школяра і його всебічного розвитку? По-перше, зміст, атмосфера спілкува ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net